Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktigeåret avslutades
med budgetdebatt och avtackning

Sedlar som illustrerar att kommunfullmäktige beslutat om budget för 2019

Klockan 18:07 på onsdagskvällen den 12 december slog kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M) klubban i bordet och utbrast: - Kommunfullmäktige vi har en budget.

Brukligt är att klubba budgeten i samband med novembersammanträdet men en återremiss yrkad av socialdemokraterna fick gehör av SD varför budgetbeslut istället fick fattas på mötet den 12 december (skattesatsen beslutades dock den 28 november. Lämnades oförändrad 20,81 kronor/skattekrona).

Se mötet i efterhand via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter en debatt med totalt 21 inlägg (där bland annat konstgräsplan, va-investeringar och resurser till socialförvaltningen diskuterades) och tre voteringar beslutades i enlighet med det förslag som kommunstyrelsen ställt sig bakom. Socialdemokraterna förde fram ett eget yrkande på tio punkter där partiet hoppas få medhåll. Men efter att de föreslagna att-satserna ställts mot kommunstyrelsens förslag beslutade kommunfullmäktige att avslå samtliga S-yrkanden. Socialdemokraterna valde att reservera sig till förmån för eget förslag.

I den nu beslutade budgeten höjs de ekonomiska ramarna för budgetåret 2019 med totalt 23 090 000 kronor jämfört med budgetåret 2018.

Kommunfullmäktige har beslutat att:

 • uppdra åt nämnder och styrelser att med de nedbrutna mål på nämnds- och verksamhetsnivå som utgångspunkt ta fram och besluta om målvärden för åren 2019, 2020 och 2021, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 31 mars 2019

 • öka kommunstyrelsens ram med 450 000 kronor avseende förstärkning av kökspersonal med 100 % tjänst

 • öka byggnadsnämndens ram med 250 000 kronor avseende minskade bygglovsavgifter, öka barn- och utbildningsnämndens ram med 5 000 000 kronor avseende behov av nya förskoleavdelningar

 • öka socialnämndens ram med 600 000 kronor avseende utbildning till undersköterskor (500 000 kronor) och kartläggning av externa placeringar och övrig verksamhet inom funktionshinder/socialpsykiatri (100 000 kronor)

 • öka kultur- och fritidsnämndens ram med 270 000 kronor avseende 40 % tjänst till kulturskolan

 • för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 6,0 Mkr till pensionsskulden under år 2019, vilket skall öronmärkas i balansräkningen

 • med anledning av den organisationsutredning som genomförts gällande 8. samhällsbyggnadsförvaltningen, reservera
  1 030 000 kronor under finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen, samt

 • notera att kommunstyrelsen från anslaget ”Stöd för att minska och motverka segregation” kan fördela ytterligare 6 755 000 kronor för budgetåret 2019.

 • under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor under åren 2019 – 2021, som ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, och att detta beslutas av kommunstyrelsen

 • fastställa ekonomiska nettoramar för år 2019, 2020 och 2021 för respektive nämnd/styrelse enligt följande: (Belopp i tkr. Nettoramarna för 2020 och 21 är preliminära)

Nämnd/styrelse

2019

2020

2021

Kommunfullmäktige

1 310

1 330

1 350

Kommunstyrelsen

49 159

50 649

53 999

Räddningsnämnden

5 199

5 349

5 529

Byggnadsnämnden

4 446

4 526

4 616

Barn- och utb.nämnden

181 545

184 795

188 155

Socialnämnden

148 944

151 564

154 234

Kultur- och fritidsnämnden

26 631

27 961

28 351

Summa

417 234

426 174

436 234

Årets resultat

8 700

8 800

8 900

 

Det sista sammanträdet i kommunfullmäktige ägnades även åt val till nämnder, styrelser och stiftelser. Ordinarie ledamöter och ersättare valdes liksom att samtliga ordförandeposter för nämnderna och de kommunala bolagen nu är klara:

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Marie Gärdby (C)
1:e vice ordförande: Kim Switzer (PF)
2:e vice ordförande: Mikael Malm (S)

Socialnämnden
Ordförande: Jenny Delén (M)
1:e vice ordförande: Göran Långström (PF)
2:e vice ordförande: Elisabeth Holmer (S)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Håkan Abrahamsson (M)
Vice ordförande: Veronicha Pettersson (S)

Byggnads- och trafiknämnden
Ordförande: Hans Stifors (PF)
Vice ordförande: Boel Rosdahl (S)

Räddningsnämnden
Ordförande: Torgny Lindau (PF)
1:e vice ordförande: Patrik Ströbeck (M)
2:e vice ordförande: Ronny Nilsson (S)

Valnämnden
Ordförande: Arnold Andréasson (C)
Vice ordförande: Elisabeth Holmer (S)

Överförmyndarnämnd
Ordförande: Ann-Christine Sandell (M)

Perstorps Bostäder AB
Ordförande: Bo Dahlqvist (PF)
Vice ordförande: Catharina Tann (S)

Perstorps Näringslivs AB
Ordförande: Thony Ljungh (PF)
Vice ordförande: Ronny Nilsson (S)

Perstorps Fjärrvärme
Ordförande: Göran Strandqvist (PF)


Som avslutning på kvällen (och fullmäktigeåret) avtackades förtroendevalda ledamöter vars mandat upphört. Ledamöterna fick varsin blomsterbukett som överlämnades av kommunfullmäktiges ordförande.

Nästa sammanträde är den 30 januari 2019

Senast uppdaterad: