Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige sammanträder i folkhögskolans lokaler

April månads sammanträde i kommunfullmäktige (med start klockan 18:00 onsdag den 27 april) genomförs i alternativ lokal då Kulturhuset är upptagen av annan aktivitet.
Ledamöterna träffas istället i sammanträdeslokalen på Munka Folkhögskola (före detta Brukshotellet), Hässleholmsvägen 4.

Bildcollage inför kommunfullmäktige 27 april i Munka Folkhögskolans lokaler. Skärmbild på kallelse samt ordförandeklubba.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 27 april klockan 18:00 i sammanträdeslokalen på Munka Folkhögskola, Hässleholmsvägen 4.

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet via kommunens sändning på facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på plats.

Sammanträdet inleds med information från kommundirektör, socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme AB.

Beslutsärenden är:

 

Årsredovisning Perstorps Kommun 2021

Perstorps kommunkoncern har ett positivt resultat om 28,7 miljoner kronor varav kommunen står för 24,6 miljoner kronor av resultatet.
Det är en förbättring för kommunen med 14,5 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat om 10,1 miljoner kronor.
Kommunens resultat om 24,6 miljoner kronor motsvarar 5,1 procent efter finansiella poster jämfört med målvärdet om 2 procent över en löpande fyraårsperiod. Driften står för 6,5 miljoner kronor av överskottet. Resterande kan kopplas till en justering av slutavräkningen på skatteunderlaget som bidrar till överskott inom finansförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2021 för Perstorps kommun, samt att överlämna årsredovisning 2021 till kommunrevisionen.

Så används en hundralapp i kommunen:

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt.
För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Perstorps kommun 20,81 kr i kommunalskatt. Nedan illustreras hur 100 kronor i skatt använts under 2021. Den största delen av skatteintäkterna används inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Här innefattas verksamheter såsom förskola, grundskola äldreomsorg och socialtjänsten.

Så används en hundralapp i Perstorps kommun

Så används en hundralapp i Perstorps kommun

Borgensåtagande Perstorps Fjärrvärme AB

Adven Energilösningar AB och Perstorps kommun äger till 50 procent vardera Perstorps Fjärrvärme AB. Bolaget etablerade 2013 en lånefacilitet om totalt 80 miljoner kronor för att finansiera den nya biogent eldade värmepannan. Lånet var uppdelat i olika delar och när den tredje delen skulle dras ner så skulle den tillhörande kontokrediten dras ned till 10 miljoner kronor. Detta har inte skett och kontokrediten har funnits kvar om 20 miljoner kronor, samtidigt som den kopplades loss från den övriga finansieringen 2020. Det medförde att krediten tappade den struktur som finns i den övriga finansiering. Redan 2013 togs det upp att ett ägarstöd skulle vara önskvärt men mot bakgrund av den ägarklausul som inkluderades i dokumentationen godtog banken att detta inte erhölls. 2020 skulle banken ha tagit upp det som nytt ärende men det har inte gjorts.
Frågan har nu aktualiserats från banken igen då ägarklausulen endast finns kvar på den kvarvarande delen av det initiala lånet, vilket dessutom snart är fullt återbetalt. Kontokrediten står därmed utan någon säkerhet.

Båda ägarnas ambition är att under de kommande åren bygga upp likviditeten och därmed kunna avsluta krediten. Tills detta sker är en borgen nödvändig.
Kommunen bör inför varje ställningstagande om borgen se över sin finansiella ställning och den risk som ett borgensåtagande innebär. Då bolaget har som ambition att avsluta krediten de närmaste åren, samtidigt som detta är en kredit som funnits under en längre tid i bolaget, föreslås fullmäktige att godkänna borgensåtagandet.


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunal borgen om 10 miljoner kronorför Perstorps Fjärrvärme AB


Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Perstorps kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av två skäl:
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i Kommunassurans.

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB


Utbetalning Partistöd 2022

Redovisning av hur respektive partis stöd har använts ska inlämnas till kommunfull- mäktige senast 30 juni året efter det att stödet har lämnats. Inkommen redovisning ska vara granskad och granskaren utses av partiet. Granskningsrapport ska biläggas redovisningen.
Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd och har även möjlighet att neka utbetalning om parti inte inkommit med korrekt redovisning i tid.
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18 att partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti och att 70 procent av totalsumman fördelas per mandat.
Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2021 har lämnats in av samtliga partier som är representerade i fullmäktige.


Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022.


Tabell över utbetalt partistöd 2021

Så mycket får respektive parti representerat i kommunfullmäktige i partistöd.

Omföring av investeringsmedel avseende 2021 års investeringsram till 2022

Kommunens budgeterade investeringsram för 2021 användes inte till fullo. Vissa projekt är fleråriga och har inte avslutats. Andra projekt är påbörjade eller upphandlade men inte slutförda. Nämnderna har inkommit med önskemål om att överföra investeringsmedel om 9 280 tkr till 2022.
Medel avseende destinationsutveckling föreslås ombudgeteras med två miljoner kronor till Barn och utbildningsnämnden för investering i inventarier och digital teknik i samband med utbyggnaden av Centralskolan.
Utifrån de prisökningar som indikeras rörande byggmaterial ökar även prognosen för Centralskolans ombyggnation. 1,5 miljoner kronor föreslås därför ombudgeteras från destinationsutveckling till ombyggnationen.

Asfaltsbeläggningen avseende broreparationer som gjordes 2021 har behövts genomföras 2022 för att undvika tjälskador. Detta till en kostnad om en halv miljon kronor som också föreslås ombudgeteras från destinationsutveckling.


Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna omföring av investeringsmedel om 8,9 miljoner till 2022 års investeringsbudget samt att ombudgetera fyra miljoner av 2022 års investeringsmedel

Motion om skyndsamt anpassa Ybbåsen för flyktingmottagning


Anders Jelander, oberoende (SD), yrkar i en motion författad den 7 mars ”att Ybbåsen förbereds för flyktingmottagning från Ukraina”.
Samma dag som Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina, den 24 februari, sammankallades kommunens krisledningsgrupp där representanter för samtliga berörda verksamheter ingår och förberedelser för att ta emot flyktingar inleddes. Resurser frigjordes för mottagande med mycket kort varsel, bland annat tolkhjälp och även bemanning. Tisdagen den 21 mars fanns totalt 29 bäddar i kommunen. Möjlighet finns att ställa iordning ytterligare lägenheter om behov uppstår.

Detta har meddelats Länsstyrelsen som ansvarar för kommunikation och samordning i frågan gentemot Migrationsverket.

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att därmed förklara motionen besvarad.

 

Detaljplan Kv. Linjalen m.fl. (Österbo)

Byggnadsnämnden har godkänt föreslagen antagandehandling och har sänt den vidare för antagande i kommunfullmäktige via godkännande i kommunstyrelsen. Plan- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna antagandehandlingen.
Detaljplanens syfte är att utöka Kv. Linjalen och den byggrätt som ryms därinom för att möjliggöra utbyggnad av Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre. Nu gällande bestämmelser möjliggör vuxenutbildning och särskilt boende för äldre. Planområdet ligger centralt och stationsnära i Perstorps tätort i anslutning till Stadsparken. I öster och söder avgränsas planområdet av Stadsparken, i väster av Oderljungavägen och i norr av Spjutserödsvägen, Centralskolan och en begravningsplats.


Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna förslaget och sänt det vidare till kommunfullmäktige för antagande, enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap

Kartbild över detaljplanelagt område kvarteret Linjalen

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Österbo

Ärendelistan avslutas med två anmälningsärenden i form av motioner skrivna av Anders Julanders oberoende (SD) : Motion om staket vid bäcken bredvid lekplatsen samt Motion angående efterlevnad av ordningsföreskrifter kopplat till försörjningsstöd och vakttjänster.

Senast uppdaterad: