Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige avslutade året med budgetbeslut

Ledamöterna i kommunfullmäktige avslutade 2022 med ett extra sammanträde på fredagskvällen den 30 december med anledning av att budgeten återremitterades på det senaste sammanträdet.
Den här gången klubbades budgeten för 2023 och flerårsplanen 2024-25.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalenCentrumhuset

Kommunfullmäktige beslutade om budgeten för 2023 och flerårsplan 2024-25 efter fjorton debattinlägg och sju voteringar.

nga andra ärenden behandlades på sammanträdet då dessa beslutades på det ordinarie sammanträdet den 21 december.
Anledningen till att budgeten inte beslutades då var en yrkan på återremiss av Vi i Perstorp som fick stöd av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Då det krävs att en tredjedel av ledamöterna röstar för en återremiss räcker det med att nio ledamöter ställer sig bakom återremissyrkandet för att det ska gå igenom. Ärendet återremitterades med motiveringen att kompletteras med oppositionens förslag till ändringsbudget så att majoriteten har tid att beakta de förslag som oppositionen lagt fram.

Oppositionen presenterade på fullmäktige den 21 december en alternativ budget som partiet satt samman tillsammans med Sverigedemokraterna (partierna vill till exempel avslå en utökning av kommunstyrelsens ram med 300 000 kronor ämnat för en implemenetering av en Näringslivsstrategi. Vidare föreslår man att en fixartjänst instiftas, att 650 000 kronor ges till hemtjänsten och att barnens trafikskola startas upp. Partierna vill också att Perstorps Bostäder och Perstorps Näringslivs AB ska börja betala tillbaka på tidigare avgiftsfritt lån plus att tidigare fattade beslut kring arvoderingar kritiseras. Partierna är också kritiska till hur samarbetsavtalet mellan BUN och Helsingborgs IF gällande ämnet specialidrott, fotboll, kommit till. Partierna anser att avtalet borde ha diskuterats i budgetberedningen för att se om kostanden ryms i kommande budgetar).

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) tackade för oppositionens förslag och möjligheten till att titta närmare på förslagen men majoriteten vidhöll sitt förslag till budget utan justering.

Såväl Charlotta Wendt (ViP) och Sven-Erik Sjöstrand framförde i debatten fördelarna med oppositionens budget medan företrädare för majoriteten framförde fördelar med sitt budgetförslag.

Efter fjorton inlägg var talarlistan tom och fullmäktige var redo att gå till beslut.

Först frågade kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M) om någon av oppositionens förslag kunde bifallas. Men så blev inte fallet utan alla sju avslogs, och det efter votering som i samtliga fall slutade 12 för bifall och 15 emot.

Kvar fanns då att behandla majoritetens förslag som klubbades igenom.

Charlotta Wendt (ViP) lämnade in reservation till förmån för eget yrkande medan Sven-Erik Sjöstrand (V) också lämnade in en reservation till förmån för Vi i Perstorps och Sverigedemokraternas alternativa budget.

- Vi har en budget sa kommunfullmäktiges ordförande och fortsatte:

- Tonfallen i debatten har varit bra och jag vill passa på att önska samtliga ett gott nytt år.

Kommunfullmäktige beslutade att:
- godkänna driftbudget och kommunbidrag för respektive nämnd enligt framtaget
förslag.
- godkänna investeringsbudget och plan 2023-2025 enligt framtaget förslag.
- bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig
investeringsram samt beslut om justering av kommunbidrag av icke principiell karaktär.
- godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2023.
- prolongera beslut om kommunfullmäktiges mål till början på 2023.
- godkänna ekonomisk plan för 2024 och 2025 enligt framtaget förslag.
- fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2023 för Perstorps kommun till 20,81.
- för oförutsedda kostnader reservera 2,0 miljoner kronor per år under
finansieringsverksamheten 2023, och att en eventuell fördelning av dessa medel
beslutas av kommunstyrelsen.
- fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2023 till maximalt 70 miljoner kronor samt
besluta omsätta, det vill säga upplåning till motsvarande belopp, de lån som förfaller
under 2023.


Så används en hundralapp:

Så används en hundralapp Perstorps kommun 2023Förstora bilden

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar den som bor i Perstorps kommun 20,81 kronor i kommunalskatt.

Bilden ovan illustrerar hur 100 kronor i skatt planeras att användas under 2023.
Den största delen av skatteintäkterna används inom barn- och utbildningsnämnden (43 kronor) samt socialnämnden (33,85 kronor). Här innefattas verksamheter såsom förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst. Därefter följer kommunstyrelsen och teknik- och serviceförvaltningen (14,87 kronor), Kultur- och fritidsnämnden (5,84 kronor), Räddningsnämnden (1,37 kronor) samt byggnadsnämnden (1,08 kronor)


Fördelning ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar budget 2023Förstora bilden

Fördelning ekonomiska ramar budget 2023 samt flerårsplan 2024-25.

Enligt budgeten som beslutades av kommunfullmäktige fördelas drygt 506 miljoner kronor enligt följande:

  • Kommunfullmäktige, revision: 1 miljon 420 000 kronor
  • Kommuntsyrelsen: 73 miljoner 760 000 kronor
  • Räddningsnämnden: 6 miljoner 930 000 kronor
  • Byggnadsnämnden: 5 miljoner 390 000 kronor
  • Barn- och utbildningsnämnden: 218 miljoner 190 000 kronor
  • Socialnämnden: 171 miljoner 170 000 kronor
  • Kultur och fritidsnämnden: 29 miljoner 670 000 kronor


I budgetunderlaget skriver kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) bland annat:

"Alla kommuner och invånare står inför stora utmaningar utifrån de förändringar som sker i omvärlden. Inflation, ökade drivmedelskostnader, livsmedel, elpriser, svårare för företag att gå runt, är saker som påverkar oss alla på olika sätt. Även för kommunen ser vi stora kostnadsökningar. Alla verksamheter behöver se över sina befintliga kostnader och fundera hur man kan tänka nytt och ibland hitta nya vägar för att på ett mer kostnadseffektivt sätt få ut bästa möjliga kvalité i verksamheten. Ett uppdrag vi har oavsett inflation eller inte. Vi förstår att det kommer bli utmaningar i verksamheterna att hantera sin ekonomi de kommande året men vi vet att vi har duktiga medarbetare som arbetar för våra medborgares bästa genom hela organisationen. Att arbeta tillsammans tror jag är lösningen för att hantera dessa utmaningar".

Han nämner också att investeringarna är i fokus under mandatperioden. Planering för utbyggnad av Österbo för att öka antalet platser inom särskilt boende men även samordna verksamheter inom socialtjänsten pågår. Beslut avseende detta tas under året när förutsättningarna är klara.

Investeringsbudgeten

Investeringsbudget för 2023-2026 bedöms generellt ligga på en fortsatt hög nivå.
De flesta investeringarna har legat i planeringsförutsättningarna tidigare. Till följd av inflation och ökade byggpriser ökar kostnaderna för byggnation. Till följd av det ekonomiska läget framöver har en bedömning kring konsekvenser, risker och möjligheter gjorts utifrån de investeringar som finns i plan 2023-2025. Kommunen har under de senaste åren haft en hög investeringstakt till följd av ett flertal faktorer. Underhåll som varit eftersatt, akuta åtgärder såsom exempelvis broreparationer och återuppbyggnad av Hembygdsgården men även långsiktiga planer som initierats eller genomförts såsom fiberutbyggnad, Centralskolan 7-9 samt Österbo.

Utöver detta finns det varje år avsatta medel för reinvesteringar för fortsatt underhåll.

Investeringarna totalt för 2023 planeras till 86 860 miljoner kronor.

Investeringsbudget 2023Förstora bilden

Investeringsbudgeten är fortsatt generellt hög men framöver är det nödvändigt för Perstorp att ha en lägre investeringstakt.

Tillkommande större investeringar under planperioden är ombyggnation av förskola på Ugglehemmet om 7 miljoner kronor. Detta kommer direkt innebära en kostnadsbesparing i verksamheten då bland annat moduler kan sägas upp. Investeringen är återbetald inom ett par år.
Utbyte av Ugglebadets filteranläggning stannade av under 2022 då kostnaderna översteg budgeterade medel. Ett omtag har gjort och behovet kvarstår. Uppskattad kostnad är 30 miljoner kronor.

- Det är saker som inte syns men mycket nödvändigt för att vi ska kunna ha vårt fina Ugglebad öppet. Det har redan förekommit problem med vattenkvaliteten och det är verkligen viktigt att vi klarar kraven, sa kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson.

Ytterligare kostnader avseende bland annat offentlig belysning, brounderhåll och dagvattenhantering är också inlagd under planperioden. Även utbyte av maskinpark inom teknisk förvaltning är med då dessa behöver bytas ut med jämna intervall.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är onsdag 25 januari.

Mer om budgeten:

Senast uppdaterad: