Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om flaggpolicy

April månads sammanträde i kommunfullmäktige var händelserikt och innehöll bland annat debatt kring flaggpolicy, votering och ett ja till Perstorps Bostäder att köpa en fastighet.

Bildcollage kommunfullmäktige 28 april 2021

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 28 april att anta en reviderat flaggpolicy vilken bland annat gör gällande att det ska flaggas på veterandagen den 29 maj plus att regnbågsflaggan hissas den 17 maj. "Perstorp tar ställning för människors lika värde" sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Mötet skedde helt digitalt. Presidie och sekreterare deltog från ett sammanträdesrum i Ugglehemmet medan övriga närvarade via skärm.

Se sammanträdet i efterhand vi kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelistan innehöll information från nämnder, styrelser och bolag samt information från kommundirektör. Dessutom allmänhetens frågestund med en fråga från Oderljunga Skola o landsbygd (SoL). Frågan gällde cykelväg mellan Perstorp och Bälinge.

I informationsdeln gällande kommunstyrelsen berättade kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) bland annat:
- Vill börja med att tacka våra tjänstemän för ett bra framtidsseminarium som vi hade under dagen. Vidare har vi våra kära broar som nu repareras och trafik kan snart vara igång igen. Kan också nämna att jag och kommundirektören deltagit i regionalt råd för trygghet och försvar plus att det varit styrelsemöten för NSVA, Familjen Helsingborg samt flygplatsen i Ängelholm. Dessutom kan jag hinta lite om företagsetableringar längs väg 21. Det finns goda förutsättningar.


 

 

 

 

Informationsdelen gick vidare med att revisionens Håkan Engström som var på plats berättade om revisionens arbete.


 

 

 

 

Perstorps Bostäders ordförande Lennart Johansson fortsatte därefter med att berätta att bolaget gjort ett bra resultat och att man blivit husvilla sedan hyreskontraktet på lokalen där man har lager och verkstad sagts upp.


 

 

 

 

- Vi har därför diskuterat förvärv av Björnmossan 11, gamla glasmästeriet en fastighet som delas med Perstorps slipservice, sa Lennart för att sedan hänvisa till den särskilda punkt på dagordningen där ärendet behandlas separat.


 

 

 

 

Kommundirektör Ulf Bengtsson fyllde på informationsbiten med att säga:

- Vi har haft en heldag framtidsseminarium. En jättebra dag med spännande diskussioner. Vidare har vi avslutat rekryteringen av en ny näringslivschef. Det blir Annika Nilsson som är näringslvschef i Hörby. Hon börjar 16 augusti och ska bland anat ta fram en tillväxt-och näringslivsstrategi för Perstorp. Vi ska också påbörja arbete kring samarbetet mellan polisområde Klippan och kommun. Det behöver bli mycket vassare. Vi ska ta fram vad vi har för skyldigheter och möjligheter. 

 

 

 

Beslutsärenden var:

  • Årsredovisning Perstorps kommun.

Ekonomichef Charlotte Gillsberg berättade att resultatet är positivt och att verksamheterna har gjort mycket trots pågående pandemi. Avtal har bland annat tecknats kring Centrumhuset och på gång är projekt på Österbo och Centralskolan.

- Vi har också jobbat med Framtidsresan där arbetsmarknadsenheten och individ- och familjomsorgen tillsammans försöker hitta åtgärder för att få människor ut i försörjning. Vidare har vi hanterat brorasen plus att vi har dialog med försäkringsbolag och entreprenörer när det gäller hembygdsgården där det brann, berättade Charlotte.

- Oerhört glädjande att vi gör ett så bra resultat. Vi har själva gjort ett bra jobb plus att vi har fått bidrag från staten för kostnader kopplade till pandemin. Vi har gjort ett historiskt bra resultat så stort beröm till tjänstemannaorganisationen, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

 

 

 

 

 

Socialdemokraternas Ronny Nilsson kommenterade årsredovisningen:

- Är ett väldigt gott ekonomiskt resultat vilket är positivt. Vill ändå nämna något med tanke på de utmaningar vi ser. Den kommunala låneskulden har ökat med 160 miljoner kronor. Vi har också en väldig tydlig ökning av arbetslösheten och kostnaden för försörjningsstöd har ökat med elva procent.

- Du nämner arbetslöshet och otrygghet bland annat Vi har en pågående pandemi. Problemen du målar upp är det du väljer att se. Perstorps invånare märker en framtidstro som de inte sett tidigare, replikerade Torgny Lindau.


  • Omföring av investeringsmedel avseende 2020 års investeringsram till 2021


 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutade godkänna omföring av 15 miljoner till 2021.


  • Revisionsberättelse och granskningsrapporter för år 2020

- Vi bedömer att styrelse och övriga nämnder har bedrivit verksamhet rätt. Räkenskaper och interna kontroller har varit tillräckliga. Vi tillstyrker därför att fullmäktige, styrelser och enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. samt att revisionsberättelsen godkänns, sa revisionens ordförande Håkan Engström (S).


  • Kommunalt partistöd 2021

Fullmäktige beslutade att godkänna utbetalningar för 2021. Men först efter en debettrunda där socialdemokraternas Ronny Nilsson riktade kritik mot Kristdemokraternas redovisning:

- När man granskar de här handlingarna ställer jag mig kritisk till Kristdemokraternas redovisning som är undertecknad av en och samma person. Inte förenligt med hur föreningar gör. Dessutom har jag en fråga till Perstorps Framtid vad är det för bidrag partiet delar ut.

- Jag är både ordförande och sekreterare, sa Ulla-Britt Brandin (KD).

- Det är en återkommande punkt vi brukar besvara. Bland annat ger vi bidrag till Frida kvinnojour som kommer Perstorps invånare till gagn via ett stöd i svåra tider, svarade Torgny Lindau.

- Det är absolut behjärtansvärt. Men vi får pengarna för politiskt arbete. Min uppfattning är att det ska vara till politisk verksamhet.


 

 

 

 

- Till kommande år föreslår jag att vi har ett bättre reglemente och ett förtydligande, inflikade Elisabeth Holmer (S).

- Bidragen från Perstorps framtid har vi tagit in från medlemmar och andra kringaktiviteter. Vi ska ändra vår redovisning när det gäller det, kommenterade Lennart Johansson (PF).


 

 

 

 

- Ja, det är positivt om vi kan få en tydlighet i det här, menade Ronny Nilsson.


 

 

 

 

- Vill komplettera med att de här regelverket är tydligt och pengarna ska användas till politisk verksamhet, sa kommundirektör Ulf Bengtsson.


  • Förvärv av fastigheten Björnmossan 11 Perstorps Bostäder AB

Kommunfullmäktige beslutade att inte ha någon erinran till Perstorps Bostäders köp av fastigheten Björnmossan 11 (gamla glasmästeriet på Mossvägen) Beslutet fatades utan diskussion.

 

 

 

 

Bolagets ordförande Lennart Johansson berättade om bakgrunden:

- Vi förvärvar detta efter att vi blivit husvilla. Vi behöver lokaler för vårt lager och verkstad sedan vi blivit uppsagda från våra nuvarande lokaler. Vi förvärvar fastigheten med kapital. Vi har haft två värderingar där den ena sa 1,9 miljoner kronor och den andra 1,8. Kostanden blev 1 850 000 kronor.


  • Perstorps kommuns svar till vattenmyndighetens samråd

 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutade att ställa sig bakom NSVA och Söderåsens Miljöförbunds samrådsmaterial.


  • Riktlinjer för flaggning på kommunens flaggstänger.


 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutade godkänna den reviderade flaggpolicyn som bland annat innehåller flaggning på veterandagen den 29 maj plus att regnbågsflaggan hissas den 17 maj vilken är den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, även kallad IDAHOT.


 

 

 

 

Beslutet föranleddes dock av en votering då Sverigedemokraterna inte ställde sig bakom förslaget. Voteringen slutade med siffrorna 28 för kommunstyrelsens förslag och sju emot.


 

 

 

 

- Vi i SD reserverar oss mot att hissa andra flaggor än den svenska och andra länders, sa Anders Jelinder

- Det här är som sagt en revidering av flaggpolicyn. Perstorps kommun tar ställning för alla människors lika värde, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.


 

 

 

 

- Centern ställer sig bakom KS beslut, sa Bengt Marntell (C).

- Det är jättebra att ta ställning för alla människors lika värde. Vi anser att den svenska flaggan bäst symboliserar alla människors lika värde, menade Jack Henriksen (SD)


 

 

 

 

- Också Miljöpartiet yrkar bifall till liggande förslag, sa Lis-Beth Wiberg

Ronny Nilsson (S) frågade SD i slutfasen av debatten: Hur ställer ni er till den skånska flaggan?

Jack Henriksen svarade: Skånska flaggan är ingen nationsflagga så den tycker vi inte kommunen ska flagga med.


 

 

 

 

Avslutningsvis noterade kommunfullmäktige att en motion gällande bärighetsklassning på vägar inkommit från Sverigedemokraterna.

Nästa gång fullmäktige sammanträder är den 26 maj

Senast uppdaterad: