Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med lång debatt om eventuellt
köp av fjärrvärmeaktier

Oktober månads sammanträde i kommunfullmäktige blev en lång historia. Mycket beroende på debatten kring eventuellt köp av aktier i Perstorps Fjärrvärme.
Efter ajournering för paus och votering beslutades att kommunen inte avser utnyttja möjligheten att köpa ytterligare femtio procent i bolaget.
Istället träder Adven Energilösningar AB in som aktieägare till femtio procent i bolaget i Eon:s ställe.

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset 27 oktober.

Oktober månads sammanträde i Kulturhuset blev långt, mer än tre timmar. Kommunfullmäktige hann med flera debattinlägg, voteringar och yrkanden. Nästa gång fullmäktige träffas är den 24 november.

Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund men inga frågor hade lämnats in varpå information från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, Perstorps Bostäder AB och kommundirektör tog vid.

- Kanske har ni sett på sociala medier att jag, kommundirektör och säkerhetssamordnare varit på promenad med polisen där vi bland annat pratade om otrygghet och att hitta samverkansmöjligheter och ta vara på varandras styrkor. Vidare har det varit samrådsmöte inom Söderåsens Miljöförbund där Bjuv planerar att lämna. Dessutom har vi gått igenom den senaste trygghetsmätningen som blir offentligt 8 november. Kan också nämna att det är invigning av padelhallen den 6 november, berättade kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (C) nämnde bland annat den påbörjade ombyggnaden av Centralskolan.

- Äntligen är vi där vi velat vara länge nu. Nu blir det fler klassrum. Vidare har oron kring komunens barn i skolåldern fungerat tillfredsställande. Idag är det inte längre ett problem. Fantastiskt jobbat av verksamheten. Kan också nämna att vår förvaltningschef har slutat och rekryteringen är avslutad och en ny är klar.

Lennart Johansson, ordförande för Perstorps Bostäder stod sedan på tur:
- Renoveringen av fyra hissar i två hus på Bäckavägen är påbörjad. Och nu har vi åter normalt öppet i kundtjnst och gör hembesök igen. Personalen jobbar på och vi har koll på eknonomin.

Kommundirektör Ulf Bengtsson berättade därefter att kommunen rekryterat en ny förvaltningschef som tidigare varit verksam i Sjöbo kommun.Titeln i Perstorp blir utbildningschef.

- Vi har även rekryterat en trygghetssamordnare som idag jobbar i Klippans kommun. Dessutom är en kompletteringsbudget på väg fram då skatteintäkterna ökat. Vi ska också se över samverkan mellan polisen och kommunen plus att vi också håller på att implementera vår inköpsorganisation.


Beslutsärenden:

Motion gällande bärighetsklassning
Motionären, Kent Ivarsson (SD), redogjorde för bakgrunden till olika klassningar genom åren och betydelsen av att hela vägnätet är klassat som BK 4 så fordon kan komma och lossa och lasta.

- Vi ska välja det miljövänligaste och effektivaste transportsättet. Tillåter man högre vikter blir det färre transporter, sa han bland annat.

- Jag skulle jag vilja kalla detta ett principellt beslut. Kommunen har i många år jobbat med att inte ha tung trafik vid skolor och förskolor, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF)

Votering begärdes och verkställdes och resulterade i 20 ja, fem nej och nio som avstod vilket resulerade i beslutet att avslå motionen

Beslut: Bifall kommunstyresens förslag att avslå motionen.


Beslut om eventuellt förvärv av aktier i Perstorp Fjärrvärme
Perstorps Fjärrvärme AB ägs av Perstorps kommun och E.ON Sverige AB . Ägarna äger vardera femtio procent av aktierna. Det finns hundra aktier i bolaget. Således äger kommunen femtio aktier.Eon vill sälja sin andel i bolaget och kommunen har fört diskussioner om bolagets framtid. Kommunen har tidigare inte varit beredd att köpa Eons aktier. Eon har nu fått ett bindande bud av en extern köpare till aktierna. Med anledning av det erbjuder Eon kommunen att köpa aktierna i bolaget. Budet ligger på 165 miljoner kronor och är det som kommunen behöver matcha för att använda sin förtur.

- Perstorps Fjärrvärme är ett viktigt och betydelsefullt bolag. Vi äger 50 procent. Eon har beslutat sälja sin halva och har fått ett bud från Adven. Det vi här som kommun ska ta ställning till är om vi vill köpa halvan för 165 miljoner kronor och äga helt. Vår roll som politiker är att säkra välfärden och om vi ska köpa halvan måste vi låna och vår eknomichef avråder dessutom för ett köp, inledde kommunalråd Torgny Lindau debatten som visade sig bli lång och innehålla cirka 30 inlägg.

Centerns Bengt Marntell yrkade på återremiss för att göra en bättre utredning.

- Jag vill att möjligheten att köpa Eon:s halva ska utredas bättre. Att sälja Perstorps Fjärrvärme för snabba cash är som att sälja sin ko för snabba pengar men var ska man sedan från mjölken ifrån?

- Patrik Ströbeck (M). Att kommunen ska låna pengar tror jag inte på. Kommunen har stora utmaningar i kärnverksamheten och där ingår inte att äga ett Fjärvärmebolag.

- Vi har historiskt har varit 50-50 ägare och det ska vi fortsätta vara. Ingen skillnad mot tidigare. Handlar inte om att sälja någon del. Handlar enbart om hembud, menade Torgny Lindau

- Kompetens kan man köpa in och vi belastar inte kommunenes medel. Det behöver göras en grundligare utredning, kontrade Bengt Marntell.

- Jag får hålla med Bengt för jag tycker inte alla fakta finns. Skulle också vilja se en återrmiss för att belysa bolagets ekonomi, sa Kent Ivarsson (SD). 

- Varför ska vi äga ett Fjärrvärmebolag till etthundra procent. Det har fungerat fantastiskt bra att äga till 50 procent och det ska vi fortsätta med, sa Torgny Lindau.

- Det här är en viktig fråga för Perstorp. Jag delar mycket av det som Torgny och även Patrik sagt. Jag får en väldigt god bild att det här (Adven) är en ägare som vet vad de håller på med det vill säga samäger med kommuner. Självklart är det så att vi ska stå kvar som femtioprocentig ägare och släppa fram Adven, tyckte Ronny Nilsson (S)

Debatten fortsatte med ytterligare anförande för och emot en återrmiss och när väl talarlistan var slut och fullmäktige var redo för beslut begärdes votering vilken resulterade i 26 röster som tyckte ärendet skulle avgöras idag mot åtta emot. (För att få igenom en återmiss krävdes 12 röster mot)

Kommunfullmäktige beslutade därefter om attsatserna i en klump.
Det innebär att:

- kommunfullmäktige beslutade att avstå från att förvärva E.ON Sverige AB:s aktier i Perstorps Fjärrvärme AB

- kommunfullmäktige i enlighet med befintligt aktieägaravtal, godkänner att Adven Energilösningar AB förvärvar E.ON Sverige AB:s aktier i Perstorps Fjärrvärme AB och biträder befintligt aktieägaravtal i egenskap av aktieägare,

- att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att förhandla om en eventuell överlåtelse av kommunens aktier, helt eller delvis, i Perstorps Fjärrvärme AB och därefter redovisa resultatet av förhandlingarna för kommunfullmäktige, samt

- paragrafen är omedelbart justerad

Centern med stöd av Kritsdemokraterna reserverades sig mot beslutet.


Riktlinjer för mål och resultatstyrning
Beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Delårsrapport tertial 2 - Kommunen
Beslut i enlighet med kommunstyurelsens förslag: att kommunfullmäktige godkänner redovisningen, samt att socialnämndens och kommunstyrelsens fortsatta arbete med åtgärder för budget i balans noteras.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det av fullmäktige fastställda finansiella målet. Revisorernas bedömning är vidare att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställa verksamhetsmålen.

Detta eftersom majoriteten av verksamhetsmålen inte bedöms uppfyllas.

Budgetjustering socialnämnden
Beslut:
Kommunfullmäktige besluta att utöka socialnämndens ram för år 2021 med 2 miljoner kronor.

Merkostnader till följd av Covid-19
Ärendet hade återremitterades från septembersammanträdet efter en yrkan från socialdemokraterna

- Fortfarande ligger socialdemokraternas yrkande kvar att socialnämnden tillförs ytterligare medel för försörjningsstöd kopplade till coronapandemin, sa Ronny Nilsson.

Yrkande fann dock inget gehör utan ytterligare merkostnader får hanteras inom respektive nämnd samt via åtgärdsplaner om kostnadsökning inte hanteras.

Bolagsordningar och ägardirektiv för Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB
Beslut:
Fullmäktige godkände av reviderade bolagsordningar och ägardirektiv plus att paragrafen förklarardes omdelbart justerad.

Förslag på sammanträdesdagar för år 2022
Beslut:
Sammanträdesdagarna fastställdes i enlighet med liggande förslag plus att kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00 förutom budgetsammanträdet i juni som börjar klockan 16:00.

Vidare kvarstår allmänhetens frågestund som inledning på samtliga fullmäktiges sammanträden.

Lokal trafikföreskrift
Perstorp Specialty Chemicals AB har inkommit med en förfrågan till kommunen om att få tillstånd för BK4 (74 tons) transporter. Trafikverket har klassat om väg 21 till BK 4 och teknik- & serviceförvaltningen ser därför inga problem att klassa om vägsträckningen under förutsättning att transporterna ska vara anpassade under samma regler som trafikverket ställer för BK4 transporter längs väg 21.

Beslut: Fullmäktige antog förändringen av den lokala trafikföreskriften.

Förändringar gällande lokala ordningsföreskrifter
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020 att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter som komplement till bestämmelserna i ordningslagen dels för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats dels för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
Föreskrifterna har nu i vissa dela setts över efter att Länsstyrelsen upphävt två paragrafer.

Beslut: De reviderade lokala ordningsföreskrifterna antogs. Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 november 2021 plus att detta omedelbart anmäls till Länsstyrelsen i Skåne.

Sammanträdet avslutades med fyllnadsval och valärenden sedan ledmöter avsagt sig uppdrag.

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 24 november

Senast uppdaterad: