Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Budgeten återremitterades - beslut tas på extra KF den 30 december

Nej, det blev inget budgetbeslut på kommunfullmäktiges sammanträde på onsdagen.
Vi i Perstorp yrkade tillsammans med Sverigedemokraterna och vänsterpartiet på återremiss något som också gick igenom varför ärendet istället avgörs på ett extra sammanträde fredag den 30 december klockan 18:00.

Kommunfullmäktige 21 december 2022

Onsdag 21 december var det premiär för sammanträde i kommunfullmäktige i nya sessionssalen på Centrumhuset. Ekonomichef Charlotte Gillsberg redogjorde bland annat för förutsättningarna i budgeten 2023.

Ekonomichef Charlotte Gillsberg inledde budgetsammanträde med att hålla ett anförande kring bland annat utfall och utmaningar de kommande åren.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) talade också om utmaningar och investeringar (bland annat satsning på Arbetsmarknadsenheten och utökat försörjningsstöd) plus att han ett nytt motto: För Perstorp mot nya mål.

Majoritetens budgetförslag ifrågasattes av oppositionen som tyckte underlaget var för dåligt och att tiden varit för knapp till att komma med motförslag.

Oppositionen ville annorlunda och efter att oppsositionsråd Lotta Wendt (ViP) redogjort för den alternativa budgeten som partiet satt samman tillsammans med Sverigedemokraterna (till exempel vill man instifta en fixartjänst, ge 650 000 kornor till hemtjänsten, starta upp barnens trafikskola, låtra Perstorps Bostäder och Perstorps Näringslivs AB börja betala tillbaka på tidigare avgiftsfritt lån plus att man kritiserade tidigare fattade beslut kring arvoderingar) fortsatte debatten.

Totalt 17 inlägg gjordes innan talarlistan stod tom och debatten avslutades.
Vi i Perstorp valde att yrka återremiss på budgeten något man också fick igenom efter votering. Nio av 27 röster krävs för att få igenom en sådan. Totalt röstade 12 för medan 15 inte ville ha en återremiss.

Något budgetbeslut blev det därför inte. Det ska istället tas på ett extra sammanträde fredag den 30 december klockan 18:00.
- En budget måste klubbas innan årets slut, sa kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M).

Övriga beslut:

  • Kommunfullmäktige beslutade att förlänga det ränte- och amorteringsfria lånet på 630 000 kronor till Artur Lundkvist och Maria Wine stiftelse till 2025-12-31, samt att notera att lånet, enligt tidigare beslut, är lämnat mot ett pantbrev med inomläge 630 000 kronor i den av stiftelsen ägda fastigheten Perstorp Hagstad 8:12.
    Ärendet återremitterades 2022-11-30 i kommunfullmäktige. Företrädare för stiftelsen kommer bjudas in under början på 2023 för att redogöra för stiftelsens verksamhet och bidrag till Perstorp.

  • Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2023-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt framtaget förslag. NSVA har tidigare inkommit med förslag på justeringar av VA-taxan. Planerade åtgärder för VA-
    verksamheten har presenterats i Affärsplan 2023-25 där kostnadsramen är satt. Ärendet återremitterades i KF 2022-11-30 där ny affärsplan begärdes. Affärsplanen för 2023 antogs av kommunfullmäktige 2022-08-31 och är ej längre möjligt att överklaga. Denna lägger grunden för beräkning av Va-taxan.

Kommunfullmäktige noterade även att en motion kring hemtjänsten inkommit från Charlotta Wendt (ViP) och Jack Henriksen (SD) med rubriken: Motion om schemaplanering vård- och omsorgspersonal

Motionen lyder:
Hemtjänsten i Perstorp har uttryckt tydliga behov av mer personal, att få bort minutscheman och att ha mer att säga till om i schemaläggningen. I Örkelljunga kommun har man nyligen efter frustration bland
personalen över det digitala schemaplaneringssystemet bestämt sig för att säga upp schemaverktyg och införa fasta scheman där planeringen görs närmare golvet.
Förvaltningen i Örkelljunga gör en analys och bedömer att systemet är onödigt dyrt för en liten, överskådlig arbetsstyrka och räknar med att spara 1,3 miljoner kr om året då de säger upp schemaläggningssystemet och lämnat tillbaka bemanningsplaneringen till enhetscheferna.
Personalen välkomnar förändringarna.
Perstorp kommun har förutsättningar som stämmer överens med Örkelljungas: pen liten kommun med en liten arbetsstyrka och det finns missnöje med den schemaläggning som görs nu. Vi bör göra en liknande analys för att se om det genom att ”ta ett steg tillbaka” går att förbättra
personalens arbetssituation, ge dem mer inflytande över schemaläggningen och samtidigt spara pengar på dyra och icke värdeskapande system.
Ett beslutsunderlag till politiken bör innehålla en ekonomisk genomlysning där kostnader alternativt besparingar sammanställs, men också en kvalitativ del där personliga intervjuer genomförs med
personal som jobbar ute i verksamheten för att få deras syn på saken.
De yrkar på:
- att en analys och ett beslutsunderlag på vad motsvarande förändring i schemaläggning skulle innebära ekonomiskt samt för personalens arbetsmiljö inom hemtjänstarbetet i Perstorp.

Motionen ska nu beredas innan den kan debatteras i fullmäktige.

Innan ledamöterna lämnade för den här gången (de träffas igen redan om drygt en vecka på sammanträdet den 30 december) önskade kommunfullmäktiges ordförande alla en god och välsignad jul.

Senast uppdaterad: