Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Miljonsatsning på förnyelse
av området kring Tjäderstigen

Nu lyfts området kring Tjäderstigen och Centralskolan.
Med hjälp av bidrag från Boverket, på hälften av summan, satsar kommunen totalt 6,5 miljoner kronor på bland annat ny belysning, upprustning av gång- och cykeltunnel, förbättring av miljön vid idrottshallen och ny lekplats.

MIljonsatsning på området kring Tjäderstigen


För att få en bild av vilka förbättringar som efterfrågas/behövs för att öka trivsel och trygghet har bland andra elever, boende, bostadsföretag och föreningar fått tycka till. Under våren 2019 och en bit in på hösten genomfördes ett antal medborgardialoger. Dels fördes dialog med förbipasserande vid ICA och vid idrottshallen på Tjäderstigen. Dessutom har tre så kallade områdesvandringar genomförts. Under vandringarna har de olika gruppernas synpunkter kring miljön tagits till vara. Bland annat ansågs en del miljöer vara i behov av ny belysning och underhåll/utformning.

Följande ska göras (Byggstart är planerad till i vår och färdigställande till sommaren 2020):

  • Gång- och cykeltunneln under Oderljungavägen som idag upplevs otrygg rustas upp, förses ny belysning och utsmyckas med hjälp av elever.
  • Ny belysning sätts upp längs med gång- och cykelvägen, kyrkogårdsmuren och parken norr om Tjäderstigen.
  • Idrottshallen får fasadbelysning och miljön utformas som ett torg med bland annat bänkar, ny belysning, farthinder och gång- och cykelväg.
  • I parken norr om Tjäderstigen skapas en helt ny tillgänglighetsanpassad lekplats med sittmöjligheter, grillplats och spännande belysning.

Förutom nämnda åtgärder/förbättringar har det kommunala bostadsbolaget Perstorps Bostäder köpt fastigheten Jägaren 1 (72 lägenheter och butikslokaler) mittemot idrottshallen. Fastigheten är i behov av upprustning men inledningsvis ska belysning förbättras och ordningen i miljörummen ses över. Perstorps Bostäder äger även fastigheten bredvid vilket nu skapar samordningsvinster vad gäller exempelvis underhållplaner på byggnation av bostäder strax norr om parken.

- Området kring Tjäderstigen har många kvaliteter och stor utvecklingspotential men är i behov av upprustning. Det är viktigt att planerade förändringar görs och det är extra positivt att elever och boende varit delaktiga i processen, säger kommunalråd Torgny Lindau (PF)

Utöver alla fysiska förändringar arbetar kommunen aktivt via skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, föreningsliv för att öka tryggheten och trivseln i området.

- Det har hänt mycket i Perstorp de senaste åren och mer är på gång. Det här är en av flera insatser som visar att kommunen vill satsa på utveckling och att öka tryggheten för våra invånare, konstaterar Torgny Lindau.


Ny lekplats vid Tjäderstigen

Illustrationsplan: Robin Sterner och Haochun Olsson/AFRY. (Klicka på bilden för att se den i pdf-format)

 Lekplatsen placeras där naturens egna lekmöjligheter integreras i lekparken. Lekplatsen gräns suddas ut och leken blir således mer öppen och fri. Klätternätet är samlingspunkten och blickfånget när man kommer gåendes i parken. Här kan både större barn och ungdomar lockas till lek och umgänge. I samband med klätternätet placeras picknickbord och grill med utblick över parkområdet. En snurrkarusell som även funktionsvarierade kan ha glädje av ligger i anslutning till picknickborden. Ängblomster där mer fri lek erbjuds planteras öster om lekparken. Här kan barnen undersöka både blommor och insekter. Mystik och spänning finner man i bambuskogen där barnen kan gå på balansbanan genom skogen. Balansbanan lyser upp i mörkret vilket ökar spänningen på platsen. Träödlan som gömmer sig i skogen uppmuntrar till fantasi och rollspel. En gungställning med kompisgunga och två vanliga gungor finns också till hands. Där är underlaget kork, ett hållbart alternativ till gummi. När mörkret faller lyses en bläckfisk upp vid karusellen. Barnens fantasi sköter resten.

Nya planer för Tjäderstigen

Illustrationsplan: Robin Sterner Haochun Olsson/AFRY. (Klicka på bilden för att se den i pdf-format)

En omgestaltning med ett nytt och tydligt formspråk ökar platsens funktionella och estetiska kvaliteter. En gemensam markbeläggning med färgstarka cirklar sträcker sig över gatan och tillsammans med den upphöjda ytan bildar det en tydlig plats. Cykelvägen ansluter åt både öst och väst och separeras från biltrafik på ett tydligt och lekfullt sätt genom målade linjer och pollare. I väst har cyklisterna numera även företräde med en så kallad cykelöverfart. I anslutning till entrén har gula och runda sittmöbler adderats. Planteringskärl i kulörta färger har placerats ut som ger ytterligare färg, grönska och lekfullhet till platsen. Även de följer formspråket i form och färg. Även hänsyn till synskadade har tagits i beaktning genom olika ledstråk. Utrustning såsom sittmöbler, planteringskärl, belysningsstolpar och cykelställ har samma formspråk färg som cirklarna i markbeläggningen. Planteringskärl verkar även som farthinder.

Senast uppdaterad: