Till Perstorps startsida

EU-arbete

Fyll i beskrivning av bilden

Internationellt arbete i Perstorps kommun


Antagen i fullmäktige 2009-11-25 § 68

I vårt samhälle har de nationella, geografiska, ekonomiska och kulturella gränsskillnaderna mer och mer försvunnit. Denna globalisering leder till ständigt nya sätt att kommunicera och nya kontakter minskar avstånden mellan länder. Företagens nationella marknader har blivit alltmer internationella. Människor från hela världens länder och kulturer möter varandra i vardagslivet och för unga människor är det naturligt att studera, arbeta och skapa nätverk världen över. Perstorps kommun behöver ett internationellt perspektiv för att möta framtidens utmaningar.

 

Syfte

Perstorps kommuns policy "Internationellt arbete" ska tydliggöra hur kommunen ska agera och arbeta för att utveckla Perstorp utifrån ett internationellt perspektiv. Arbetet ska främja förutsättningar för;

 • Aktivt delta i EU- finansierade samarbetsprojekt.
 • Internationellt utbyte och perspektiv för att utveckla kommunens verksamheter, bolag, näringsliv, föreningar och organisationer.
 • via EU:s fonder och program stärka finansieringen i den kommunala budgeten.

 
Kommunens internationella arbete ska skapa mervärde för medborgare och företag i Perstorp samt bidra till den internationella utvecklingen. Ny kunskap och nya erfarenheter ska berika och utveckla kommunens verksamheter.

Utmaningen

Perstorps kommuns invånare ska uppfatta att de ingår i och är en del av en global utveckling. Uppgiften för Perstorps kommun är att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som den nya internationella miljön kan ge.

Ett stärkt internationellt perspektiv och utbyte ger oss möjlighet att utveckla kommunens kärnverksamheter för medborgare, brukare och medarbetare. Kommunens mångkulturella befolkning är en tillgång i detta utvecklingsarbete.

För Perstorps företagare är det angeläget att kommunen har ett positivt förhållningssätt till internationalisering i syfte att bidra till att stärka utvecklings- och konkurrenskraften i det lokala näringslivet.  Kultur- och föreningslivets internationella engagemang kan också, på ett värdefullt sätt, bidra till att utveckla det internationella arbetet.

Övergripande mål
Den internationella strategin skapar en gemensam plattform för Perstorps kommuns internationella arbete. Kommunens ledning uppmuntrar  ett internationellt samarbete och prioriterade områden för det internationella arbetet är verksamhets och näringslivsutveckling samt omvärldsbevakning.
 
De övergripande målen för Perstorps kommuns internationella arbete är att:

 • möjliggöra och utveckla den lokala arbetsmarknaden
 • främja internationellt utbyte för ett långsiktig och hållbart Perstorp
 • utveckla kommunens verksamheter

Genom att sträva mot de uppsatta målen ska kommunens arbete leda till:

 • ökad samverkan mellan olika aktörer i närings- och föreningsliv som ger en tydlig nytta för den egna
 • verksamheten och Perstorps kommuninvånare.
 • en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund.
 • en tydligare roll och profil för kommunen i nationella och internationella sammanhang

Arbetssätt

Behov och långsiktig nytta ska styra det internationella arbetet. Arbetet ska ses som en del av generella investeringar i framtiden och av den orsaken också inarbetas i respektive förvaltningar och bolagens verksamhetsplaner. Genom kompetent personal, brett engagemang och en effektiv organisation kan Perstorps kommun hålla en hög standard i det internationella arbetet.

Vid behov av verksamhetsutveckling ska ansvariga förvaltningschefer alltid pröva externa finansieringsmöjligheter via exempelvis EU:s fonder och program.

Nätverksgrupp

Ett nätverk består av kontaktpersoner från förvaltningar och bolag. Nätverksgruppen ska utvecklas kompetensmässigt samt vara informations- och kunskapsförmedlare, för att tillsammans med
EU- samordnaren stimulera förvaltningar och bolagen i det internationella arbetet. Träffpunkter ca 4-6 gånger per år.

Ansvar

Kommunfullmäktige fattar beslut om den internationella policyn.

 • Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Perstorps internationella policy följs samt fastställer riktlinjer för det internationella arbetet.
 • Nämnderna ansvarar för internationella frågor inom respektive områden i enlighet med den internationella policyn och interna riktlinjer.
 • Uppföljning och sammanställning av Perstorps internationella arbete genomförs av EU-samordnaren en gång per år och rapporteras till kommunstyrelsen. Resultatet förmedlas även till kommunens företag, organisationer och enskilda för att öka möjligheterna till ny kunskap om det internationella arbetet.

Senast uppdaterad: 2017-06-08

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här