Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Fullmäktige med allmänhetens fråga

Kommunfullmäktige sammanträder 23 oktober

Onsdag 23 oktober klockan 18 träffas ledamöterna i kommunfullmäktige igen för sammanträde i lokalen Karpen på Kommunhuset.
Allmänhetens frågestund inleder. Och den här gången finns en fråga att besvara.

Ärendelistan och kallelsen Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster. innehåller totalt 11 punkter uppdelade i fyra block. Inledningen innehåller upprop, beslut av justeringssammanträde och allmänhetens frågestund. Till skillnad mot många andra sammanträden då den punkten utgått då ingen fråga inkommit finns den här gången en fråga att besvara.

Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau och gäller hur kommunen informerar de privata vägföreningarna angående vikten av att låta bli klippning av vägkanter - eller klippa dem efter att blommor och gräs gått i frö - för att gynna pollinerande insekter. Frågeställaren konstaterar vidare att "våra vildbin håller på att försvinna och ni folkvalda i Perstorps kommun har möjlighet att hjälpa dem genom att informera kommunens invånare". Frågan innehåller även fyra tips/krav till politikerna med hänvisning till Naturskyddsföreningen:

  • Stöd ekologiskt jordbruk och naturarbete.
  • Förbjud bekämpningsmedel som skadar bin.
  • Gör bortglömda ytor till blommande parker.
  • Anta en aktionsplan för bina i varje kommun.

Fullmäktiges andra del innehåller informationsärenden och består av kommundirektör Ulf Bengtsson som berättar om aktuella frågor utifrån sin horisont. Dessutom har socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Perstorps Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme tid till förfogande att beskriva läget inom aktuell verksamhet.

Tredje blocket på sammaträdet utgörs av beslutsärenden och innehåller förslag på sammanträdesdagar för år 2020, partiell inlösning av pensionsskulden, inträde i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) samt riktlinjer för styrdokument.
Med partiell inlösen av pensionsskulden menas att kommunen betalar in de placerade medel (72 miljoner kronor) som hittills har satts av för att minska den så kallade ansvarsförbindelsen. En inlösning av pensionsskulden kan jämställas med en avbetalning av en skuld. Inbetalningen påverkar dock kommunens ekonomiska resultat för 2019 men den aktuella typen av inbetalning innebär att kommunfullmäktige kan besluta om synnerliga skäl att inte reglera ett negativt balanskravresultat (Kommunallagen 11 kap. 13§).

Ärendet om NSVA (kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2019 att ansöka om delägarskap) gäller godkännande och tecknande av aktieägaravtal, godkännande av ägardirektiv, godkännande av bolagsordning samt att uppdra åt valberedningen att återkomma med förslag på en ledamot och en suppleant i styrelsen för NSVA så val kan förrättas inför ett inträde. NSVA svarar bland annat för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas anläggningar. I NSVA ingår kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Varje delägare förbinder sig till att skjuta till en miljon kronor i aktiekapital. Antas Perstorp som delägare, vidtar en verksamhetsövergång där berörda medarbetare erbjuds gå över till NSVA. En process som i så fall hanteras i särskild ordning med medarbetare och fackliga organisationer.

Sista ärendet i beslutsblocket gäller riktlinjer för styrdokument och gäller en säkerställan av att styrdokumenten utgår från ett gemensamt ramverk i vilket det bland annat anges vad som kännetecknar ett styrdokument, hur de förhåller sig till varandra och verksamheten, var de beslutas och på vilket sätt de följs upp. Kommunfullmäktige har tidigare uppdragit åt kommundirektören att över en tid göra en genomgång av samtliga styrdokument som kommunen själva upprättat. Översynen pågår och föreslås ska vara klar i slutet av 2020.

Oktobersammanträdet avslutas med två valärenden. Det ena gäller en avsägelse från Pia Galia (SD) som vill lämna sitt uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Andra valärendet gäller en ny ledamot från moderaterna till Carl och Thea Ohlsson stiftelse.

Kommunfullmäktige kan följas på plats (sammanträdet är öppet för allmänheten) från klockan 18 eller via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där mötet sänds direkt.

Senast uppdaterad: