Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Förslag på ny detaljplan för Dalian ute på granskning

Förslag till detaljplan för Dalian 5 m.fl. i Perstorps kommun, är nu ute på granskning från den elfte februari fram till den fjärde mars.

Förslag på ny detaljplan Dalian

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en större markyta, genom fastighetsreglering, avsedd för industriutvidgning i form av en lagerlokal för fastighetsägaren till Dalian 4 och 5 söderut, på intilliggande del av Perstorp 25:1.

Det föreslagna planområdet är beläget söder om statlig väg 21 och angränsar till Verkstadsgatan i norr, Oderljunga-, Bruks- och Räddningsvägen i öst, Perstorp industriPark och Perstorps räddningstjänst i syd, samt Perstorps Fjärrvärme i väst.
Planområdet är cirka 31 883 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en större markyta, genom fastighetsreglering, avsedd för industriutvidgning i form av en lagerlokal för fastighetsägaren till Dalian 4 och 5 söderut, på intilliggande del av Perstorp 25:1.

Detaljplanen hanteras med så kallat standardförfarande. Miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte erfordras. Byggnadsnämnden beslutade 2020-06-11 § 26 att sända planförslaget på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen. Planförslaget fanns tillgängligt under samrådstiden 2020-06-16 t.o.m. 2020-07-07. Inkomna synpunkter sammanfattades och kommenterades i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har bearbetats och Byggnadsnämnden beslutade 2021-02-04 § 5 att sända planförslaget på granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen.
Granskningstiden pågår från och med 2021-02-11 till och med 2021-03-04 och finns tillgängligt på www.perstorp.se samt på Plan- och byggförvaltningen, Torggatan 2 i Perstorp.

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast 2021-03-04 och skickas till BN@perstorp.se alternativt till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under granskningsskedet, annars kan rätten av överklaga detaljplanen gå förlorad.

Frågor besvaras av Mattias Bjellvi, stadsarkitekt/plan- och byggchef eller Marcus Engström, planarkitekt.

 

Aktuella dokument

Senast uppdaterad: