Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Debatt kring vindkraftsmotion

Augusti månads sammanträde i fullmäktige var händelserikt.
Ett åsknedslag gjorde att ledamöter tappade nätverkskontakt och fick leta ny uppkoppling på annan plats. Och motionen om ändring av översiktsplanen gällande vindkraftverk renderade i flera debattinlägg och votering.

Kommunfullmäktiges sammanträde för augusti hölls liksom övriga under året digitalt med presidiet på plats i Ugglehemmet. I bakgrunden ses kommundirektör Ulf Bengtsson bland annat berätta om pågående rekrytering av förvslantingschef iför barn- och utbildningsnämnden sa

Kommunfullmäktiges sammanträde för augusti hölls liksom övriga under året digitalt med presidiet på plats i Ugglehemmet. September månads sammanträde planeras däremot att genomföras fysiskt. bakgrunden ses kommundirektör Ulf Bengtsson bland annat berätta om pågående rekrytering av förvslantingschef iför barn- och utbildningsnämnden sa


Tanken var att sammanträdet skulle inledas med allmänhetens frågestund men ingen fråga hade inkommit så den punkten utgick.


Från informationen från nämnder, styrelse, bolag och kommundirektör kan kort nämnas:


- Glädjande nog har vi rekryterat en näringslivschef plus att vi hälsar välkommen till Naturvårdens dag vid Norra Lyckan parken den 29 augusti. sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF):

- Vi hade ett fysiskt möte för första gången på länge då vi avtackade vår förvaltningschef som går i pension. Rekrytering av en nya pågår. Kan också nämna att Perstorp har en plan och rutiner för eventuellt väpnat våld mot personal och elever något som händelsen i Eslöv gjort än mer aktuell, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (S)..

- Vi har märkt en pandemieffekt på vår verksamhet. Fler huvudmän och ställföreträdare har tyvärr gått bort. Vidare ser vi trender som gäller vitesföreläggande och en vilja att placera i fonder, sa överförmyndarnämndens ordförande Ann-Christine Sandell (M)

- Migrationsverket kommer framöver att avveckla 24 stycken lägenheter hos oss som därmed görs lediga för allmänhet. Vi har också inrättat ett hyresråd mellan oss och de privata fastighetsägarna, berättade Perstorps Bostäders ordförande Lennart Johansson (PF).

- Positiv halvårsrapport som ligger rejält över budget. Förutsätter att vi kan ge ungefär ungefär samma resultat som vi gjort tidigare år, sa Perstorps Fjärrvärmes ordförande Göran Strandqvist (PF)

Kommundirektör Ulf Bengtsson berättade därefter om den pågående rekrytering av ny förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen. Antalet kandidater till tjänsten är flera och under tiden går Lisbeth Reimers går in som tf förvaltningschef.

- Jag vill också nämna att vi är jätteglada att ha en ny näringslivschef på plats. Annika Nilsson har en lång och bred erfarenhet av att arbete med och mot näringslivet.


Tre beslutsärenden:

  • Antagande av detaljplan för Dalian 5 mfl
    Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en större markyta genom fastighetsreglering avsedd för industriutvidgning i form av en lagerlokal för fastighetsägaren till Dalian 4 och 5 söderut, på intilliggande del av Perstorp 25:1. Planområdet angränsar till befintlig industri och planlagd mark för industriändamål. Föreslaget planområde är beläget söder om väg 21 och gränsar till Verkstadsgatan i norr, Oderljunga, Bruks- och Räddningsvägen i synd samt Perstorps Fjärrvärme i väst. Byggnadsnämnden har godkänt planförslaget och har sänt det vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

- Beslut: Bifall till planförslaget

  • Avgifter inom Socialförvaltningen
    Socialtjänstlagen reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för omvårdnad. Den reglerar dels den högsta avgiften som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde ska förbehållas för sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader så kallat förbehållsbelopp. Socialnämnden har tagit fram ett samlat dokument avseende avgifter och ersättningar som regleras enligt socialtjänstlagen. Belopp för ersättningar fastställs av socialnämnden och regleras årligen genom att följa förändringen av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund för de beslutade beloppen. Belopp som följer prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje år.
    Kommunstyrelsen har haft ärendet uppe för diskussion och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter inom socialförvaltningen enligt föreliggande förslag, samt att uppdra åt socialnämnden att genomföra årliga revisioner av avgifter och ersättningar utifrån prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer.

- Beslut: Bifall till förslaget men först efter en debatt kring taxorna och avgift där några ledamöter efterfrågade en bättre tydlighet från när taxorna och avgifterna verkligen ska gälla.

  • Motion om ändring av översiktsplan gällande vindkraftverk

Ärendet rönte stort intresse vilket märktes på direktsändningen på kommunens Facebooksida. Över 140 tittare följe debatten, beslut och votering. För det krävdes en votering innan fullmäktiges ordförande klubbade beslutet att bifalla motionen, samt att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg/ändring avseende vindkraft till den kommunomfattande översiktsplanen.

Voteringen utföll med 29 röster för bifall till motionen och sex som röstade för avslag. (Centerpartiet valde att reservera sig mot beslutet något även två moderater anslöt sig till. Även Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet men valde en egen motivering).

- Beslut: Bifall till motionen

Bakgrunden till ärendet var den att Sverigedemokraterna lämnade in en motion till fullmäktige om att ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen förslås tas fram som bygger på att avståndet om 500 meter till bostadsbebyggelse istället ändras till sju gånger verkets höjd inklusive vingen.
Detta med hänsyn till att flera projekt för vindkraft med stora verk är på gång inom kommunen och regeringen planerar att ta bort kommunens vetorätt om etableringen överensstämmer med översiktsplanen.
Att göra ett tematiskt tillägg till alternativt ändra översiktsplanen avseende detta område är möjligt. Genom ändring av översiktsplanen kan kommunen arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen uppdaterad.


Tillägget/ändringen måste skickas till berörda myndigheter med flera på remiss under samråd och utställning. Utställningen måste vara minst två månader och det är lämpligt att samrådet ges samma tid. Det krävs en förnyad utredning kring de nya ställningstagande och att tid avsätts för detta. Det tematiska tillägget/ändringen beräknas vara klar inom cirka ett år efter att uppdrag givits.

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 29 september. Planen är att det hålls fysiskt och inte digitalt.

Se sammanträdet i efterhand via spelaren nedan

Senast uppdaterad: