Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med budgetbeslut och flerårsplan

Ledamöterna i kommunfullmäktige avslutar 2022 med ett sammanträde i nya sessionssalen på Centrumhuset.
Huvudärende är budgeten för 2023 och flerårsplanen 2024-25.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen kommunhuset

Onsdag 21 december klockan 16:00 sammanträder kommunfullmäktige för sista gången 2022. Budget 2023 och flerårsplan 2024-25 står på ärendelistan.

Sammanträdet börjar klockan 16:00 och allmänheten har möjlighet att närvara på plats eller så kan mötet följas digitalt via sändningen på Facebook. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelistan innehåller information om Bjuvs utträde ur Söderåsens miljöförbund och motion om schemaläggning inom hemtjänsten. Dessutom valärenden i form av ombud och ombudsersättare till Energikontor Sydvästs årsstämma samt avsägelse som ersättare i socialnämnden och som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.


Beslutsärenden är:

  • Budget 2023 och flerårsplan 2024-25
  • Ansökan om förlängning av ränte- och amorteringsfritt lån
  • Justeringar i Perstorps kommuns VA-taxa från och med 1 januari 23.


I budgetunderlaget skriver kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) bland annat:

Alla kommuner och invånare står inför stora utmaningar utifrån de förändringar som sker i omvärlden. Inflation, ökade drivmedelskostnader, livsmedel, elpriser, svårare för företag att gå runt, är saker som påverkar oss alla på olika sätt. Även för kommunen ser vi stora kostnadsökningar. Alla verksamheter behöver se över sina befintliga kostnader och fundera hur man kan tänka nytt och ibland hitta nya vägar för att på ett mer kostnadseffektivt sätt få ut bästa möjliga kvalité i verksamheten. Ett uppdrag vi har oavsett inflation eller inte. Vi förstår att det kommer bli utmaningar i verksamheterna att hantera sin ekonomi de kommande året men vi vet att vi har duktiga medarbetare som arbetar för våra medborgares bästa genom hela organisationen. Att arbeta tillsammans tror jag är lösningen för att hantera dessa utmaningar.


Nilsson nämner också att investeringarna är i fokus under mandatperioden. Planering för utbyggnad av Österbo för att öka antalet platser inom särskilt boende men även samordna verksamheter inom socialtjänsten pågår. Beslut avseende detta tas under året när förutsättningarna är klara.


Så används en hundralapp:

Så används en hundralapp Perstorps kommun 2023Förstora bilden

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar den som bor i Perstorps kommun 20,81 kronor i kommunalskatt.

Ovan illustreras hur 100 kronor i skatt planeras att användas under 2023. Den största delen av skatteintäkterna används inom barn- och utbildningsnämnden (43 kronor) samt socialnämnden (33,85 kronor). Här innefattas verksamheter såsom förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst. Därefter följer kommunstyrelsen och teknik- och serviceförvaltningen (14,87 kronor), Kultur- och fritidsnämnden (5,84 kronor), Räddningsnämnden (1,37 kronor) samt byggnadsnämnden (1,08 kronor)Fördelning ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar budget 2023Förstora bilden

Fördelning ekonomiska ramar budget 2023 samt flerårsplan 2024-25.

Enligt det budgetförslag som ligger och som beslutades i kommunstyrelsen fördelas drygt 506 miljoner kronor enligt följande:

  • Kommunfullmäktige, revision: 1,420 miljoner kronor
  • Kommuntsyrelsen: 73 760 miljoner kronor
  • Räddningsnämnden: 6 930 miljoner kronor
  • Byggnadsnämnden: 5 390 miljoner kronor
  • Barn- och utbildningsnämnden: 218 190 miljoner kronor
  • Socialnämnden: 171 170 miljoner kronor
  • Kultur och fritidsnämnden: 29 670 miljoner kronor


Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2023-2026 är generellt på en fortsatt hög nivå. De flesta investeringarna har legat i planeringsförutsättningarna tidigare. Till följd av inflation och ökade byggpriser ökar kostnaderna för byggnation. Till följd av det ekonomiska läget framöver har en bedömning kring konsekvenser, risker och möjligheter gjorts utifrån de investeringar som finns i plan 2023-2025. Kommunen har under de senaste åren haft en hög investeringstakt till följd av ett flertal faktorer. Underhåll som varit eftersatt, akuta åtgärder såsom exempelvis broreparationer och återuppbyggnad av Hembygdsgården men även långsiktiga planer som initierats eller genomförts såsom fiberutbyggnad, Centralskolan 7-9 samt Österbo. Utöver detta finns det varje år avsatta medel för reinvesteringar för fortsatt underhåll.

Investeringarna totalt för 2023 planeras till 86 860 miljoner kronor.

Investeringsbudget 2023Förstora bilden

Investeringsbudgeten är fortsatt generellt hög men framöver är det nödvändigt för Perstorp att ha en lägre investeringstakt.

Tillkommande större investeringar under planperioden är ombyggnation av förskola på Ugglehemmet om 7 miljoner kronor. Detta kommer direkt innebära en kostnadsbesparing i verksamheten då bland annat moduler kan sägas upp. Investeringen är återbetald inom ett par år.
Utbyte av Ugglebadets filteranläggning stannade av under 2022 då kostnaderna översteg budgeterade medel. Ett omtag har behövts göras men behovet kvarstår. Uppskattad kostnad är 30 miljoner kronor. Kostnader avseende offentlig belysning, brounderhåll och dagvattenhantering är inlagd under planperioden. Även utbyte av maskinpark inom teknisk förvaltning är inlagd då dessa behöver bytas ut med jämna intervall.

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna driftbudget och kommunbidrag för respektive nämnd enligt framtaget
förslag,
att godkänna investeringsbudget och plan 2023-2025 enligt framtaget förslag,
att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig
investeringsram samt beslut om justering av kommunbidrag av icke principiell karaktär,
att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2023,
att prolongera beslut om kommunfullmäktiges mål till början på 2023
att godkänna ekonomisk plan för 2024 och 2025 enligt framtaget förslag
att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2023 för Perstorps kommun till 20,81
att för oförutsedda kostnader reservera 2,0 mnkr per år under
finansieringsverksamheten 2023, och att en eventuell fördelning av dessa medel
beslutas av kommunstyrelsen,
att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2023 till maximalt 70 mnkr samt
besluta omsätta, det vill säga upplåning till motsvarande belopp, de lån som förfaller
under 2023

 

Noterbart är att när ärendet diskuterades i kommunstyrelsen yrkade Charlotta Wendt (VIP) på återremiss för oppositionens räkning med följande motivering:
”att hela investeringsbudgeten, inklusive den ej skattefinansierade, redovisas per år och
per projekt under åren 2022 - 2025,
att redovisa hur mycket den totala årliga hyreskostnadsökningen är för Centrumhusets
kommunala verksamheter, och som erhållits som kompensation för budgetåret 2023, samt
att MBL-protokollet redovisas med eventuella synpunkter på budgetförslaget från
personalorganisationerna.”

Efter votering beslutades att ärendet skulle avgöras på sammanträdet vilket så också skedde.

Senast uppdaterad: