Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Budgeten beslutad - skattesats lämnas oförändrad

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.
Budgeten för 2022 och flerårsplanen för 2023-24 är klubbad. Skattesatsen lämnas därmed oförändrad på 20,81 kronor.

Sammanträde kommunfullmäktige Juni 2021. Digitalt

Kommunfullmäktiges presidie med fullt fokus på ledamöter och tjänstemän som deltar digitalt i juni månads sammanträde där huvudärendet rörde budgeten för 2022. Klicka på bilden för att läsa protokollet.

Det digitala sammanträdet (se det i efterhand vi kommunens sida på facebook) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inleddes med allmänhetens frågestund men ingen fråga fanns så den punkten utgick varpå information från nämnder och styrelser tog vid.


Socialnämndens ordförande Jenny Delén (M) nämnde bland annat att nämnden har svårt att nå budget i balans och prognosen pekar på cirka 4,7 minus i budget. Vidare nämnde hon också att arbete pågår med heltid som norm inom vård och omsorg.


Byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors (PF) tog över och berättade att det pågår många projekt, bland annat diskuteras byggnation av bostäder vid Norra Lyckanskolan och Svampvägen. Dessutom har den nuvarande bygglovshandläggaren/byggnadsinspektören sagt upp sig så tjänsten ligger ute.

Perstorp Näringslivs AB:s ordförande Lennart Johansson nämnde att renoveringen av Centrumhuset pågår och att ett installerat inbrottslarm på arbetsplatsen visat sig fungerat bra eftersom någon eller några försökt göra sig skyldig till stöld. Vidare berörde han också att räddningstjänsten har behov av förändring av sina lokaler på Räddningsvägen.


Det stora beslutsärendet gällde budgeten.


Ekonomichef Charlotte Gillsberg berättade om arbetet med budgeten:

- Nytt för i år att vi tar beslut om budgeten i juni sedan finns möjlighet att eventuellt justera i november. Perstorp har en hög investeringstakt vilket innebär att vi har ett högre risktagande avseende lån, likviditet och räntor. Från 2024 behöver kommunens inesteringstakt sjunka.

Totalt tangerar kommunens investeringar hundramiljonerstrecket för 2022. I summan ligger bland stora poster som tillbyggnad av klassrum på Centralskolan och finansiering av tillbyggnad Österbo. Noterbart i övrigt är att återuppbyggnaden av hembygdsgården också finns med som en post

- Fokus 2022 handlar om att det blir ett genomförandeår och att arbetet påbörjas med måluppfyllelsen inom skolan. Valet är också ett fokus liksom fortsatt arbetet med digitalisering, berättade ekonomichefen.


Efter att kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson släppt ordet fritt sa kommunstyrelses ordförande Torgny Lindau bland annat:

- Den budget vi har framför oss är en satsning på välfärd. Totalt satsar vi 8,5 miljoner kronor för att öka lärartätheten på mellanstadiet plus att vi även har även prioritering på socialnämnden där vi ser en oro på försörjningsstöd. Tillskjuter därför 3,5 miljoner. Det görs också en satsning på folkhälsa och trygghet då en folkhälsostrateg anställs

En efterföljande debatt innehöll flera inlägg och innan definitivt beslut ajournerades sammanträdet för paus.
När mötet återupptogs gick det snabbt. Budgen beslutades liksom övriga ärenden på dagordningen:

  • Omprioriteringar och tillägg inom investeringsram Period 1 NSVA
  • Bostadsförsörjningsprogram
  • Torghandelsförskrifter
  • Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet
  • Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19
  • Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet NNV Skåne
  • Hemställan om ansvarsfrihet, AV Media Skåne
  • Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten


Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson passade som avslutning på att önska alla en varm skön och vilsam sommar!


Se sammanträdet i efterhand via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bildcollage från ekonomichefens framförande i kommunfullmäktige 23 juni

Bildcollage från ekonomichefen Charlotte Gillsbergs framförande i kommunfullmäktige 23 juni. Bilderna visar bland annat budgetförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos och fokusområden för 2022

Senast uppdaterad: