Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Ja på fullmäktige till stor pensionsinbetalning

Ekonomichef Anders Ottosson förklarar på kommunfullmäktige 23 oktober vad en partiell inlösen av pensionsskulden innebär

Kommunfullmäktige beslutade på onsdagskvällen att säga ja till en så kallad partiell inlösen av pensionsskulden på 72 miljoner kronor.

Allmänhetens frågestund inledde sammanträdet. Tre frågor från två frågeställare hade inkommit. Samtliga var riktade till kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau. Första frågan gällde hur kommunen informerar de privata vägföreningarna angående vikten av att låta bli klippning av vägkanter - eller klippa dem efter att blommor och gräs gått i frö - för att gynna pollinerande insekter. I svaret nämnerTorgny Lindau bland annat:

"Perstorps kommun är, i ett samarbete med Örkelljunga kommun och andra kommuner inom familjen Helsingborg, på väg att ta fram ett informationsdokument som förklarar hur vi bör hantera dikesklippning och andra kommunala grönytor, detta dokument kommer även ligga till grund för hur vi kommer hantera dom vägsamfälligheter vi sköter samt vara rekommendationen för dom privata väghållarna".

Andra frågan gällde bidrag från Migrationsverket. Frågeställaren undrar: Utöver det integrationsarbete som bedrivs i skolan, vore det inte bäst att använda den största delen av överskottspengarna till att främja integration på fritiden?
Torgny Lindau svarar bland annat:

"Under 2019 beräknas 5,4 miljoner kronor av överskottet nyttjas, för att täcka kostnader inom integrationsenheten. Statsbidragen täcker kostnaderna under två år, därefter är det kommunen som ska finansiera kostnaden med kommunbidrag. Av denna anledning har Perstorps kommun ackumulerat överskott som kan nyttjas då statsbidragen upphör. Det bör påpekas att om överskott skulle användas för att främja integrationen på fritiden, hade detta medfört att övriga verksamheter inom kommunen erhållit minskade kommunbidrag".

Tredje frågan innehöll flera frågor i en och gällde fiberutbyggnaden. Frågeställaren undrar bland annat om kommunen går in som garant om IP Only inte kan fullfölja sina åtaganden. Frågeställaren undrar också om det finns någon anställd eller förtroendevald som har ekonomisk vinning av att Perstorps kommun tecknar avtal med IP Only?
Torgny Lindau svarar bland annat:

"Perstorps kommun har inte befogenhet att styra över vem eller vilka en enskild fastighetsägare skriver avtal med eller hur dessa parter fullföljer sin del av avtalet. Däremot har kommunen intresse av att fiber byggs, men hur kommunen ska agera för en utbyggnad kräver ett politiskt beslut vilket vi inte har idag. Kommunen kan inte styra över vilka aktörer som bedriver sin verksamhet i kommunen. Nu senast var det Zitius som beslutade sig för att lämna kommunen. IP-Only är därför idag den enda aktören som har intresse av att bygga fiber i kommunen. Om inte IP-Only bygger finns det en överhängande risk att Perstorps kommun står utan fiber. Att någon anställd eller förtroendevald skulle ha vinning av att teckna avtal med IP-Only är enligt min uppfattning högst osannolik".

Fullmäktiges andra del innehöll informationsärenden. Kommundirektör Ulf Bengtsson berättade bland annat om pågående rekrytering av ny ekonomichef samt bryderierna hos kommunerna kring Arbetsförmedlingens omorganisation och den kommande arbetsmarknadspolitiken.

- Kommunförbundet Skåne har agerat och har bland annat uppvaktat arbetsmarknadsministern. Bland annat anses att det behövs ett nationellt ställningstagande och att kommunerna görs mer delaktiga i reformarbetet.

Kommundirektören nämnde också att resultatet av polisens trygghetsmätning ska presenteras i dagarna och att resultatet av den senaste skolrankingen var mycket positiv (upp 178 platser till plats 64).


Även socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Perstorps Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme tid till förfogande att beskriva läget inom aktuell verksamhet.

- Vi ska träffa en intressent som kan vara intresserad av verksamhet på Brukshotellet. Jag kan inte säga mer men det ser lovande ut, sa Bo Dahlqvist, ordförande för Perstorp Näringslivs AB bland annat.

Beslutsärenden ledamöterna hade behandla gällde sammanträdesdagar för år 2020, partiell inlösning av pensionsskulden, inträde i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) samt riktlinjer för styrdokument.

Med partiell inlösen av pensionsskulden menas att kommunen betalar in de placerade medel (72 miljoner kronor) som hittills har satts av för att minska den så kallade ansvarsförbindelsen. En inlösning av pensionsskulden kan jämställas med en avbetalning av en skuld. Inbetalningen påverkar dock kommunens ekonomiska resultat för 2019 men den aktuella typen av inbetalning innebär att kommunfullmäktige kan besluta om synnerliga skäl att inte reglera ett negativt balanskravresultat (Kommunallagen 11 kap. 13§).

- Det fina med det här är att det finns pengar. Vi behöver alltså inte gå till banken och låna pengar. Av de 72 miljonerna betalas 58 miljoner till KPA pension och resterande 14 som en löneskatt till Skattemyndigheten. Inbetalningen innebär att kommunens pensionsskuld kan minskas från 126 miljoner kronor till 54 miljoner kronor, berättade ekonomichef Anders Ottosson.

Att det finns pengar i kommunkassan beror på ett beslut i kommunfullmäktige 27 november 2006 då ledamöterna beslutade att årligen avsätta medel. Beslutet att nu betala i 72 miljoner kronor innebär också att utrymme frigörs för kommande planerade investeringar.

Ärendet om NSVA (kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2019 att ansöka om delägarskap) handlade om godkännande och tecknande av aktieägaravtal, godkännande av ägardirektiv, godkännande av bolagsordning samt att uppdra åt valberedningen att återkomma med förslag på en ledamot och en suppleant i styrelsen för NSVA så val kan förrättas inför ett inträde. NSVA svarar bland annat för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas anläggningar. I NSVA ingår kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Varje delägare förbinder sig till att skjuta till en miljon kronor i aktiekapital.

Sista ärendet i beslutsblocket handlade om riktlinjer för styrdokument och gäller en säkerställan av att styrdokumenten utgår från ett gemensamt ramverk i vilket det bland annat anges vad som kännetecknar ett styrdokument, hur de förhåller sig till varandra och verksamheten, var de beslutas och på vilket sätt de följs upp.

Oktobersammanträdet avslutades med två valärenden och ett fyllnadsval. Det ena gällde en avsägelse från Pia Galia (SD) som lämnar sitt uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Andra valärendet gällde en ny ledamot från moderaterna till Carl och Thea Ohlsson stiftelse. Fyllnadsvalet gällde ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång onsdag 27 november. Då är budgeten huvudärende. Sammanträdet börjar därför redan klockan 16.


Senast uppdaterad: