Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ändring av detaljplan för prästgården ute på samråd

Förslaget att ändra detaljplan för del av Perstorp 21:1, m.fl. är ute på samråd. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast 27 maj.

Skärmklipp över detaljplaneområde Perstorp 21:1

Samrådstiden pågår från 2022-05-09 till 2022-05-27.

Synpunkter ska ha inkommit skriftligen, senast 27 maj, via e-post till bn@perstorp.se alternativt per brev till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp.

Kommunstyrelsen beslutade, 2022-04-20 § 62, att ge Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ändra den gällande detaljplanen som, bland annat, omfattar Perstorp 21:4. Syftet med ändringen är att utöka ändamålet för markens användning inom byggrätten.
Skälet till ändringen är inkommen förfrågan om att möjliggöra utökad användning av fastigheten Perstorp 21:4 som även kallas Prästgården. Prästgården har historiskt sett nyttjats som bostad, varför ändringen bedöms som lämplig. 

Vid genomförande av ändringen bedöms förändringen av stadsbilden inte bli framträdande. Befintlig huskropp tillåts vid genomförande inredas som bostad. Eventuell ny huskropp tillåts uppföras till en total nockhöjd om 11,5 meter, vilket ska kunna inrymma tre våningar.

Planområdet ligger centralt i Perstorp intill Perstorps kyrka och Parkskolan, med gångavstånd från centrum.

Aktuella handlingar i ärendet:

Senast uppdaterad: