Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med debatt och motioner

En resultatvarning, en votering och en ajournering tillsammans med fyllnadsval och reservationer mot beslut.
Så var kommunfullmäktiges augustisammanträde kort summerat.

Kommunfullmäktige Folkets Park 31 augusti 2022

Kommunfullmäktige träffades i Folkets Park där augustisammanträdet hölls. Nästa gång ledamöterna träffas är den 28 september.

Sammanträdet hade allmänhetens frågestund som inledningsärende men ingen fråga hade inkommit varför mötet istället gick vidare till och informationsärenden.

Kort från respektive information kan nämnas:

Barn- och utbildningsnämnden:
Ordförande Marie Gärdby: Ombyggnaden på Centralskolan pågår. Några månader kvar till invigning. Det kommer bli jättebra. Är en oerhört välbehövlig ombyggnation/renovering. Projektet Samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket har avslutats efter tre år. Projektet har gått ut på att skapa bättre kvalitet. Det är imponerade det vår verksamhet har gjort. Vill också lyfta elevernas höjning av betygen. Perstorp presterar bättre än förväntat vilket vi tackar alla duktiga pedagoger för. När det gäller ekonomi har vi tappat cirka 12 miljoner kronor men vi har ändå lika många elever i SFI-verksamheten och det är en fråga om man behöver ta i. Där har vi en underfinansiering.

Överförmyndarnämnden:
Ordförande Ann-Christine Sandell: Totalt 99 procent av årsräkningarna har inkommit . 82 procent av dem är färdigräknade. Har även haft dialog med ställföreträdare om verksamheten och mycket kan härröras till tillgängligheten då vi flyttat till Ugglehemmet. Nu håller vi på att förbereda en enkät där vi vill kolla med alla ställföreträdarna och möta det här med tillgängligheten. Vill även tipsa om att titta in på vår hemsida och kolla våra e-tjänster och ta del av information om bland annat utbildningar.

Perstorps Bostäder AB:
Ordförande Lennart Johansson: Som ni alla känner till har vi inflation och prisstegringar. Vårt förvaltarindex har ökat med 14 procent. Vi följer fortfarande vår resultatbudget men vi vill resultatvarna. Vi kommer klara ett positivt resultat men det blir inte så bra som prognostiserat. Sedan har det gjorts muralmålningar på Tjäderstigen 21 och 23 och det pågår stora renoveringar på fastigheten Jägaren. Alla balkonger byts ut och gröna till färgen. Vidare har garageportar bytts och ett nytt nyckelsystem installerats. Vi gör mycket vid Jägaren där vi tagit ett stort samhällsansvar.

Kommundirektör Ulf Bengtsson:
- Vill informera att vår socialchef beslutat att lämna oss för en en liknande tjänst i Bromölla. Just nu är vi i full gång att rekrytera en ersättare. Vidare har vi glädjande nog fått våra 15 ukrainska medborgare som Migrationsverket anvisat oss. Våra medarbetare gjort ett jättejobb att ställa i ordning boendet på Ybbåsen så nu har vi uppfyllt vår kvot. Kan också nämna att inflationen är bekymmersam och jag har fått frågor från media om till exempel kommunens elavtal där vi har ett fast avtal som sträcker sig till 2024.


Beslutsärenden:


Affärsplan NSVA 2023-25

Patrik Ströbeck (M): För att hjälpa skjuts 2,2 miljoner kronor till för att täcka ett underskott som uppstod på grund av fel ingångsvärden när NSVA tog över verksamheten. Tar vi det här förslaget får vi höja med 14 procent och gör vi det inte lär det bli en höjning med ungefär 21 procent som kommer utöver allt som redan höjts.

Ronny Nilsson (S): Den här frågan är egentligen oerhört viktig och den är komplicerad. Lite enkelt är det att vi flyttar skattemedel. Vi har haft en diskussion i partiet om hur vi ska tänka. Har vänt och vridit på siffrorna. Socialdemokraternas uppfattning enhälligt är faktiskt att vi inte ska stoppa in skattemedel. Kommit fram till att vi yrkar avslag på att skjuta in skattemedel till att hantera den här situationen. Tycker i grund och botten att det är rätt men det slår hårt mot många hushåll.

Bengt Marntell: Vi i Centern yrkar avslag på detta förslag. Här finns ett eftersatt underhåll men fortfarande är va-avgiterna låga i Perstorp. Om detta beslutet tas att drabbar det även den som har enskilt avlopp så den personen dels ska betala sitt eget avlopp och dels via skatten betala till de förhållandevis billiga avgifterna i Perstorp.

Patrik Ströbeck (M): Vi är beredda att ge 2,2 miljoner för att invånarna ska slippa ytterligare sju procents höjning.

Kristina Hovander: Miljöpartiet håller med Centern. Det finns ingen anledning att resten av skattekollektivet ska betala va-kollektivets kostnader. Yrkar därför avslag på andra att-satsen i underlaget.

Lennart Johansson: Vi i Perstorps Framtid yrkar bifall till båda att-satserna. Tycker det är för mycket med de extra sju procenten.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta NSVA:s förslag till affärsplan för Perstorps kommun 2023 – 2025 samt att överföra 2,2 miljoner kronor från skattekollektivet till taxekollektivet VA-verksamhet från 2022 års resultat. Men det krävdes votering för att den andra att-satsen skulle godkännas. Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet yrkade samtliga på avslag. Voteringen resulterade i 19 ja-röster, 1 avstod och 13 nej-röster.
S, C och MP reserverade sig mot beslutet


Styrdokument Nårab

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna framtaget aktieägaravtal, samt att godkänna framtagen bolagsordning och ägardirektiv samt uppdra åt ägarombud att rösta för dess fastställande på nästkommande bolagsstämma.


Inrättande av Trygghetsråd


Patrik Ströbeck (M): Det är positivt att vi återupprättar ett råd. Ligger dessutom i tiden nu när vi anställt en trygghetssamordnare. Och politisk involvering i rådet igen tycker jag är bra.

Ronny Nilsson (S): Ett lovvärt initiativ, märkligt att det tar sådan tid. Nu har man kommit till skott i slutet av mandatperioden och det är i alla fall bättre sent än aldrig.

Bengt Marntell: Centern yrkar bifall. Vi tycker det är här jättebra och särskilt viktigt.

Bengt Jarring (KD): Kan bara instämma i de argumenten som framförts tidigare.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att att inrätta ett trygghetsråd i Perstorp, samt att godkänna upprättad uppdragsbeskrivning för Trygghetsråd i Perstorp.


Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenhandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till Kommunassurans

Patrik Ströbeck (M): Som liten kommun har vi bara att vinna på det och det är bara bra att samverka mer.

Ronny Nilsson (S): Bifall till förslaget som är bra förslag som skapar möjligheter framåt. Till exempel kan de kommunala bolagen också försäkra sig. Totalt sett är det som Patrik säger att vi kommer att vinna på det här.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet),
att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans,
att uppdra åt utsett ägarombud Arnold Andreasson eller dennes ersättare att vid extra
bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslagen,
att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt,
att uppdra åt kommunens firmatecknare kommundirektör Ulf Bengtsson att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Perstorps kommuns räkning.


Parlamentariska gruppens förslag till arvoden, ersättningar och partistöd

Bengt Marntell (C): Centern yrkar bifall. Detta är egentligen ett viktigt beslut. Gäller att få med så många som möjligt att styra Perstorp. Vi hoppas att detta ska räcka för partier att få in folk. Vi är för få invandrare och för lite ungdomar. Hoppas detta blir en kick uppåt och framåt för Perstorp.

Bengt Jarring (KD): Jag hoppas och tror att dem som eventuellt vill komma in som nya personer att de har andra motiv än högre timersättning. Yrkar avslag på att-satsen om höjningen av timarvodet men yrkar bifall på övriga.

Ronny Nilsson (S): Man ska vara närvarande som ersättare och skolas in. Att vi höjer arvodet är en stor höjning och i det ingår även en inläsningstid och läsa handlingar. Klart det ska vara en vettig summa.

Lennart Johansson (PF): Yrkar bifall. Landar i detta väldigt glad att vi kan ersätta ersättarna också. Dock en sak jag vill föra med också och det är valnämnden som inte hanterats i parlamentariska gruppen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att besluta i enlighet med av parlamentariska gruppen framtaget förslag,
att sammanträdesarvodet from 2023 skall utbetalas till närvarande ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser, samt att grundarvodet och arvode/mandat räknas upp varje år med procentuell
prisbasbeloppsuppräkning jämfört föregående år och avrundas uppåt i hela tiotal kronor.
KD valde att reservera sig til förmån för eget förslag.


Taxa för offentlig kontroll - efterdebitering Livsmedelslagstiftningen

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Söderåsens miljöförbunds bestämmelser avseende taxa för offentlig kontroll genom efterhandsdebitering inom livsmedelslagstiftningen.

Ny lag för tobaksfria nikotinprodukter

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att Söderåsens miljöförbund från och med den 1 september övertar tillsynsansvar i Perstorps kommun enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)


Efter alla beslut (och ajournering med tillhörande kaffepaus) tog sig fullmäktige an motioner ställda till kommunen av oberoende ledamoten Anders Jelander. En motion fick dock inte ställas då formen hur den lämnats in inte godkändes. Motionen det gällde var motionen om fikastund med kommunchefen då den bedömdes vara ställd av en organisation som inte är representerad i kommunfullmäktige. Motionären reserverade sig mot beslutet.

Övriga motioner bedömdes vara ställda i en form som är okej att behandla och fullmäktige beslutade att notera dem som inkomna och behandas enligt gängse rutiner. 

Motionerna gäller:

 • Motion om industrimark
 • Motion om 55+-boende
 • Motion Barnens trafikskola
 • Motion om intregrationsprojekt matlagning
 • Motion om att utreda bolagisering av kommunal verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde
 • Motion om Disc-golfbana
 • Motion om Fritidsbanken
 • Motion om Informationsskyltar
 • Motion om prova-på-aktiviteter
 • Motion om kommunal upphandling och lokala företag
 • Motion om Fixar-Malte

Augustisammanträdet hanterade också avsägelsen från samtliga politiska förtroendeuppdrag signerad Torgny Lindau. KF biföll begäran enhälligt. Fyllnadsval genomfördes och besluten fattades i hop vilket bland annat innebär att Patrik Ströbeck tar över rollen som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd mandatperioden ut (till den 15 oktober då den majoritet som vinner valet den 11 september formellt tillträder)

Nästa kommunfullmäktige är den 28 september.

- Vi ses igen då i den här konsellationen men skulle sammanträdet ställas in på grund av för få ärenden vill jag passa på att tacka samtliga för den här mandatperioden. Tack för god samtalston och lycka till i valet, hälsade kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson.

Oktobersammanträdet då det nya fullmäktige gör sitt första sammanträde är den 26 oktober. Noterbart är att antalet ledmöter enligt tidigare beslut har reducerats från 35 till 27.

Senast uppdaterad: