Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Tyck till om ändring av detaljplan för Trumman

En förfrågan har inkommit om att bygga tvåbostadshus i detaljplanerat område som anses lämpligt för ändamålet, men begränsas av gällande bestämmelser som innebär byggande av enbostadshus.
Detaljplanen behöver därför ändras och en planförslag finns nu ute på samråd.

Ändring av detaljplan för Trumman 7 mfl

Klicka på bilden för att se plankartan i större format

Planområdet ligger centralt intill Norra Lyckanskolan, med gångavstånd från centrum. Perstorps kommun är markägare för fastigheterna Trumman 7, 8, 9 och 11. Trumman 10 ägs av privat fastighetsägare.

Planförslaget finns under samrådstiden 2020-05-04 t.o.m. 2020-05-18 tillgängligt på Perstorps kommuns hemsida www.perstorp.se Länk till annan webbplats. samt på kommunhuset, Torget 1 i Perstorp.

Samrådet gäller ändring av detaljplan för Trumman 7 m.fl. Byggnadsnämnden gav 2020-04-23, § 19 Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan samt att sända ändringen på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen.

Ett förslag till ändring av detaljplan har nu tagits fram. Ändringen av detaljplanen hanteras med så kallat standardförfarande. Miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte erfordras.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2020-05-18 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp. Det går även att mejla till
bn@perstorp.se. Ev. synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under det kommande granskningsskedet i detaljplaneprocessen, annars kan rätten av överklaga detaljplanen gå förlorad.

Eventuella frågor besvaras av Stadsarkitekt/Plan- och byggchef Mattias Bjellvi, telefon 0435-391 79.

Aktuella dokument:

Senast uppdaterad: