Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kommunfullmäktige med
beslut om ansvarsfrihet

April månads sammanträde i kommunfullmäktige hölls i Ugglehallen

April månads sammanträde var tänkt att inledas med allmänhetens frågestund men ingen fråga hade inkommit varför den punkten utgick.

Istället tog kommundirektör Ulf Bengtsson till orda och informerade om att man är inne i slutfasen vad gäller tillsättandet av tre nya chefer till tekniska förvaltningen. Han nämnde också att pengarna som utlovas, 6,8 miljoner kronor, till arbete mot segregation ser ut att komma från regeringen.

Se sammanträdet i efterhand via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vidare informerade socialnämndens ordförande Jenny Delén (M) om att det förekommer stora mängder droger i Perstorps kommun och att ett mobilt team tillsammans med barn- och utbildningsnämnden skapats.

- Socialnämnden tänker också införa kontaktpolitiker för att komma ut i verksamheten så vi kan fatta rätt och bra beslut.

Byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors (PF) informerade därefter om planerna på trygghetsboende och att en ny byggnadsinspektör börjar i september.

- Glädjande är också att vi har fått in bygglovsansökningar från intressenter som vill bygga. Det är både lägenheter och villa.

Håkan Abrahamsson, ordförande för kultur- och fritidsnämnden (M), informerade om arbete med ordningen på biblioteket där ungdomar agerat störande.

- Öppettiderna på fritidsgården Ozvald har justerats för att bättre möta ungdomarnas skoltider.

Valnämndens ordförande Arnold Andréasson (C) berättade därefter kort om nämndens arbete inför EU-valet den 26 maj.

Kommunens ekonomichef Anders Ottosson fattade sedan mikrofonen och redogjorde för årsredovisningen för 2018:

- Det är oerhört glädjande att stå här för femtonde året i rad och redovisa positivt resultat. 2018 redovisar vi ett plus på tolv miljoner kronor vilket är 3,7 miljoner kronor bättre än budget.

Anders nämnde vidare att antalet invånare ökat med 144 och att driftsbudgeten redovisar ett överskott på cirka en miljon kronor. Vad gäller investeringsbudgeten på 69,9 miljoner kronor sa Anders:

- Totalt hade vi 54 projekt i gång varav 50 avslutades under 2018.Tycker personligen att korsningen Köpmangatan/Järnvägsgatan till en kostnad på 3,1 miljoner kronor blivit ett lyft.


Skattepengarna - så används en hundralapp:


Grundskola

20,69 kronor

Gymnasieskola

9,11 kr

Vuxenutbildning

1,70 kr

Äldreomsorg

22,03 kr

Handikappomsorg

5,89 kr

Individ- och familjeomsorg

9,94 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

5,66 kr

Politisk verksamhet

1,80 kr

Överförmyndarverksamet

0,49 kr

Räddningstjänst, samhällsskydd

1,02 kr

Teknisk verksamhet

3,25 kr

Plan-, bygglovs- och mätningsverksamhet

0,74 kr

Förskola

10,12 kr

Skolbarnomsorg

1,63 kr

Övriga verksamheter

6,02 kr

Summa:

100,00 kr

 

Anders redovisning innehöll även information om att kommunen klarat samtliga finansiella mål vilka bland annat inkluderar hög och snabb amortering. Dessutom sker en årlig avsättning till pensionsskulden. Hittills har 51 procent av den totala skulden satts av.

- Viktigt att ha en beredskap för god ekonomisk hushållning och inte förbruka mer resurser än de som finns. Vi ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd. Och när vi lånar pengar måste vi kunna amortera plus att vi inte investerar om vi inte ser att vi klarar av det.

När det gäller hanteringen av det uppkomna överskottet på 3,7 miljoner kronor beslutade kommunfullmäktige att:

  • överföra 700 000 kronor till finansförvaltningen
  • överföra 3 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden
  • att i övrigt avskriva samtliga över- och underskott i 2018 års bokslut samt att beträffande investeringsplanen godkänna överföring om 1,721 miljoner kronor till år 2019.

Efter ajournering för fika återupptogs förhandlingarna där Bo Nilsson som representant för revisorerna redogjorde för revisionsberättelsen. Fullmäktige beslutade bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder mandatperioden 2018-10-15 till 2018-12-31.

I revisionsberättelsen för 2018 beslutade revisionen att avstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har bedömt att kommunstyrelsen har brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll av samhällsbyggnadsförvaltningen. Framförallt gäller kritiken ett byggprojekt på torget där två Attefallshus byggdes till en rejält högre summa än planerat.

- Det kanske är förtroendeskadan vi tycker är den viktigaste. Ett skadad förtroende tar lång tid att bygga upp igen, sa Bo Nilsson

Dåvarande ordförande i kommunstyrelsen, Ronny Nilsson (S), kommenterade revisionens kritik:

- Vi är inte nere och grottar oss i beslut som ryms inom den befintliga totala budgeten. Vi är heller inte inne och tittar på enskilda fakturor. Projektet har heller inte föregåtts av något politisk beslut eller initiativ. Min uppfattning är att kommunstyrelsen vidtagit väsentliga åtgärder kring händelsen. Inga formella fel har heller begåtts men det är ytterst allvarligt att det kan ske. Men hade vi vetat något om det hade vi stoppat det.

Kommunfullmäktiges presidium lämnade före sammanträdet ett motförslag till beslut i vilket de förordar fullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen mot bakgrund att man anser att kommunstyrelsen, efter att man fått kännedom om projektet, "agerat på ett sätt som präglas av en stark vilja att skapa just det som revisionen åsyftar".

Fullmäktige beslutade gå på presidiets linje och beviljade ansvarsfrihet för kommmunstyrelsen men samtidigt riktas en anmärkning mot kommunstyrelsen med hänvisning till ärendets bakgrund.

Nästa kommunfullmäktige är den 29 maj. Då är ledamöterna åter i sessionssalen Karpen på Kommunhuset efter gästspelet i Ugglehallen.

Se sammanträdet i efterhand via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: