Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 49: 19 ytterligare fall lokalt

Enligt den senaste statistiken för vecka 49 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 130 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 19 fler jämfört med föregående vecka. Från och med den 14 december gäller dessutom skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd att förhindra smitta av covid-19.

Skärpta allmänna nationella råd. Covid-19 virus.

För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer. Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Skärpta allmänna råd för Skåne gäller till 13 december men ersätts från den 14 december av nationella råd. Ställ dig själv frågan "Måste du" göra det du tänkt eller det kan vänta? Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats.

Perstorps kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera eventuellt uppkomna situationer.
På grund av patientsekretessen kan vi inte gå in på enskilda sjukdomsfall.

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller) Öppnas i nytt fönster.

Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.


Dessutom följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.

För att ytterligare möta de skärpta råden som beslutats från myndigheter har vissa verksamheter anpassats. Skärpningen lokalt för Skåne gäller till den 13 december men ersätts från och med den 14 december av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd att förhindra smitta av covid-19.

Det betyder att de lokala allmänna råd som gällt i Skåne sedan den 27 oktober ersätts med de nya nationella råden som ytterligare trycker på betydelsen om att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor. Samtidigt betonar Folkhälsomyndigheten nu ännu tydligare att alla har ett personligt ansvar för att följa råden.


På grund av det allvarliga smittläget rekommenderar smittskyddsläkaren i Skåne att de skolor som har terminsavslut under vecka 52 om möjligt avslutar höstterminen redan den 18 december.

Om inte möjlighet finns att avsluta terminen tidigare är rekommendationen i stället att ha distansundervisning under de sista dagarna före lovet.

Perstorps kommun har beslutat att Centralskolans årskurser 4-9 har distansundervisning de två sista dagarna på terminen (21-22 december) medan undervisningen fortsätter enligt plan på Parkskolan, Norra Lyckanskolan och Oderljunga skola.


Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 130 konstaterade personer med covid 19. Det är 19 fler än förgående vecka.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 130 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

 

Lokalt för länet

 

Region Skåne meddelar att smittspridningen av covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att Region Skåne skärper sina vårdhygieniska åtgärder. Antalet fall har passerat 40 000.

– Vi gör det här som en akut åtgärd mot den ökade och svårkontrollerade smittspridningen av covid-19, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne i ett inlägg på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

 

Åtgärderna gäller från den 14 december fram till den 15 januari men kan förlängas om det behövs.

 

Åtgärderna innebär bland annat att personal ska använda munskydd och visir vid patientnära arbete, att patienter så långt som möjligt ska stanna på sina rum och att all personal ska börja dagen med symtomkontroll.

 

Det betyder också att besöksförbud återinförs, men precis som tidigare kommer undantag att göras som vid vård i livets slutskede eller i andra ömmande situationer.

 

Region Skåne arbetar vidare intensivt med att planera för hur skåningarna ska erbjudas en effektiv och säker vaccinationsinsats så fort vaccin mot covid-19 är godkänt och levererat.

Allra först ska vaccinet erbjudas till tre prioriterade grupper:

 1. Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemsjukvård och omsorgsinsatser i hemmet.
 2. Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
 3. Vuxna som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och omsorgsinsatser.

Därefter ska övrig personal i hälso- och sjukvård och personer i riskgrupp, inklusive 70 år eller äldre, erbjudas vaccin. Övriga över 18 år får det i ett senare skede.

Vaccineringen ska till en början utföras av vårdgivare som finns nära de mest prioriterade grupperna. Det är primärvården, med offentliga och privata vårdcentraler, som kommer att erbjuda vaccin till boende och personal på särskilda boenden samt till personer med kommunal hemsjukvård.

Region Skåne har också huvudansvaret för att vaccinera personal inom slutenvården och kommunal vård- och omsorgspersonal. Särskilda vaccinationsmottagningar för personal kommer att upprättas.

Längre in på 2021 när vaccintillgången är tillräcklig så att även personer över 18 år kan vaccineras på bred front, är avsikten att engagera andra privata vaccinatörer.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa de skärpta råden i sin helhet.)

Skärpta allmänna råd i Skåne 18 november – 13 december
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 49: 527 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.

 • Perstorps tal vecka 49 är 253 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146.

 • Perstorps tal vecka 49 sett till antal sjukdomsfall per 10 000 invånare är 174. Det innebär att Perstorp ligger på plats 179 av 321 kommuner och stadsdelar i Sverige över flest antal smittade per 10 000 invånare under vecka 49. Över hela perioden placerar sig Perstorp på plats 223.


(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 49

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: