GDPR

GDPR - Kulturskolan

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden

Dataskyddsombud: JP Infonet AB. Simon.Jernelov@jpinfonet.se

Ändamål med personuppgiftsbehandling gällande foto och filmning är att informera och sprida kunskap om verksamheten.

Lagstöd: Samtycke

Ändamål med personuppgiftsbehandling gällande namn och kontaktuppgifter är för att:

  • Ha intresseanmälan för de olika ämnena i kulturskolans utbud, för att kunna kontakta eleverna när en plats blivit ledig
  • Ha deltagarlistor för att kunna kontakta eleverna för att lägga scheman och ha elevkontakt och ge information under studiernas gång.
  • Kunna skicka ut terminsfakturor för elever som får undervisning.

Personuppgifterna tas bort enligt gallringsrutin, senast när eleven avslutar gymnasiet och inte längre får delta i kulturskolans undervisning.

De registrerades rättigheter:

  • Du kan begära tillgång till dina och dina barns personuppgifter
  • Du kan begära rättelse, radering och begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
  • Eftersom personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke, kan den registrerade när som helst ta tillbaka detta. Om samtycke återkallas gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. För att återkalla ett samtycke, ta kontakt med kulturskolechefen. När du har återkallat ditt samtycke upphör Kultur- och fritidsnämnden att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.
  • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: