Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Fullmäktige med debatt och voteringar

Flera vändor i talarstolarna och två voteringar.
Dessutom beslut om ny renhållningstaxa och ja till program för digital utveckling. Februarisammanträdet i kommunfullmäktige var händelserikt.

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 februari

Kommunfullmäktige inleddes med debatt kring två motioner från socialdemokraterna.

Motionerna gällde Perstorp Näringslivs AB och resursförstärkning inom barn och utbildningsnämnden. Gällande Perstorps Näringslivs AB förde motionären bland annat fram att "då verksamheten endast omfattar kommunala fastigheter och inte näringslivsfrågor i stort borde ägardirektiven revideras, verksamhetsinriktningen förändras samt namnet ändras. Förslagsvis till att heta Perstorp kommunfastigheter AB".

Kommunalråd Torgny Lindau (PF) skriver i sitt svar att "Majoriteten har sett detta problem och har sedan förra året initierat ett uppdrag åt kommundirektören att se över våra ägardirektiv till alla kommunalt ägda bolag, inte bara Perstorp Näringslivs AB. Med tanke på att uppdrag redan är givet till kommundirektören och att processen gällande att se över ägardirektiven i de kommunala bolagen redan är igång så anser jag att motionen är besvarad.

Motionen debatterades i talarstolen och votering krävdes. Debatten kan höras och ses i efterhand via kommunens Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I motionen gällande resursförstärkning för Bun förde motionärerna fram att de extra medel, 2,5 miljoner kronor/år, som kommunen tillförs genom regeringens vårändringsbudget ska tillföras barn- och utbildningsnämnden för att tillgodose nämndens behov av ökad rekrytering.

Kommunalråd Torgny Lindau (PF) svarar och föreslår samtidigt att motionen avslås: "Det är behjärtansvärda prioriteringar som Ronny Nilsson och Mikael Malm yrkar på i sin motion gällande förstärkning av budgeten inom barn- och utbildningsförvaltningen. Majoriteten har förslag på en väg framåt gällande resursförstärkning av skolan vilket har beslutats i barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10, vi har sett problemen och agerar på dem".

Motionen debatterades i talarstolen (kommunalråd, oppositionsråd och barn- och utbildningsnämndens ordförande tog till orda) och votering krävdes. Debatten kan höras och ses i efterhand via kommunens Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I båda fallen valde Socialdemokraterna att reservera sig till förmån mot eget förslag.

Kommundirektör Ulf Bengtsson informerade därefter om pågående arbete kring segregation. Vidare nämnde han också ägardirektiv och om ett samråd med Länsstyrelsen om att Perstorp är ett av 32 utvalda socioekonomiska områden. Han berörde även en kommande totalförsvarsövning och en familjedag med Familjen Helsingborg i Helsingborg Arena.

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) informerade därefter om dialog med Polisen samt styrelsemöte inom Familjen Helsingborg och det pågående arbetet med H22 (stadsmässa för en smartare och mer hållbar stadsutveckling). Han nämnde även lunch och möte med MSB:s generaldirektör Dan Eliasson som besökte Perstorp under onsdagen den 26 februari.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (C) nämnde därefter att läsåret inom skolan hittills varit tufft.

- Det har varit en hel del kränkningar, skadegörelse och bränder. Det som återkommer är att ett antal unga människor gör saker de inte borde göra. Det här är en utmaning för hela kommunen. Är inte en partipolitisk fråga utan en kommunal angelägenhet som behöver stå överst på dagordningen.

Marie berörde även en utmaning kring lokaler. Klassrum och förskolelokaler behövs. Vidare pågår ett stort utvecklingsarbete. Perstorp ingår i Samverkan för bästa skola (SBS) där först ett gigantiskt analysarbete görs. Sedan utförs kvalitets- och utvecklingsarbete.

- Vi kommer framöver också ha extra fokus på måluppfyllelse av kunskapsmålen samt trygghet och studiero, sa hon dessutom.

Före ajournering för fika berättade revisionens ordförande Håkan Engström om revisionens arbete och överförmyndarnämndens ordförande Ann-Christine Sandell gav information om nämndens aktiviteter. Ledamöterna fick bland annat veta att verksamheten går plus och att en ny verksamhetschef på heltid söks.

Beslutsärenden var:

  • Riktlinjer för markanvisning samt exploateringsavtal - Ja till kommunstyrelses förslag att godkänna föreslagna riktlinjer för exploateringsavtal respektive markanvisning

    - Det här hör till avdelningen ordningen och reda, sa kommunalråd Torgny Lindau (PF).
    - Jag håller med. Vi är överens, sa oppositionsråd Ronny Nilsson (S)

Målsättningen med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen arbetar med exploateringsavtal i enlighet med PBL (SFS 2010:900) 6 kap.§ 39 samt med markanvisning i enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. De förstnämnda riktlinjerna berör mark som inte ägs av kommunen och de andra berör kommunal mark.
Vidare syftar dessa riktlinjer till att säkerställa en transparent process och konkurrensneutral likabehandling av byggherrar, och att resultatet av exploateringsavtalet respektive markanvisningsavtalet överensstämmer med de intentioner som beskrivs i gällande översiktsplan och i andra av kommunen fastställda program och riktlinjer.

  • Renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 2020 - Ja till kommunstyrelsens förslag att anta renhållningstaxa samt att renhållningsföreskrifter ska gälla från 1 mars 2020.

Det kommunala renhållningsbolaget Nårab begär en höjning med 7 procent till följd av nya entreprenadpriser. Justeringen av taxan anses nödvändig för att upprätthålla samma nivå av kostnadstäckning. Höjs renhållningtaxan endast med index gör bolaget bedömningen att man gör en förluts på cirka 1,6 miljoner kronor. Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifter föreslås gälla från och med 2020-03-01.

  • Program för digital utveckling - Ja till kommunstyrelsens förslag att anta "program för digital utveckling" som styrande dokument för Perstorps kommun.

- Återigen tema ordning och reda. Vad vill vi? Digital utveckling är viktigt. Är ett dokument som bör finnas. Bra att det är en hög ambitionsnivå, sa Torgny Lindau (PF).

- Är jättebra att nuvarande majoriteten är villiga att driva på digitaliseringen. Väldigt mycket tydliga skrivningar i dokumentet som kommunen ska leva upp till. Ställer en hel del krav och det kommer kosta pengar, sa oppositionsråd Ronny Nilsson (S).

Under hösten 2019 gav kommundirektören i uppdrag att ta fram styrdokument för hur kommunen ska arbeta med digitalisering i linje med globala, nationella samt lokala direktiv. Programmet beskriver hur Perstorps kommun ska implementera digitalisering som del i organisationen för att möjliggöra digital transformation. Ärendet avser antagande av program för digital utveckling där syftet är att identifiera färdriktningen för kommunens digitala utveckling.
Kommunens digitalisering har tre övergripande mål: Enklare vardag för invånare, näringsliv och besökare, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. För att nå målen ska kommunens arbete utgå från fyra utvecklingsområden: Digital service och tillgänglighet, digitalt innanförskap, digital ledning, styrning och organisation samt digitalisering för innovativ och hållbar utveckling.

  • Riktlinjer för intern kontroll - Ja till kommunstyrelsens förslag att anta riktlinjer för intern kontroll samt att upphäva reglemente för intern kontroll daterat 2004.

- Mycket ordning och reda idag. Dokumentet är bra då vi och med detta får standardiserade riktlinjer och som gör det lättare att följa upp inom nämnder och styrelser., sa Torgny Lindau (PF)

- Mycket debatt idag. Dokumentet är givetvis bra. Tar vi beslut nu så gäller det nu, sa Ronny Nilsson (S)

- Yrkar bifall. Vi har verkligen saknat det är dokumentet, sa Bengt Marntell (C)

Syftet med riktlinjer för intern kontroll är att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Riktlinje beskriver hur processen fungerar och vilken typ av arbetssätt samt metoder som ska användas. En gemensam riktlinje ska bidra till en enhetlig planering, genomförande och uppföljning av intern kontroll. Genom att utföra processen på ett standardiserat sätt ges möjlighet till enklare erfarenhetsutbyte och utveckling mellan och inom nämnder. Intern kontroll är en del av kommunens förbättringsarbete och medarbetare har en stor roll i detta arbete.


Fullmäktige avslutades med avsägelser och fyllnadsval till revisionen.

Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder är den 25 mars.

Se och hör sammanträdet i efterhand via kommunens Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: