Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ta chansen att tyck till om framtidens Perstorp!

Fyll i beskrivning av bilden

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är ett dokument som visar hur kommunen vill att den fysiska miljön som helhet ska se ut i framtiden.
Hur ska vatten- och markområden användas och hur ska bebyggelsen utvecklas? Nu har Perstorps kommun tagit fram ett förslag till översiktsplan för kommunen som helhet som allmänheten med flera kan tycka till om under augusti – oktober.

Vad används en översiktsplan till?

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ett strategiskt viktigt dokument. Olika beslut om planering och byggande grundar sig på översiktsplanen. Politikerna använder den som stöd till bl.a. beslut om investeringar. Även andra myndigheter använder planen i sitt arbete. Kommuninvånaren/företagaren kan använda planen för att se vilka förutsättningar som gäller för ett visst geografiskt område om man t.ex. vill bygga nytt. Avvägningar ska göras mellan allmänna behov och den enskilde individens intressen. Kommunen ska planera även för att säkerställa värden på statlig och regional nivå. Samverkan ska ske med grannkommuner kring gemensamma frågor. Planen ska vara långsiktig och täcka in hela kommunen. Planens konsekvenser ekonomiskt, socialt och miljömässigt ska bedömas. Det är kommunens hösta organ Kommunfullmäktige som ska anta planen.

Ny översiktsplan för Perstorp

Kommunstyrelsen i Perstorps kommun har gett Byggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan (den gällande är från 2006). Planen ska tas fram under 2016 och 2017. Öp 2006 bedöms inte vara aktuell längre då mycket har förändrats sedan planen antogs. Den nya översiktsplanens tidsperspektiv sträcker sig fram till 2030, med utblickar ännu längre fram.

Samråd

Från maj till och med augusti 2016 genomfördes ett samråd kring ett program till översiktsplan, stadsbyggnadsvision 2030. Under denna tid genomfördes flera möten och workshops. Ca 500 personer i olika åldrar deltog och lämnade många goda idéer och synpunkter på hur Perstorp ska utvecklas. Ett konkret planförslag har nu tagits fram med utgångspunkt från dessa diskussioner där bl.a. ca 500 nya bostäder, nya verksamhetsområden, energiområden, cykelstråk med mera föreslås. 9 aug. beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om att skicka planförslaget på samråd 11 aug. till och med 15 okt. Under samrådstiden finns det möjlighet att ta del av förslaget, delta på olika möten och lämna synpunkter. Förslaget finns också utställt i kommunhusets foajé och på biblioteket i Perstorp.

  • Översiktsplanen är det viktigaste styrdokumentet för kommunens arbete med den fysiska miljön, tillsammans med vision 2030 och budgeten. Det är angeläget att arbetet är väl förankrat hos våra kommuninvånare och företagare. Kommuninvånarnas och företagarnas synpunkter är viktiga! Passa på att delta i diskussionen under de dialogtillfällen som planeras, säger Ronny Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande (s).

Inplanerade offentliga möten är:

- Perstorp: 23 och 24 aug. 18.00 i kommuntältet under Perstorpsdagarna
- Oderljunga: 26 sept 18.30, Oderljunga skola
- Bälinge: 27 sept 18.30, Bälingebadet

Dessutom planeras träffar med bland andra skolor och företagare

Kontakt Perstorps kommun:
- Kommunstyrelsens ordf.Ronny Nilsson, (s)
Tel: 0435/391 13, ronny.nilsson@perstorp.se
- Stadsarkitekt Mattias Bjellvi (projektledare för ÖP)
Tel: 0435/391 79, mattias.bjellvi@perstorp.se
- Samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström
Tel: 0435/391 74, kjell.hedenstrom@perstorp.se


Här hittar du allt om den kommande översiktsplanen:

Senast uppdaterad: