Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Planförslag för utbyggnad av Österbo ute på granskning

Perstorps kommun har tidigare haft två särskilda boende för äldre; Ybbåsen och Österbo.
Verksamheten på Ybbåsen har avvecklats och kommunen har beslutat om utbyggnad av Österbo för att möta ett framtida ökat behov av särskilt boende för äldre. Att ianspråkta en liten del av Stadsparken i anslutning till Kv. LINJALEN för utbyggnad kan dels tillgodose ett ökat behov av särskilt boende och dels stärka en pågående upprustning av Stadsparken.

Detaljplan för kv.Liunjalen Österbo är ute på samråd.Förstora bilden

Planförslag för utbyggnad av Österbo ute på granskning. Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast 2021-12-23 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp alternativt via e-post till bn@perstorp.se.

Detaljplanens syfte är att utöka Kv. LINJALEN och den byggrätt som ryms därinom för att möjliggöra utbyggnad av Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre. Nu gällande bestämmelser möjliggör vuxenutbildning och särskilt boende för äldre. Dessa bestämmelser gäller separat inom respektive fastighet. Marken som omfattar föreslagen utökning är en del av Stadsparken och regleras i gällande plan som parkmark.

Kommunstyrelsen beslutade, 2021-05-19 § 56, att ge Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra tillbyggnad av Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre. Ett förslag till detaljplan upprättades; ”Detaljplan för Kv. Linjalen m.fl. (Österbo), Perstorps kommun, Skåne län”.

Vid laga kraft ersätter föreslagen detaljplan delarna av idag gällande planer, (11-PES-202/46 och 1165-P94/1207/2), som ligger inom det föreslagna planområdet. Detaljplanen hanteras med s.k. standardförförande. Miljökonsekvensbeskrivning bedömds inte erfordras. Byggnadsnämnden beslutade, 2021-10-07 § 50, att sända planförslaget på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Synpunkter på samrådshandlingen skulle ha inkommit skriftligen senast 2021-10-29, vid samrådstidens slut.
Förslaget fanns tillgängligt på www.perstorp.se samt på Plan- och byggförvaltningen, Torggatan 2, Perstorp. Förslaget har nu reviderats utifrån inkomna synpunkter, som sammanfattats och kommenterats i samrådsredogörelsen.

Byggnadsnämnden beslutade, 2021-12-02 § 62, att sända planförslaget på granskning enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 5 kap.

Granskningstiden pågår från och med 2021-12-03 till och med 2021-12-23.

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast 2021-12-23 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp alternativt via e-post till bn@perstorp.se.

Synpunkter ska ha inkommit senast under granskningsskedet, annars kan rätten att överklaga detaljplanen gå förlorad.

Frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi eller planarkitekt Marcus Ekström

Aktuella handlingar

Senast uppdaterad: