Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om skattesats och höjning av va- samt renhållningstaxa

Årets näst sista sammanträde i kommunfullmäktige innehåller en lång ärendelista. Mycket beroende på de många valärenden som ska hanteras. Till exempel ska nämnder och styrelser väljas liksom ombud och ersättare.
Bland beslutsärenden kan noteras att skattesatsen förslås lämnas oförändrad (20,81 kronor) däremot höjs både renhållnings- och va-taxan.

Fullmäktige sammanträder i Folkets Park 30 november

November månads sammanträde i kommunfullmäktige äger rum den 30 november klockan 18:00 på Folkets Park.

Sammanträdet i Folkets Park börjar klockan 18:00 och allmänheten hälsas välkommen att närvara på plats.
Det finns även möjlighet att följa sammanträdet via sändningen på kommunens sida på Facebook. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund följt av en interpellation kring rekryteringsprocess. Därefter följer information från nämnder, styrelser och kommundirektör.


Interpellationen kring rekryteringsprcessen är ställd av Charlotta Wendt (ViP) till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) och lyder:

"Perstorps politik står inför att fatta viktiga beslut – att tillsätta en ny, först tillförordnad och så småningom också ordinarie, kommunchef. Detta är ett oerhört viktigt uppdrag för politiken och kommunens högste tjänsteman är faktiskt den enda av tjänstemännen som tillsätts
av politiken.
Enligt den nya kommunallagen 2017:725 är det styrelsen som tillsätter en kommunchef. Arbetet med att tillsätta tjänsten börjar i styrelsens arbetsutskott. Det ska vara ett gemensamt arbete.
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:

1) Hur har samarbetet gått i KSAU och KS inför tillsättandet av en tillförordnad kommunchef?

2) Vilka diskussioner föranledde intervjuer med lämpliga kandidater inför tillsättandet av tillförordnad kommunchef?

3) Hur många kandidater intervjuades innan ett förslag lyftes upp?

4) Tycker du att du bjudit på ett gott och demokratiskt samarbete i rekryteringsprocessen av tillförordnad?

Ronny Nilssons svar på frågorna är som följer:

1) I KSAU har ledamöterna kallats till möte innehållande kandidatintervju på lika förutsättningar efter att ha tagit del av personligt brev och kandidatens CV i god tid inför mötet. Nästa beslutsinstans är KS och där har inte några beslut fattats än i frågan, då detta planeras ske vid extra KS samma dag som denna interpellation besvaras. Samma beredningsprocess som vanligt.

2) Rekryteringsföretaget och kommunens HR avdelning har uppmanats att skyndsamt föra fram kandidat/er till tf. uppdraget, då sådan person snarast behöver finnas på plats då Ulf Bengtsson snart lämnar kommunen.

3) Från politikens sida har inga andra intervjuer genomförts, då KSAU är första instans för denna form av intervju och sker på lika villkor för politikerna. En kandidat fanns att ta ställning till vid detta intervjutillfälle och extra KSAU.

4) Ja, förutsättningarna har varit lika för de politiska ledamöterna i KSAU och
prioriteras och eftersträvas att vara så från min sida. Mötet har varit i form av extra KSAU och protokollförts samt beslut har fattats i frågan om att gå vidare med en kandidat för vidare beslut i KS
enligt gällande delegeringsordning för sådana beslut.

Beslutsärenden:

Skattesats Perstorps Kommun 2023
Justeringar i Perstorps kommuns VA-taxa
Förslag till ny renhållningstaxa och renhållningsföreskrift 2023
Taxa för lagen om tobaksfria nikotinprodukter
Ansökan om förlängning av ränte- och amorteringsfritt lån
Riktlinjer Resultatutjämningsreserv (RUR)

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige har under sammanträdet även att hantera meddelanden i form av protokoll direktionen för AV Media.

Valärenden

Ärendelistan innehåller också alla val till nämnder och styrelser:

 • Val av räddningsnämnd
 • Val av barn- och utbildningsnämnd 2022/237
 • Val av socialnämnd
 • Val av byggnadsnämnd
 • Val av kultur- och fritidsnämnd
 • Val av valnämnd
 • Val av ordförande och ersättare till gemensam
  överförmyndarnämnd 4K
 • Val av direktion till Söderåsens miljöförbund
 • Val av ombud och styrelse till Perstorps Bostäder AB
 • Val av ombud och styrelse till Perstorps Fjärrvärme AB
 • Val av ombud och styrelse till Norra Åsbo Renhållnings
  AB
 • Val av ombud, styrelseledamot och ersättare till NSVA
 • Val av ombud, styrelseledamot och ersättare till Ängelholm
  Helsingborg Flygplats Holding AB
 • Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbundet NNV
  Skåne Finsam
 • Val av ledamot och ersättare i Byggnadsföreningen
  Framtiden
 • Val av direktionsmedlem och ersättare AV Media
 • Val av styrelseledamot och ersättare till
  Kommunalförbundet Medelpunkten
 • Val av ombud och ombudsersättare till Kommuninvest
 • Val av ombud och ombudsersättare till Kommunassurans
 • Val till Skånes kommuners förbundsmöte ombud och
  ersättare
 • Val av ombud vid lantmäteriförrättningar, (förtrogna med
  tätortsförhållande 3 st, förtrogna med skogsbruks- och
  jordbruksfrågor 3 st)
 • Val till Thea och Carl Olssons stiftelse
 • Val av ombud och styrelse till Perstorp Näringslivs AB
 • Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen

Kallelse och handlingar:

Senast uppdaterad: