Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen tyck till om detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan. Perstorps kommun är ägare till den berörda fastigheten.
Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att ge möjlighet för byggande av en
ny samlingslokal för Jehovas vittnen då detaljplanen idag tillåter bostadsbebyggelse, icke störande kontor, service och hantverk/konstnärlig verksamhet.

Del av Perstorp 20:3. Granskningshandling


Detaljplanen bedöms kunna hanteras med så kallat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) då förslaget inte bedöms medförande betydande miljöpåverkan samt anses vara förenligt med översiktsplanen.

Byggnadsnämnden beslutade 2019-08-22, § 33, att sända planförslaget, upprättat 2019-08-09 på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget fanns tillgängligt i kommunhusets foajé, samt på kommunens hemsida, under samrådstiden från 2019-09-19 till 2019-10-11. Eventuella synpunkter skulle ha inkommit till 2019-10-11 till Plan- och byggförvaltningen. Perstorps kommun.

Planförslaget har nu bearbetats. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Byggnadsnämnden beslutade 2019-11-07, § 46, att sända planförslaget, upprättat 2019-08-22 och rev. 2019-10-21, på granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL), 5 Kap. 18 §. Granskningstiden pågår från 2019-11-13 t.o.m. 2019-11-29.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha ska ha inkommit senast under granskningstiden 2019-11-29, annars kan rätten att i ett senare skede överklaga detaljplanen gå förlorad.

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp eller via mejl till: bn@perstorp.se. Eventuella frågor besvaras av Mattias Bjellvi, stadsarkitekt/plan- och byggchef eller Marcus Ekström, planarkitekt, telefon 0435-390 00.

Aktuella dokument:

Senast uppdaterad: