Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med budgetbeslut

Kommunfullmäktige sammanträder 12 december

Onsdag den 12 december klockan 16:00 är det åter dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att träffas. Årets sista sammanträde innehåller beslut om budget 2019 och flerårsplan 2020-21 samt val till nämnder och styrelser.

Sammanträdet inleds som brukligt med allmänhetens frågestund därefter tar kommundirektören vid och ger en lägesrapport från sin horisont. Detsamma gäller representanter från nämnder och styrelser som är näst på tur.

Första, och enda stora beslutsärende, är budgeten. Tanken var att den redan skulle ha beslutats men efter en återremiss på det senaste sammanträdet den 28 november flyttades beslutet (med undantaget för skattesatsen som lämnas oförändrat på 20,81 kronor/skattekrona) till den 12 december. Ronny Nilsson (S) yrkade på återremissen med motiveringen: ”Att väsentlig skillnad i investeringsnivå finns inom VA sidan som till fullo finansieras av VA kollektivets avgifter. Det är 4,25 miljoner 2018 och 15,5 miljoner 2019 i förslag till investeringsnivå och klargörande behövs över hur så stora skillnader kan finnas mellan olika år med nära nog samma intäkter.
Hans yrkande, som även fick medhåll av SD innehöll även motiveringen: Att de fackliga organisationernas synpunkter kring budget inte har kunnat beaktas vid beslut i KS i november 2018 då detta underlag inte funnits med i handlingarna. Dock fanns detta med i handlingarna till KF och får anses vara av stor vikt i samband med att beslut ska fattas inför förslag till budgetbeslut från KS till KF”.

Noterbart från liggande budgetförslag är att de ekonomiska ramarna för budgetåret 2019 höjts totalt 23 090 000 kronor jämfört med budgetåret 2018.

Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige besluta att:

 • uppdra åt nämnder och styrelser att med de nedbrutna mål på nämnds- och verksamhetsnivå som utgångspunkt ta fram och besluta om målvärden för åren 2019, 2020 och 2021, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 31 mars 2019

 • öka kommunstyrelsens ram med 450 000 kronor avseende förstärkning av kökspersonal med 100 % tjänst

 • öka byggnadsnämndens ram med 250 000 kronor avseende minskade bygglovsavgifter, öka barn- och utbildningsnämndens ram med 5 000 000 kronor avseende behov av nya förskoleavdelningar

 • öka socialnämndens ram med 600 000 kronor avseende utbildning till undersköterskor (500 000 kronor) och kartläggning av externa placeringar och övrig verksamhet inom funktionshinder/socialpsykiatri (100 000 kronor)

 • öka kultur- och fritidsnämndens ram med 270 000 kronor avseende 40 % tjänst till kulturskolan

 • för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 6,0 Mkr till pensionsskulden under år 2019, vilket skall öronmärkas i balansräkningen

 • med anledning av den organisationsutredning som genomförts gällande 8. samhällsbyggnadsförvaltningen, reservera
  1 030 000 kronor under finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen, samt

 • notera att kommunstyrelsen från anslaget ”Stöd för att minska och motverka segregation” kan fördela ytterligare 6 755 000 kronor för budgetåret 2019.

 • under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor under åren 2019 – 2021, som ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, och att detta beslutas av kommunstyrelsen

 • fastställa ekonomiska nettoramar för år 2019, 2020 och 2021 för respektive nämnd/styrelse enligt följande: (Belopp i tkr. Nettoramarna för 2020 och 21 är preliminära)

Nämnd/styrelse

2019

2020

2021

Kommunfullmäktige

1 310

1 330

1 350

Kommunstyrelsen

49 159

50 649

53 999

Räddningsnämnden

5 199

5 349

5 529

Byggnadsnämnden

4 446

4 526

4 616

Barn- och utb.nämnden

181 545

184 795

188 155

Socialnämnden

148 944

151 564

154 234

Kultur- och fritidsnämnden

26 631

27 961

28 351

Summa

417 234

426 174

436 234

Årets resultat

8 700

8 800

8 900


När budgeten diskuterades i kommunstyrelsen yrkade Ronny Nilsson (S) på ett eget förslag signerat socialdemokraterna. Kommunstyrelsens ordförande ställde arbetsutskottets förslag mot Ronny Nilssons yrkanden varpå det beslutades att arbetsutskottets förslag är det som fullmäktige föreslås besluta.

Efter att budgeten klubbats av kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M) väntar 22 val till nämnder, styrelser, stiftelser och förbund.

Kommunfullmäktige börjar klockan 16:00 i sammanträdesrum Karpen på kommunhuset.

Kallelse och handlingar till sammanträdet finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad:

Till toppen