Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med votering och beslut om tilläggsbudget

Årets första kommunfullmäktigesammanträde innehöll förutom beslut om dispens till dikning även en votering kring medborgarintiativets begäran om folkomröstning gällande kommunens ägande i Perstorps Fjärrvärme.

 Kommunfullmäktige 26 januari. Presidiet på plats i Kulturhuset. På skärm i bakgrunden ses kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau under ett anförande.

Kommunfullmäktige 26 januari. Presidiet på plats i Kulturhuset. Övriga tjänstgörande ledamöter deltog digitalt. På skärm i bakgrunden ses kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau ta till orda.

Allmänhet ombads att inte följa sammanträdet fysiskt (på grund av den pågående pandemin och gällande råd och rekommendationer). Intresserade kunde istället följa sammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där sammanträdet sändes direkt.

Presidie och några tjänstemän deltog från Kulturhuset medan övriga tjänstgörande ledamöter närvarade digitalt.

Ärendelistan innehöll allmänhetens frågestund (ingen fråga hade inkommit så den punkten utgick), information från nämnder (barn- och utbildningsnämnden, revisionen, ) styrelser (kommunstyrelsen), bolag (Perstorps Bostäder) och kommundirektör.

Kort från respektive information:

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF): Länsstyrelsen har haft regionalt råd med anledning av säkerhet och beredskap. Vidare är tillbyggnaden av Centralskolan i full gång. Ser ut att bli en fantastiskt bra T-byggnad som man väljer att kalla den. Vill nämna en teaser som gäller ett spännande projekt som ska motverka segregationen. Det blir blir fantastiskt bra tror vi. Dessutom har vi anställt en trygghetssamordnare som gör att vi får verkstad i dessa frågorna. En nyhet är att via har bra utbyggd infrastruktur gällande laddstationer för elbilar. Till sist: pandemin är inte över. Vill passa på att rikta ett stort tack till all kommunal personal som verkligen sliter tungt nu i våra verksamheter. Utan er så stannar kommunen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (C): Tar vid där Torgny slutade. Pandemin är inte över. Otroligt ansträngt läge när det gäller personalens frånvaro. Inom förskolan har vi haft på 40 procent. Ser bättre ut nu där men istället märker vi ökad frånvaro inom grundskolans verksamhet. Det är en tuff situation så lyssna på Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer så vi blir klara med det här en gång för alla. För en tid sedan var det reportage om barnfattigdom och där nämndes Perstorp som exempel. Vill nämna att vi har en helt kostnadsfri skola och att skolan serverar frukt till alla barn i f-klass upptill årskurs nio. Slutligen vill jag lyfta något som är på gång. Vi fick för några år sedan en förfrågan om en etablering av en fristående förskola. Det finns något som heter etableringsfrihet för förskolor och här kommer göras en utredning så det går rätt till.

Revisionens ordförande Håkan Engström (S): Kort rapport pågående genomförda ärenden. Revisionen har haft möte med näringslivschefen angående näringslivets utveckling i kommunen. Vidare har vi genomfört förberedelsemöten med nämnder och styrelser för att klara ut den grundläggande granskningen. Vi har också haft uppföljning av KPMG:s arbete i kommunen och diskuterat kommunens aktieinnehav i Perstorps Fjärrvärme AB vilket slutat positivt. I mars månad bjuder vi in kommunfullmäktiges presidium för att diskutera riskanalys och revisoionsplan.

Kommundirektör Ulf Bengtsson: Pandemin, vi har ett oerhört ansträngt läge. En eller två veckor till har vi det så här. Tufft personalläge. Förra veckan var det siffror på 50-70 procent. Just nu är det kritiskt läge inom grundskolan. Stort tack till alla i verksamheten som håller det här på plats. Vi är oerhört sårbara. Vi har upphandlat snabbtester som används framförallt inom vård och omsorg så vi kan säkerställa personal på plats varje dag. Vidare har vi haft bra dialogmöten med revisionen kring vår utveckling i kommunen. När det gäller nämnderna är de uppe i bokslut och budgetförberedelser för 2023. Vad gäller bokslut för 2021 kan jag nämna en teaser och det ser ut som Perstorp levererar ett resultat för 2021 som är minst lika bra som 2020 vilket är i 25-miljonerklassen plus. Helt fantastiskt och det beror beror till stor del att nämnderna levererat verksamhet under de kostnader som är budgeterade. Oerhört glädjande. När det gäller budget kommer det ärendet upp i kommunstyrelsen i februari hur vi ska bedriva verksamheten 2023. Men det är är en otroligt stor påverkan på investeringsbudget de kommande åren 2023-24 och framåt vilket innebär att vi måste kraftsamla hur vi ska göra med budgeten framåt för 2025 och 2026.


Beslutsärenden var:

  • Medborgarinitiativ - folkomröstning gällande kommunens ägande i Perstorps Fjärrvärme

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2021 att behålla kommunens 50-procentiga ägande av Perstorps Fjärrvärme AB. Beslutet var enhälligt. Ett folkinitiativ med begäran om kommunal folkomröstning gällande bibehållande av kommunens aktiepost överlämnades den 12 november. 1109 namnunderskrifter överlämnandes varav 1096 godkändes efter kontroll.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: "Att notera att det enhälliga beslutet fullmäktige är fattat i enlighet med folkinitiativets andemening samt att därmed avslå folkinitiativets begäran om folkomröstning" .

Innan beslut klubbades begärde flera ledamöter ordet plus att det krävdes en votering:

Anette Lantz (M): Tacka hela Perstorps kommuns invånare att ni är engagerade i det som händer i kommunen. Vi moderater tar vårt uppdrag på största allvar och vi fattade det beslut som var bäst för Perstorp. Ett bra beslut att behålla aktieinnehavet.

Lisbeth Wiberg MP): Helt kort säga att det är fantastiskt härligt att människor engagerat sig. Vi i MP har heller aldrig haft någon avsikt att sälja komunens del.

Bengt Marntell (C): Vi från Centern sa redan när diskussionen var uppe om att utreda mer. Det fick vi inte gehör för och då var det här det näst bästa alternativt. Vi är egentligen nöjda. Vill påpeka att folkinitiativets önskamål var att behålla innehavet. Vi tillstyrker förslaget.

Torgny Lindau (PF): Som andra redan sagt är det roligt med ett stort politiskt engagemang i en fråga som i det här fallet mynnat ut i en namninsamling och ett folkinitiativ. Glädjande är också att alla fått som de vill i frågan. Kommunen fortsätter äga femtio procent av bolaget precis som innan. Detta blev verklighet genom ett enhälligt beslut i kommunfullmäktige den 24 november 2021. Mot bakgrund av detta ser jag det som svårligen att spendera att upp mot en halv miljon kronor på en folkomröstning när dessutom frågan avgjordes precis enligt den andemening som folkinitiativet hade.

Anders Jelander: Vill också tacka Lotta Wendt som drog igång folkinitiativet och alla kommuninvårare som skrev på. Det drev nog pålite att det blev som det blev. Det går att dra igång något och påverka om man vill.

Ronny Nilsson (S): Utfallet av beslut som är tagna i fullmäktige är samma som folkinitiativet också ville uppnå så därmed har har vi mött det. Vi ska inte genomföra folkomröstningar till onödigt höga kostander. Det finns andra hål att stoppa pengarna i. Eftersom alla är överens i frågan är det enkelt att yrka bifall till förslagen från kommunstyrelsens ordförande.

Bengt Jarring (KD): Som flera har nämnt så tycker jag det är det mycket bra med ett stort engagemang. Även jag representerande Kristdemokraterna vill säga att vi aldrig velat sälja fjärrvärmebolaget. Vi ville utreda mer. Lika fullt hade det varit vårt önskemål. Nu blev det det näst bästa alternativet och vi tillstyrker det.

Ulf Bengtsson: Lagstiftning säger att om tillräckligt många röster inlämnas så ska det genomföras en folkomröstning. För ordningens skull behöver därför någon begära votering.

Ronny Nilsson: Jag uppfyller kommundirektörens önskan och begär votering

- Voteringen har utfallit med 35 stycken ja-röster och därmed finner jag att fullmäktige enhälligt beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, konstaterade kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M).

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser uppdateras till aktuell lagstiftning och hänvisning till upphörd lagstiftning tas bort. Revideringen innebär inte någon förändring avseende taxans storlek eller ökande avgiftsuttag på befintliga verksamheter.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: "Att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på uppdaterad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Taxan ska börja gälla den 1 mars 2022.

Beslut i kommunfullmäktige: Bifall till förslaget till beslut.


  • Omprioritering och tilläggsbudget 2022 NSVA

    Utökning av ramen avser främst investeringar som inte färdigställts under 2021.

    Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: "Att godkänna omprioriteringarna enligt upprättat förslag samt att godkänna tilläggsbudget 2022.

Beslut i kommunfullmäktige: Bifall till förslaget till beslut .


  • Ansökan om dispens för dikning i naturreservat

Teknik och serviceförvaltningen ansöker om dispens för att utfärda en justering av diket i änden av Rälsvägen. Åtgärden är nödvändig för att diket inte ska svämma över delar av Risvägen och intilliggande fastigheter. Söderåsens miljöförbund har blivit konsulterade i frågan och ställer sig positiva till åtgärden.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige: "Att godkänna teknik- och serviceförvaltningens ansökan om dispens kring intrång i naturreservatet vid Uggleskogen.

Beslut i kommunfullmäktige: Bifall till förslaget till beslut

Nästa sammanträde är onsdag den 16 februari.

Senast uppdaterad: