Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Avgifter

Fyll i beskrivning av bilden

Notera: Från och med 1 januari 2021 är avgiftsnivåerna höjda. Det beror på att inkomsttaket indexerats till 50340 kronor per månad.

Förskola


Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 510 kr

Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 1007 kr

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 503 kr

Barn 4: ingen avgift

Gränsen för heltid respektive halvtid går i förskola/familjedaghem upp till och med 28 timmar i veckan. För halvtidsbarnen betalas 70% av heltidsbarnens avgift


Skolbarnomsorg


Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 1007 kr

Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 503 kr

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 503 kr

Barn 4: ingen avgift


Feriefritids


75 kronor per dag

Den högsta avgiften

Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform skall betalas för det yngsta barnet i respektive familj, dvs. det yngsta barnet som är inskrivet i verksamheten, räknas som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet etc. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Med inkomst menas hushållets samlade bruttoinkomst.

Avgift erlägges i förskott varje månad så länge barnet uppehåller platsen, även om inte platsen utnyttjas. Avgift uttages under 12 månader/år så länge platsen finns anvisad, vilket innebär att avgift tas ut även under semester och annan ledighet. Faktura skickas till platsinnehavaren varje månad.

Barn som börjar i barnomsorgen dag 1-15 i månaden eller slutar dag 16-31 debiteras hel månadsavgift. Barn som börjar dag 16-31 eller slutar dag 1-15 debiteras halv månadsavgift.

Om plats anvisats enligt Skollagen kap. 2 § 9 reduceras förskoleavgiften med 33%. Barn som dessutom omfattas av allmän förskola får endast reducering av avgiften med 33 %.

Allmän förskola

Allmän förskola för tre- fyra- och femåringar omfattande 525 timmar/läsår är avgiftsfri. Om ett barn behöver omsorg under längre tid än tiden i den allmänna förskolan debiteras avgift enligt gällande taxa. Avgiften reduceras med 33% under nio månader, september till och med maj.

Inkomstuppgift

Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för familjens avgiftsgrundande inkomst även innefattande make/sambo som inte är biologisk förälder till barn inom barnomsorgen, eftersom det är hushållets ekonomiska bärkraft som ligger till grund för avgiften. Om inkomstuppgift inte lämnas, debiterar kommunen högsta avgift.

Platsinnehavaren är skyldig att så snart inkomständring sker anmäla denna till barnomsorgen. Uppgifterna behandlas under sekretess. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren och Skatteverket.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.

Det är således den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för avgiftssättningen.

Förändringar av taxan

Avgiftstaxan ovan följer riksdagens beslut gällande maxtaxa. Vid förändringar genom riksdagsbeslut sker motsvarande förändringar i avgiftstaxan för Perstorps kommun utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Det ankommer på Barn- och utbildningsnämnden att utfärda tilläggs- och tillämpningsregler i enskilda fall.

Senast uppdaterad: