Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Nyheter

Fyll i beskrivning av bilden

Markupplåtelse avtal

Just nu pågår insamling av markupplåtelseavtal. Först när samtliga markupplåtelseavtal är inkomna till kommunen kommer upphandling av entreprenör vara möjlig. I vissa fall behöver redan ingångna avtal justeras då angränsandefastigheter inkommit med ändringar, vilket vi hoppas ni har överseende med. Under denna perioden tar vi kontakt med de fastighetsägare som inte inkommit med avtal.  Antingen ringer vi eller kommer vi ut på plats.

Har ni frågor, förslag på ändringar eller kanske att ni tappat bort ert avtal vill vi att ni kontaktar kommunens projektledare. Ju snarare vi får in samtliga markupplåtelseavtal desto snarare kan vi börja gräva.

 

Förarbete inför byggstart pågår

Under försommaren pågår arbetet med att ta fram ett första utkast av detaljprojekteringen som ska ligga till grund för markavtal och andra nödvändiga tillstånd. Vecka 26 kommer kommunen skicka ut markavtal och REV-avtal. Är du som fastighetsägare nöjd med föreslagen dragning ber vi dig underteckna avtalet och skicka det i bifogat returkuvert åter till kommunen. Skulle det finnas frågor kring dragningen eller om du har förslag på alternativ dragning är du välkommen att ta kontakt med kommunens projektledare Ida del Olmo, bredband@perstorp.se, 0435-39158.

Avser frågorna IP-Onlys markavtal eller avtal om fiber ber vi er kontakta IP-Only.


Avtal undertecknat och Byggbeslut taget

Den 25 mars beslutade kommunfullmäktige att anta föreslagna avtal. Efter att tiden för överprövning inför beslut vunnit laga kraft löpt ut kunde avtalen under onsdagen undertecknas.

Samverkan har ett gemensamt mål men genomförs som egna projekt. Det innebär att Perstorps kommun bygger kanalisation i en del av kommunen. IP-Only bygger resten av kanalisationsnätet och ansluter de fastigheter som tecknat avtal med aktören.

Nu kommer ett omfattande förarbete inledas där vi fastställer utförande och förbereder markavtal och diverse tillstånd. Vidare kommer kommunen och IP-Only upphandla respektive entreprenörer.

Kommunens arbete kommer ledas av Digtaliseringssamordnare Ida del Olmo. I IP-Onlys projekt kommer  följande ingå, William Persson - projektledare, Simon Nilsson- Projektör samt Rasmus Lindberg - lantmätare.

I samband med undertecknadet meddelade IP-Only att de tar byggbeslut för hela Perstorps landsbygd.


Planerad byggstart uppskattas till slutet av 2020.Samverkan för landsbyggdsfiber

Den 25 mars tog kommunfullmäktige beslut om att teckna samverkansavtal med IP-Only, ett stort steg mot att nå kommunens bredbandsmål. Tätorten har sedan tidgare välutbyggt fibernät och nu ska landsbygden få samma möjlighet.

Avtalet innebär att Perstorps kommun bygger kanalisation i en del av kommunen. Perstorps kommun har sedan tidigare kanalisation på några sträckor som vi nu kan sammanlänka för att få ett sammanhängande kanalisationsnät. Kommunens kanalisationsutbyggnad kommer genomföras som eget projekt där kommunen planerar och bygger i egen regi. Kanalisationen kommer ägas av kommunen vilket innebär att investeringen stannar i kommunens ägor. IP-Only har genom samverkansavtalet åtagit sig att bygga resterande kanalisations nät. IP-Only har begärt tillträde till befintlig och planerad kanalisation vilket innebär att IP-Only kommer koppla in alla fastigheter på landsbygden som tecknar avtal med aktören.


Kommunstyrelsen sa ja - fullmäktige nästa för frågan om fiber på landsbygden

När kommunstyrelsen träffades för sitt senaste sammanträde gällde ärende nummer ett samverkan om fiber. Votering krävdes innan Ks beslutat att godkänna samverkansavtalet. Nu går ärendet vidare till fullmäktige den 25 mars.


Frågan om fiber utanför tätorten har hanterats aktivt av Perstorps kommun i enlighet med de nationella direktiven om marknadsdriven utbyggnad sedan 2017. Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2019 att avsätta 20 miljoner kronor för landsbygdsutveckling med fokus på bredbandsutbyggnad i form av fiber. Tanken är att kommunen bygger och äger kanalisationen.

Samverkansavtalet tecknas med företaget IP-Only. Företaget har meddelat att de har för avsikt att ta byggbeslut i samband med avtalsskrivande om samtliga beslut är på plats för att teckna avtal efter fullmäktiges sammanträde i mars månad. (Totalt har hittills 473 landsbygdshushåll tecknat avtal med IP-Only.)

När ärendet diskuterades i kommunstyrelsen valde socialdemokraterna att föra fram ett eget yrkande. Partiet krävde "att en regelrätt upphandling istället ska genomföras där kommunen garanterar 100 procent anslutningsgrad av fastigheter på landsbygden, samt att åtagandet finansieras i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för fiberutbyggnad".

Kommunstyrelsens ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag till beslut (att godkänna samverkansavtal) mot socialdemokraternas yrkande vilket resulterade i att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärdes, genomfördes och utföll med fem röster (PF 3, M 1 och C 1) för arbetsutskottets förslag och fyra (S 2 och SD 2) för socialdemokraternas yrkande. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.


Samverkan för fiberutbyggnad på landsbygden

Under onsdagens KSAU lyftes det föreslagna samverkansavtalet och nyttjanderättsavtalet som är resultatet av den dialog som förts mellan kommunen och IP-Only. Ärendet ska nu vidare lyftas i kommunstyrelsen och sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.


Kampanj för fiberutbyggnad på landsbygden

Under en längre tid har fiberutbyggnaden stått still i Perstorps kommun vilken främst berott på otillräcklig anslutningsgrad. Men nu börjar det röra på sig igen. Den 11 november startar IP-Only en säljkampanj som kommunen ser positivt på.

Det är flera bakomliggande faktorer som har gjort att byggbeslut uteblivit. Främst är det den konkurrens som uppstod mellan IP-Only och Zitius där ingen av aktörerna fick tillräcklig anslutningsgrad.

Under våren 2019 valde Zitius att häva samtliga avtal och lämna Perstorps kommun. I samband med Zitius beslut fördjupades dialogen mellan kommunen och IP-Only med syfte att få fart på utbyggnaden.

Utifrån den dialog som förts mellan parterna har IP-Only beslutat att genomföra en säljkampanj som inleds 11 november och avslutas 8 december 2019. Kampanjen riktar sig till samtliga fastighetsägare utanför tätorten.

- Anslutningsgraden är avgörande för om fiber ska byggas på Perstorps landsbygd. Är inte anslutningsgraden tillräcklig blir det ingen fiber. Därför är det viktigt att alla som vill ha fiber tecknar avtal, säger digitaliseringssamordnare Ida del Olmo och rillägger:

- Kommunen har i dagsläget inget samverkansavtal med IP-Only men vi ser positivt på deras initiativ.

De fastighetsägare som eventuellt inte får ett erbjudande eller har frågor gällande avtal och kampanj uppmanas att ta kontakt med IP-Only: Kundservice: 0200-43 00 00, Kundforum: Kundservice@ip-only.se, Projektledare: Anton Roos Tel: 0707-950 997.


Zitius annullerar avtal till förmån för IP-Only

Den rådande konkurrensen om fiberkunderna har lett till att varken Zitius eller IP-Only fått tillräcklig anslutningsgrad för att kunna ta byggbeslut. Det var även den låga anslutningsgraden som låg till grund för länsstyrelsens
beslut att inte tilldela Zitius bidrag för de eventuella projekt som planerats i kommunen.

Under våren har samtal förts mellan kommunen och de båda aktörerna om hur arbetet med fiberutbyggnaden på landsbygden ska komma vidare. Måndagen 17/6 informerade Zitius sina kunder om att samtliga avtal annulleras. I samband med Zitius kommunicering erbjuder IP-Only sina kunder möjligheten att förnya befintliga avtal. Det finns även möjlighet för nya kunder att teckna avtal med IP-Only.


Bredbandsstöd 2019

Under 2018 kunde aktörer söka bredbandsstöd ur jordbruksverkets landsbyggdsprogram. Zitius sökte bredbandsstöd för projekt i Perstorps kommun. Länsstyrelsen som handlägger bredbandsstöden meddelade nyligen tilldelningens utfall där Zitius blev utan stöd för projekten i kommunen.

En utvärdering kommer nu att göras för att fastställa nästa steg i arbetet för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Ett första steg är att göra avstämning med IP-Only och Zitius.


Kommunen samförlägger kanalisation för framtida fiber

13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska samförlägga kanalisation i samband med E.ONs markarbete i Toarp och Söndrahult. Kanalisationen syftar till att nyttjas för fiber vid ett framtida byggbeslut. Berörda fastighetsägare och vägsamfälligheter har kontaktats och uppmanas att snarast skicka in sina markavtal.

Arbetet kommer pågå under våren/sommaren 2019.


Senast uppdaterad: