Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med halvårsbokslut
och årsprognos

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18 i lokalen Karpen på Kommunhuset 25 september 2019.

Sista onsdagen i månaden brukar innebära sammanträde i kommunfullmäktige. September är inget undantag. Onsdag 25 september klockan 18 träffas ledamöterna i lokalen Karpen på kommunhuset.

ärendelistan Pdf, 69.9 MB, öppnas i nytt fönster. står bland annat allmänhetens frågestund, information från kommundirektör, nämnder, styrelser och bolag. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder står i tur att informera kortfattat om aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden.

Vidare att hantera är halvårsbokslut och årsprognos för 2019. Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 8,2 miljoner kronor. Noterbart från första halvåret är att semesterlöneskulden ökat med 8,1 miljoner kronor vilket har belastat resultatet. Förklaringen till ökningen är en följd av mätmetod och semesterförläggning och är förenlig med god redovisningssed. För helåret prognostiseras en ökning av semesterlönsekulden med 1,0 miljoner kronor.

Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på 12,7 miljoner kronor vilket är fyra miljoner kronor bättre än budgeterade 8,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har dock valt att skicka med en liten passning till barn- och utbildningsnämnden som senast i oktober ska inkomma med och redovisa åtgärder för att få sin budget i balans. Verksamhetsprognosen för helåret pekar mot ett underskott på 1,7 miljoner kronor vilket i huvudsak bedöms vara en effekt av minskat statsbidrag inom lågstadiesatsningen.

Revisionen har gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten och skriver i sin bedömning att "Tio av tio finansiella mål bedöms uppfyllas vid räkenskapsårets slut. Prognosen för helåret indikerar även att balanskravet kommer att uppnås". Revisorerna konastaterar också att investeringsbudgeten som fullmäktige antagit ej förväntas att uppnås. "Avvikelse mot budget förekommer främst inom VA, där vissa investeringar avvaktas i väntan på övergång av VA-verksamheten i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).

De tio finansiella målen är:

 • Nettokostnadens andel av skatteintäkterna får uppgå till
  högst 98,0 %
 • Årets resultat skall uppgå till minst 8,7 miljoner kronor.
 • Årets investeringar skall uppgå till 43,3 miljoner kronor
 • Låneskulden skall uppgå till högst 78,0 miljoner kronor
 • Nya lån skall högst uppgå till 24,0 miljoner kronor.
 • Låneskulden skall minskas med 8,8 miljoner kronor.
 • Finansnetto skall minst uppgå till 2,3 miljoner kronor.
 • Kostnadstäckning för VA-verksamhet skall vara 100 %
 • Årlig avsättning till pensionsskuld 6,0 miljoner kronor.
 • Soliditeten skall uppgå till minst 52,7 %.

Kommunen har i budgten för 2019 tagit fram sju kommunövergripande mål som sedan brutits ner i nämndsmål med tillhörande indikatorer och målvärden:

 • En öppen och modern kommun i framkant.
 • En kommun för arbete och företagande.
 • En kreativ kommun för barn och unga.
 • En kommun för alla.
 • Ett hållbart samhälle.
 • En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser.
 • En kommun med god och balanserad ekonomi.

Ledamöterna ska under septembersammanträdet även besluta om taxa för serveringstillstånd. Bakgrunden är att de kunskapsprov som Perstorps kommun erbjuder sökande av serveringstillstånd bör debiteras så kostnader för att tillhandahållet provet i form av tid och administration täcks. Föreslagen taxa för att få göra kunskapsprov inklusive två omprov är tusen kronor.

Kort kan också nämnas att årsredovisningen för kommunalförbundet Medelpunkten ska godkännas liksom att direktionen för Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Läs mer: Kallelse och handlingar 190925 Pdf, 69.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: