Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Detaljplan för fastigheten Prästgården har sänts
på granskning

Detaljplanen för ”Del av Perstorp 21:1, m.fl., (Prästgården) Perstorps kommun, Skåne län” har sänts på granskning. Granskningen pågår från och med 2022-10-18 till och med 2022-11-01.
Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast under granskningsperiodens sista dag, annars kan rätten att överklaga detaljplanen gå förlorad.
Detaljplanens syfte är att utöka ändamålet för markens användning inom befintlig byggrätt.

Bildcollage med kartor över detaljplaneområde Perstorp 21:1. Prästgården

Detaljplanen för ”Del av Perstorp 21:1, m.fl., (Prästgården) har sänts på granskning. Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen.

Planområdet är i söder gräns beläget utmed Oderljungavägen. Parkskolan ligger söder om Oderljungavägen. Områdets västra del gränsar mot Tjäderstigen och dess intilliggande villabebyggelse. Den norra delen angränsar allmän platsmark för parkändamål. Utmed den östra gränsen ligger Perstorps kyrka och tillhörande begravningsplats.

Utöver användningen R1 – Lokal för religiösa ändamål, R2 – Kulturhus, K – Kontor, S – Skola, som återfinns i idag gällande plan, tillkommer även B – Bostäder. Skälet till den nya detaljplanens framtagande är inkommen förfrågan om att möjliggöra utökad användning för fastigheten Perstorp 21:4, som även kallas Prästgården.

Prästgården har historiskt sett nyttjats som bostad, varför ändamålet bedöms som lämpligt.

Kommunstyrelsen gav, 2022-04-20 § 62, Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av ”Detaljplan för del av Perstorp 21:1 m.fl. Perstorps kommun, Skåne län”. Ett förslag till planändring och tillägg till planbeskrivningen upprättades 2022-04-21 som medger att kvartersmarken även ska inrymma bostadsändamål.
Byggnadsnämnden sände planförslaget på samråd, 2022-05-05 § 29. Synpunkter på förslaget skulle inkomma skriftligen, senast 2022-05-27. Inkomna synpunkter pekade på behov av en bulleranalys, samt att planen bör hanteras som ny istället för ändring. Med dessa revideringar har en granskningshandling tagits fram.
Byggnadsnämnden beslutade, 2022-10-13 § 49, att sända planförslaget på granskning, enligt reglerna i plan- och bygglagen, 5 kap.

Planförslaget finns under granskningstiden, som pågår från och med 2022-10-18 till och med 2022-11-01, tillgänglig på kommunens hemsida samt på Plan- och byggförvaltningen, Torggatan 2 i Perstorp.
Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2022-11-01 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp alternativt via e-post till bn@perstorp.se. Ev. synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under granskningsskedet, annars kan rätten av överklaga detaljplanen gå förlorad.

Eventuella frågor besvaras av stadsarkitekt /plan- och byggchef Mattias Bjellvi eller planarkitekt Marcus Ekström.

Senast uppdaterad: