Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Familjerätt

Dokument som skrivs under

På Skatteverkets webbplats finns värdefull information för dig som nybliven förälder.

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs hos familjerätten.

Från och med 1 januari 2022 ska fader/föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom de 14 första dagarna efter förlossningen. Det går att anmäla gemensam vårdnad direkt hos Skatteverket.

Du hittar anmälan Nybliven förälder på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om bekräftelse ej skett digitalt underrättas Socialnämnden på dag 15 om barnets födelse och kommer kalla er till Familjerätten.

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande om ett nyfött barn till den kommun där barnets mamma är folkbokförd. Familjerätten inleder en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Inom ett par veckor kontaktar vi mamman för att boka en besökstid. Syftet med utredningen är att utreda vem som är pappa eller förälder till barnet.

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen ofta enkel. Det är först när handlingen är undertecknad och godkänd som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft. Barnet har även rätt att bära den andra förälderns efternamn.

Vill ni bekräfta fader- eller föräldraskapet innan barnet är fött kan ni göra det från och med vecka 23. Kontakta i så fall familjerätten för att boka en tid. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse. I samband med fastställandet av faderskapet eller föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Mer information får ni när ni besöker familjerätten.

Assisterad befruktning

Är du en ensamstående kvinna som genomgått assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård eller på godkänd klinik i utlandet och barnet har rätt till information om donatorn blir du barnets enda rättsliga förälder. Familjerätten ska ändå alltid inleda och lägga ned en faderskaps- eller föräldraskapsutredning om modern inte är gift.

Om du var ensamstående vid behandlingen, det vill säga inte gift, registrerad partner eller sambo, så ska utredningen läggas ned. Det ska också vara sannolikt, med hänsyn till alla omständigheter, att barnet har kommit till genom den aktuella behandlingen. När du kommer till familjerätten ska du ta med dokument som styrker den assisterade befruktningen.

Händer möts - i ena handen ligger en ring

Familjerätten erbjuder stöd och råd i samband med separationer

Separation

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om frågor som rör barnet. Frågor som kan ställa till problem är till exempel var barnet ska bo och hur ofta barnet ska träffa den andra föräldern. Familjerätten ger er råd och stöd att försöka komma överens.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, boendet eller umgänget kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet.

Ett sådant avtal har samma verkan som en dom i tingsrätten. Det innebär bland annat att tingsrätten har möjlighet att besluta om tvångsåtgärder, om en förälder bryter avtalet utan godtagbara skäl.

Om ni inte är överens

Samarbetssamtal

För att ni ska kunna förbättra ert samarbete kring ert barn kan ni komma till Familjerätten på samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och dokumenteras inte.

Utredning

Om ni inte kan komma överens kring vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till tingsrätten med en stämningsansökan. Tingsrätten begär då en utredning av familjerätten, syftet är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Familjerätten lämnar förslag till tingsrätten som sedan beslutar.

När föräldrar har en tvist om vårdnad, boende eller umgänge så begär tingsrätten en utredning av familjerätten. Syftet är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Familjerätten lämnar förslag till tingsrätten, som sedan beslutar.
Ni får båda ta del av hela utredningen innan den skickas till tingsrätten. Ni har möjlighet att lämna synpunkter, som skickas med till tingsrätten.

Försörjningsskyldighet

Föräldrar har, oavsett vårdnads- och boendeform, en gemensam försörjningsskyldighet för sitt barn. Det gäller till barnet fyllt 18 år eller avslutat sina gymnasiestudier, men längst till barnet fyller 21 år.

Båda föräldrarna ska bidra efter ekonomisk förmåga och ni har möjlighet att göra egna överenskommelser som hur ni vill fördela kostnaderna.

Den förälder som barnet inte bor med är underhållsskyldig. Har den föräldern begränsad betalningsförmåga kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan.


För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


Senast uppdaterad: