Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut och allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges majsammanträde äger, liksom det i april, rum i sammanträdeslokalen på Munka Folkhögskola, Hässleholmsvägen 4.
Sammanträdet innehåller förutom informationsärenden (kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden, Perstorps Bostäder AB och kommundirektör) även beslut om finans- och placeringspolicy, skolskjutsreglemente, årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, årsredovisning Söderåsens Miljöförbund samt årsredovisning Medelpunkten.

Bildcollage med bild till vänster på exteriör Munka Folkhögskola. Bild till höger visar ordförandeklubba kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder 18 maj klockan 18:00 i sammanträdeslokalen på Munka Folkhögskola. Klicka på bilden för att läsa kallelse och handlingar som pdf

Sammanträdet som börjar klockan 18:00 är fysiskt och sänds digitalt via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Då antalet platser i lokalen är begränsade rekommenderas intresserad allmänhet att följa kommunfullmäktige via den digitala sändningen.

Förutom beslutsärenden har ledamöterna även på agendan att behandla inkomna motioner och valärenden.
Sammanträdet inleds som brukligt med allmänhetens frågestund.

Till det aktuella mötet har tre frågor inkommit:

 • Jag har en fråga från allmänheten inför kommunfullmäktige 220518. Den är riktad till
  kommunfullmäktiges ordförande.

  Vid förra kommunfullmäktige, 220427, gick Ronny Nilsson till personangrepp mot Anders Jelander och
  spekulerade i om Anders varit i Polen för att dela ut flygblad till flyktingar om att inte komma hit, likt
  Jimmie Åkesson.

  Anders var i Polen och sprang maraton med sin sambo och förfärades över flyktingströmmarna från
  Ukraina som hela tiden anlände med tåg. Han har lämnat in en motion om att förbereda
  flyktingmottagandet för att vi ska kunna hjälpa människor snabbt. Motreaktionen var extremt låg.
  - Tycker du att den sortens beteende är lämpligt i Perstorps Kommunfullmäktige?
  - Tycker du inte att ordförande bör ingripa när politiken når en så låg nivå?

  Ja- eller Nej-svar räcker.
  Charlotta Wendt

 • Jag har en fråga från allmänheten till KF 2022-05-18. Den är riktad till Kommunstyrelsens
  ordförande och lyder:
  I september 2022 flyttar Formica (tillverkare av den klassiska Perstorps-plattan med Virrvarr-
  mönster) in i sina nya lokaler i Klippans kommun. Etableringen innebär 50-55 arbetsplatser, lite
  fler än när de fanns inne på P.ABs industriområde.

  - Vilka åtgärder vidtog kommunstyret för att få Formica att etablera sin nya produktionssite i
  Perstorp?
  - Var erbjöd man Formica lämplig industritomt att etablera sig på?
  - Vilket pris sattes på den tomten?
  Formicas regionschef säger till Hd 220111:
  ”Vi försökte i första hand med Perstorp men hittade ingenting som
  tillfredsställde våra behov men så fanns det en möjlighet i Klippan. ”
  - Varför kunde inte Perstorp tillfredsställa Formicas behov?
  - Kommer Perstorp att ha kvar kommunskyltarna med Virrvarr-mönster nu när
  skivan är en Klippanprodukt?
  Vänliga hälsningar : Charlotta Wendt

 • Jag har frågor från allmänheten till KF mötet 2022-05-18 Dom är riktade till Kommustyrelsens ordförande (Torgny Lindau) - Se nedan Internationellt arbete i Perstorps kommun - fem stycken frågor Genom att sträva mot de uppsatta målen ska kommunens internationella arbete leda till: ökad samverkan med och mellan aktörer i näringsliv och föreningsliv där samverkan medför en tydlig nytta för aktörernas egna verksamheter och för Perstorp Kommuns invånare. en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund. en tydligare roll och profil för kommunen i nationella och internationella sammanhang
  Ansvar Inom kommunen gäller följande ansvarsfördelning:
  - Kommunfullmäktige fattar beslut om den internationella policyn. ’
  - Fråga 1. Var finns denna policy tillgänglig för allmänheten?
  - Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Perstorps internationella policy följs samt fastställer riktlinjer för det internationella arbetet.
  Fråga 2. Var hittar man dom fastställda riktlinjer för det internationella arbetet?
  - Nämnderna ansvarar för internationella frågor inom respektive områden i enlighet med den internationella policyn och interna riktlinjer.
  - Uppföljning och sammanställning av Perstorps internationella arbete genomförs av kommunens EU-strateg en gång per år och rapporteras till kommunstyrelsen.
  Fråga 3.Var finns denna uppföljnings och sammanställnings rapport tillgänglig för allmänheten?
  - Resultatet förmedlas även till kommunens företag, organisationer och enskilda för att öka möjligheterna till ny kunskap om det internationella arbetet.
  Fråga 4. Var hittar man denna rapport ”resultat rapport till kommunens företag, organisationer och enskilda?
  Sedan är jag nyfiken på
  Fråga 5. Vilka projekt arbetar man nu med inom det Internationella arbete?Lista på pågående projekt önskvärt.

  Nedan fem frågor - Trygghetsfrämjande åtgärder
  Extra projektmedel har erhållits? vilket möjliggör anställning av en folkhälsostrateg vars främsta uppdrag blir att skapa trygghetsfrämjande åtgärder. Detta tillsammans med kommunens övergripande tvärsektoriella arbete där områden som självförsörjning, Goda uppväxtvillkor för Barn och unga samt Goda boendemiljöer är i fokus förväntar vi att trenden i Perstorp vänds.
  Fråga 1. Var har dessa pengar erhållits ifrån?
  Fråga 2. Hur mycket pengar till detta projekt har erhållits?
  Fråga 3. Vad är det för anställningsform som gäller?
  Fråga 4. Hur kommer tryghetsåtgärderna finansieras?
  Fråga 5. Vilka är dom trygghetfrämjande åtgärderna?
  Används bidragsmedlen till att höja vinsten 2021?
  Svar ja eller nej
  Om svar Ja - Hur mycket av alla olika bidrag önskas specificerat är inräknat i vinsten 28,7 MSEK för år 2021?
  Önskar få dom olika bidragen specificerade. Namn + pengar. Exempel : Coronabidrag XX SEK Internationellt arbete XX SEK
  Med vänliga hälsningar : Gerd Ausfelt


Beslutsärenden

Finans- och placeringspolicy Perstorps kommun
Sammanfattning:
Enligt kommunallagens 11 kapitel § 2 och 3 ska kommunen fastställa riktlinjer avseende
medelsförvaltning samt medel avsatta för pensionsförpliktelser. Den fastställer även att kommuner ska förvalta sina medel med god avkastning och betryggande säkerhet. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske.

Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige 2022-03-30 2022/28 §16 för klargörande av lydelser. Ett förtydligande rörande ansvarsområde har gjorts i reviderat förslag, likaså regler rörande etik. Rörande räntebindningstiden så kvarstår formuleringen då detta avser placeringar, inte finansiering. Stycket rörande derivat kvarstår då lydelsen anses begränsa användandet i tillräcklig omfattning då beslut ska fattas av kommunstyrelsen före användning.

Kommunfullmäktige föreslås att besluta att godkänna finans- och placeringspolicy för Perstorps kommun, samt
att samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som behandlas i denna policy upphävs.

Skolskjutsreglemente
Sammanfattning: Förslag till revidering av reglementet för rätt till skolskjuts som beslutades av kommunfullmäktige 2012-11-28 har tagits fram. Revideringen omfattar bland annat förändring i upptagningsområde till följd av vidtagna trafiksäkerhetsåtgärder.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat skolskjutsreglemente samt att delegera framtida beslut angående skolskjutsreglementet till barn- och
utbildningsnämnden.

För att få skolskjuts till och från skolan måste det vara ett visst antal km till skolan. Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen från hemmet till den skola som eleven anvisats.
Skolskjuts anordnas för elever i:
• förskoleklass samt årskurserna 1-2 med en skolväg som
överstiger 2 km
• årskurserna 3 – 5 med skolväg som överstiger 3 km
• årskurserna 6 – 9 med skolväg som överstiger 4 km
• gymnasiesärskola med skolväg som överstiger 4 km
• förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) med en
skolväg som överstiger 2 km
Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i
• förskoleklass samt årskurserna 1-2 inte överstiger 2 km
• årskurserna 3 – 5 inte överstiger 3 km
• årskurserna 6 – 9 inte överstiger 4 km
• gymnasiesärskola inte överstiger 4 km
• förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) inte överstiger 2 km
Elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas lika även om de som bor
längst bort har längre till skolan än vad grundreglerna anger. Inom stadsplanerat område eller
inom område med byggnads- eller avstyckningsplan anordnas inte skolskjuts.
Undantag från avstånd regeln görs vid trafikfarlig väg:
• när eleven är tvungen att korsa riksväg 24 till eller från hållplats Bälinge
• skolväg som behöver göras längs väg 108 som saknar cykelväg.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - 2021
Sammanfattning: Arbetsgivare ska utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling rörande Systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) regelbundet följa upp det arbetsmiljöarbete som bedrivs. Syftet med översynen är att systematiskt förbättra brister i arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen har genomförts på förvaltningsnivå i respektive förvaltnings övergripande samverkansgrupp (FÖSAM) som tillika är förvaltningarnas skyddskommittéer samt på enhetsnivå vid arbetsplatsträffar.
Utifrån svaren från samverkansgrupperna framkommer inga stora brister i arbetsmiljöarbetet. Det finns dock områden som identifierats i flera verksamheter som behöver beaktas i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Det som framgår är att det finns en god medvetenhet kring rutin för hot och våld och att arbetet med riskbedömningar i
stort fungerar bra.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse sammanställningen av kommunövergripande förbättringsområden som underlag för handlingsplan samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen.

Årsredovisning Söderåsens miljöförbund
Sammanfattning: Årsredovisning för 2021 avseende Söderåsens miljöförbund, samt revisionsberättelse har inkommit för behandling i fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är att Kommunfullmäktige beslutar att särskilt notera att Bjuvs bristande ställningstagande gällande sitt medlemskap har åsamkat miljöförbundet stora ekonomiska och förtroendemässiga skador. Vidare föreslås att godkänna årsredovisningen samt att bevilja direktionen för Söderåsens miljöförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021


Årsredovisning Medelpunkten
Sammanfattning: Årsredovisning för 2021 avseende Medelpunkten har inkommit för behandling i fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningensamt
att bevilja direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.


Inkomna motioner

Kommunal kiosk på torget
Idag är torget i Perstorp ett mellanrum i samhället, något vi korsar för att ta oss vidare till andra platser. Dagtid känns torget öde, nattetid kan detupplevas otryggt.
För att ge mening till ytan och fylla det med invånare och aktivitet, tycker vi att en kommunal kiosk skulle installeras i mitten av torget. Kiosken ska inte vara en dyr luda, men ändå funktionell och estetisk.

Kiosken kan bemannas med arbetslösa ungdomar, som får en chans att komma i arbete.Tillförsäljning kan det exempelvis finnas korv och bröd för 10kr, kaffe och thé för 10kr koppen, våfflor för 25 kr och glass. Allt till låga priser eller självkostnadspris. Kiosken bör vara kommunal och inte privat, just för att gynna invånarna och hålla en standard som lockar människor.
Runt kiosken föreslår vi bänkar där både unga och gamla kan slå sig ner och ta en paus i centrum av Perstorp, samt en liten lekplats i anslutning till kiosken. I ett senare skede kan ytorna runt kiosken utökas med andra
aktiviteter som boulebana, pingisbord i betong, klättervägg, en liten skateramp.
Verksamheten kommer att öka den upplevda tryggheten i centrum.
Vi i Perstorp yrkar på att en kommunalt ägd kiosk sätts på torget
Anders Jelander, ledamot av kommunfullmäktige i Perstorp (oberoende SD)

Motion: Barnens trafikskola
Perstorp har för många år sedan haft en trafikskola för barn. Den var mycket uppskattad och vi föreslår att den startas upp igen. Med enkla medel kan en öde plan göras om till en funktionell yta som skänker värde till våra invånare. Nergångna ytor som får funktion höjer standarden i byn och ökar upplevd trygghet när de får en
funktion och lockar invånare. Exempelvis hade ytan bakom Tankclean på Arons väg kunnat hyras av Perstorps
kommun för ändamålet. Tomten ägs av Ulf Malmgren AB (UMAB) och används inte idag. Planen är asfalterad men sliten och det borde vara i fastighetsägarens intresse att den underhålls. Kanske kan kommunen byta upprustning och underhåll mot fri tillgång till arealen?

Trafikvett behöver vi alla mer av i Perstorp, både stora och små.
Platsen är väl lokaliserad för Parkskolan och Solparken om pedagoger med barn vill gå dit och träna trafikregler. På helger och fritid kan föräldrar med barn gå dit och öva, ta med egna cyklar och trampbilar. Utrustning som skyltar och trafikljusen kan låsas in i byggnaden som står tom intill, förutsatt att överenskommelse görs med fastighetsägaren.
Vi i Perstorp yrkar att Perstorps Trafikskola för barn öppnar upp igen.
Anders Jelander ledamot av kommunfullmäktige i Perstorp (oberoende SD)


Kommunfullmäktige den 18 maj avslutas med ett valärende då en ny vice ordförande till Perstorps Bostäder ska väljas. Socialdemokraterna har till fullmäktiges valberedning föreslagit Ronny Nilsson.

Senast uppdaterad: