Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Fullmäktige med lång debatt om ordval

Fyll i beskrivning av bilden

September månads sammanträde i kommunfullmäktige rönte intresse från allmänheten. Dels i form av ställda frågor och dels i form av antal besökare. Extra stolar fick bäras in i lokalen Karpen.
Mest debatterades den kommande bredbandsstrategin. Och då i form av ordvalet bör kontra skall.

Det var fyra månader sedan ledamöterna träffades senast för sammanträde. Men på onsdagen tog de igen det då mötet varade i tre timar och tio minuter.

Ärendelistan var lång och den utökades dessutom med frågor från allmänheten och interpellation.
Frågorna från allmänheten gällde bredband på landsbygden ("varför använder inte kommunen ordet skall istället för bör", löd exempelvis en av frågorna) och varför inte gång- och cykelvägen mellan Perstorp-Bälinge finns med i Översiktsplanen 2030.
- Kommunen har jobbat hårt med bredbandsfrågan och vill självklart att hela kommunens ska ha tillgång till fiber. Och vad gäller översiktslanen finns möjlighet att tycka till i samband med allmänna mötet i Oderljunga och Bälinge den 26 och 27 september, svarade kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S).

Interpellationen var ställd av Hans Stifors (PF) till Patrik Ströbeck (M), ordförande i Perstorps Bostäder och gällde bland annat bolagets planer, ägardirektiv, samordning av fastighetsförvaltning och framtida underhållsbehov av fastigheter.

Interpellationen rönte stor debattlusta och många tog till orda.
- Tycker det är positivt att många överväger att flytta hit. Så var det inte för några år sedan, sa Patrik Ströbeck.
- Jag tror mycket på utveckling och förnyelse. Vi bygger bland annat en ny idrottshall. Det finns potential. Men vad vi än bygger i bostadsbolaget måste alla invånare gå i borgen. Jag är väldigt fösiktig med skattebetalarnas pengar. Det är inte bara att bygga, sa Ronny Nilsson (S).
- Jag är inte pessimist. Man måste också vara realist. Vad jag menar man får se konsekvenserna om det inte händer något posivt med bostäder. Service och handel är viktigt för en ort. Finns inte det så åker man någon annanstans att göra de ärenden man behöver, sa Hans Stifors (PF).

Efter en information av kommunchef Ulf Bengtsson (hör hans information på kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats.) om vad som är på gång i kommunen (Bland annat flera kommunsammarbeten, företagarträffar och arbetsmarknadssatsningar) så drog ekonomichef Anders Ottoson halvårsbokslutet och årsprognosen för 2017.
- Det börjar bli ganska roligt att stå här år från år. Prognosen pekar på ett resultat 3,9 miljoner bättre än budget. Håller det blir det i så fall fjortonde året i rad med positivt resultat, sa Anders Ottosson.

Här kan du läsa hela halvårsbokslutet och årsprognosen Länk till annan webbplats.

Ekonomichefen berättade också om stora pågående investeringsprojket: Asfaltsläggning, Toarps vattenverk, reningsverket, ombyggnation av aulan och ny idrottshall.

Fullmäktige med lång debatt om ordval - Perstorps kommun

Revisorenas bedömning av halvårsrapporten rönte inga överraskningar utan fullmäktige beslutade godkänna den utan invändningar.

Raskt klubbade sedan komunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson beslut:
- att bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet samt att notera revisorenas anmärkning mot direktionen för bristande styrning och ledning samt att redovsiningen avviker från god sed och kommunal redovisningslag.

- att ingå borgen för Kommunalförbundet Medelpunkten

- att medela Länsstyrelsen att Perstorps kommun inte avser att genomföra några förändringar avseende valkrets - och valdistriksindelning.

- att inte ha någon erinran mot Perstorps Bostäder AB:s styrelsebeslut att förvärva fastigheten Lönnen 13 på Hantverkaregatan för 2,3 miljoner kronor.

- att godkänna Lantmäteriets förslag till ändring av kommungräns vid Perstorp Bälinge 15:30 och Örkelljunga Lärkesholm 1:31

Men när så ärendet för bredbandsstrategi kom så blev det åter dags för ledamöterna att äntra talarstolen. Och det under cirka 60 minuter.
Frågan gällde framförallt ordvalet i handlingarna om bredbandsstrategin, där bör kontra skall debatterades.

Här kan du läsa bredbansstrategin Länk till annan webbplats. (scrolla till sidan 30)

Efter en bentsräckare på fem minuter beslutade fullmäktige att anta bredbandsstrategin men med ändringen att ordet bör ändras till skall i de två första attsatserna efter yrkande från Sverigedemokraterna som fick medhåll av C, Mp och V.
Beslutet framkallade en spontanapplåd från åhörare som stannat kvar.

Efter den långa debatten beslutade fullmäktige återigen ärenden i rask takt:

- att kommunen ingår i ett nytt gemensamt FINSAM-förbund (finansiellt samordningsförbund) tillsammans med Örkelljunga, Båstad, Klippan, Ängelholm, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson blir ordinarie ledamot och andre vice ordförande Bo Dahlqvist (PF) blir ersättare i förbundets styrelse.

- att rådet för trygghet och hälsa avvecklas. Istället ska den operativa trygghet -och säkerhetsgruppens arbete kontinuerligt avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

- att välja Lars Holmström till ny ordförande i kommunens valnämnd, Tord Hansson till ny ledamot och vice ordfröande och Boel Rosdahl till ny ledamot.

Senast uppdaterad: