Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med debatt kring motion
och Ybbåsens framtid

På onsdagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige fattades bland annat beslut om att införa en ny arbetsordning (vilka lagar och förordningar som kommunfullmäktige ska arbeta efter) vilket innebär att det nu är möjligt för den som är folkbokförd i kommunen att väcka ärende i fullmäktige.
Ledamöterna diskuterade även Ybbåsens framtid (beslut efter votering) och en motion om näringslivschef i kommunens ledningsgrupp.

Sammanträde kommunfullmäktige 2023. I talarstolen står kommunstyrelsens ordförande. I mitten av bilden ses kommunfullmäktiges presidium framför en skärm med Perstorps kommunvapen i färg.

Sammanträde i kommunfullmäktige med debatt och diskussioner. Se sammanträdet i efterhand genom att klicka på bilden.

Juni månads sammanträde i kommunfullmäktige innehöll ingen information från nämnder och styrelser som annars är brukligt. Inte heller hade någon fråga ställts till allmänhetens frågestund varför den punkten också utgår från ärendelistan.
Däremot informerade kommundirektören som vanligt och berättade den här gången om översyn av styrdokument gällande upphandling och en genomförd krisövning där bland andra kommunens ledningsgrupp och säkerhetschef deltog.

- Vi har har också infört informationsmöten för samtliga anställda dagen efter varje kommunfullmäktigesammanträde för att skapa en gemenskap kring det som händer i kommunen, berättade Elin Ask som också nämnde genomfört besök hos räddningstjänsten och den kommande invigningen av fritidsgården den 12 augusti.

Beslutsärenden var:

 • Vägvalsstudie Gäddan 13 (Ybbåsen)
  - Beslut efter votering (med utfallet 20 ja röster för kommunstyrelsens förslag och sju nej för yrkandet från Vi i Perstorp) enligt kommunstyrelsens förslag att planlägga fastigheten för att erbjuda en bredare användning, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag inför en eventuell försäljning av fastigheten.
  Vi i Perstorp reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

 • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  - Beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan ska börja gälla den 1 januari 2024.

 • Revidering av arbetsordning
  - Beslut: Bifall till förslag till beslut. Arbetsordningen börjar gälla från 1 juli 2023 och innebär bland annat att det nu är möjligt att lägga medborgarförslag vilket innebär att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).
  Ett medborgarförslag
  - ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
  - ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
  - får inte ta upp ämnen av olika slag,
  - väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med
  fullmäktige,
  - kan väckas maximalt tre gånger per år av den som är folkbokförd i kommunen.
  Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
  Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
  När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
  underrättas.

 • Motion om näringslivschef i Perstorps kommuns ledningsgrupp
  - Beslut: Avslag på motionen

 • Utökning av låneram - Medelpunkten
  - Beslut: Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas en utökning av låneramen till 60 miljoner kronor.

 • Årsredovisning Samordningsförbundet NNV Skåne
  - Beslut: Årsredovisningen, granskningsrapport och revisionsrapport för 2022 noterades plus att direktionen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Sammanträdet innehöll även anmälningsärenden (motioner som noterades att de inkommit) samt valärende då ledamot i kommunfullmäktige avsagt sig sina uppdrag. Dessutom ett valärende gällande ersättare i kommunstyrelsen och räddningsnämnden

Nu väntar sommarlov för ledamöterna som träffas nästa gång den 30 augusti.

Läs och se mer:

Senast uppdaterad: