Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige sa ja till ny policy men nej till motioner

Kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste sammanträde att anta ny finans- och placeringspolicy. Dessutom antogs ett reviderat skolskjutsreglemente.
Nästa gång ledamöterna träffas är den 22 juni och då är avsikten att fatta beslut om budget.

Kommunfullmäktige 18 maj i sammanträdeslokalen på Munka Folkhögskola

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) i talarstolen på maj månads sammanträde i kommunfullmäktige som hölls på Munka Folkhögskola. Klicka på bilden för att läsa protokollet som pdf.

För andra gången nyttjades sammanträdeslokalen på Munka Folkhögskola för ett fullmäktige. Men något tredje möte i rad blir det inte då ordinarie lokalen Kulturhuset åter används för sammaträdet den 22 juni.

Förutom beslutsärenden hade ledamöterna inkomna motioner och valärenden på agendan. Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund. Tre frågor hade lämnats in.

 • Första frågan var ställd av Charlotta Wendt och riktades till kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson:

  Vid förra kommunfullmäktige, 220427, gick Ronny Nilsson till personangrepp mot Anders Jelander och spekulerade i om Anders Jelander varit i Polen för att dela ut flygblad till flyktingar om att inte komma hit, likt Jimmie Åkesson.

  Anders var i Polen och sprang maraton med sin sambo och förfärades över flyktingströmmarna från Ukraina som hela tiden anlände med tåg. Han har lämnat in en motion om att förbereda flyktingmottagandet för att vi ska kunna hjälpa människor snabbt. Motreaktionen var extremt låg.
  - Tycker du att den sortens beteende är lämpligt i Perstorps Kommunfullmäktige?
  - Tycker du inte att ordförande bör ingripa när politiken når en så låg nivå?

  Ja- eller Nej-svar räcker.
  Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson svarade utförligt med hänvisning till olika paragrafer i kommunallagen hur en ordförande får och kan agera. Lyssna gärna på hans redogörelse i sändningen på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Den andra frågan var också den ställd av Charlotta Wendt och riktades till kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (hans svar i kursivt efter frågan) och löd:

  I september 2022 flyttar Formica (tillverkare av den klassiska Perstorps-plattan med Virrvarr-
  mönster) in i sina nya lokaler i Klippans kommun. Etableringen innebär 50-55 arbetsplatser, lite fler än när de fanns inne på Perstorp AB:s industriområde.

  - Vilka åtgärder vidtog kommunstyret för att få Formica att etablera sin nya produktionssite i
  Perstorp?
  "Tråkigt Formica flyttar till Klippan, företaget är en del av kommunens identitet. Förra Näringslivschefen gjorde försök med att komma i kontakt med företagsledning. Sedan hade de helt plötsligt en dag slutit avtal med Klippan. Gjordes utan framgång försök till samtal med etablering"
  - Var erbjöd man Formica lämplig industritomt att etablera sig på?
  "Man var inte intreserad av någon utanför industriparken"
  - Vilket pris sattes på den tomten?
  "Eftersom de inte var intresserad av någon tomt utanmför var det aldrig aktuellt. Kommunens pris är annars 70 kronor per kvadrameter för industrimark".
  Formicas regionschef säger till Hd 220111:
  ”Vi försökte i första hand med Perstorp men hittade ingenting som tillfredsställde våra behov men så fanns det en möjlighet i Klippan. ”
  - Varför kunde inte Perstorp tillfredsställa Formicas behov?
  "De var inte intresserade av någon tomt utanför industriparken"
  - Kommer Perstorp att ha kvar kommunskyltarna med Virrvarr-mönster nu när
  skivan är en Klippanprodukt?
  "Att Perstorp skulle avidentifiera sig med perstorpsplattan gör vi inte. Trots att ättikan inte längre ägs av Perstorp är det en del av Perstorps industriella arv och vad jag kan se är inte ättiksflaskan som står vid infarten nerbilad"


 • Tredje inkomna frågan från allmänheten var riktad till Kommustyrelsens ordförande Torgny Lindau (hans svar i kursivt) ställda av Gerd Ausfelt:

  Genom att sträva mot de uppsatta målen ska kommunens internationella arbete leda till: ökad samverkan med och mellan aktörer i näringsliv och föreningsliv där samverkan medför en tydlig nytta för aktörernas egna verksamheter och för Perstorp Kommuns invånare. en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund. en tydligare roll och profil för kommunen i nationella och internationella sammanhang
  Ansvar Inom kommunen gäller följande ansvarsfördelning:
  - Kommunfullmäktige fattar beslut om den internationella policyn. ’
  Fråga 1: Var finns denna policy tillgänglig för allmänheten? "Policyn på 2009 finns på kommunens hemsida"
  - Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Perstorps internationella policy följs samt fastställer riktlinjer för det internationella arbetet.
  Fråga 2: Var hittar man dom fastställda riktlinjer för det internationella arbetet? "Inga sådana är antagna"
  - Nämnderna ansvarar för internationella frågor inom respektive områden i enlighet med den internationella policyn och interna riktlinjer.
  - Uppföljning och sammanställning av Perstorps internationella arbete genomförs av kommunens EU-strateg en gång per år och rapporteras till kommunstyrelsen.
  Fråga 3: Var finns denna uppföljnings och sammanställnings rapport tillgänglig för allmänheten? "Uppföljning ska göras av EU-strateg men denna tjänst är vakant. Information finns på hemsidan. Nu senast startade Framtidsresan.
  - Resultatet förmedlas även till kommunens företag, organisationer och enskilda för att öka möjligheterna till ny kunskap om det internationella arbetet.
  Fråga 4: Var hittar man denna rapport ”Resultatet förmedlas dock inte i en särskilt rapport. Sker i dialog när det uppkommer)
  Sedan var Gerd också nyfiken på:
  Fråga 5: Vilka projekt arbetar man nu med inom det Internationella arbete?Lista på pågående projekt önskvärt. "Framtidsresan fortsätter i egen regi. Inom Familjen Helsingborg bedrivs bland annat projekt inom tursism och destionationsutveckling.

  Frågan till kommunstyrelsens ordförande innehöll ytterligare fem frågor med fokus på Trygghetsfrämjande åtgärder:
  Extra projektmedel har erhållits? vilket möjliggör anställning av en folkhälsostrateg vars främsta uppdrag blir att skapa trygghetsfrämjande åtgärder. Detta tillsammans med kommunens övergripande tvärsektoriella arbete där områden som självförsörjning, Goda uppväxtvillkor för Barn och unga samt Goda boendemiljöer är i fokus förväntar vi att trenden i Perstorp vänds.
  Fråga 1: Var har dessa pengar erhållits ifrån? "De har vi fått från Delmos (Delegationen mot segregation)
  Fråga 2: Hur mycket pengar till detta projekt har erhållits? "2,56 miljoner kronor"
  Fråga 3: Vad är det för anställningsform som gäller? "Projektanställning"
  Fråga 4: Hur kommer tryghetsåtgärderna finansieras? "Vi har medel från Delmos till åtgärder sedan ska dessa in i verksamheten"
  Fråga 5: Vilka är dom trygghetfrämjande åtgärderna? "Det som redan genomförts är trygghetskameror, och trygghetsvandringar. Kartläggning har också gjorts och belysning förbättrats. Dessutom har redskap köpts in för att kunna se mer exakt var insatsar behövs. Även mer pengar till lovjobb för att få fler ungdomar in i jobb. Dessutom har medel använts till sommarlovskalaset för att öka stoltheten. Görs även insatser för att arbeta förebyggande och främjande. I det ligger bland annat skapande av ett trygghetsråd".
  Används bidragsmedlen till att höja vinsten 2021? "Nej."

Näst på tur efter allmänhetens frågestund var information från nämnder, styrelser och kommundirektör men flera av de tilltänkta talespunkterna utgick på grund av sjukdom och brist på ny information varför endast information från kommunstyrelsen gavs:

- H22 invigs 31 maj i Helsingborg. Passa på att besök stadsmässan. Söderåsens Miljöförbund finns mycket att säga om. Vi vet nu att Bjuv fattat ett beslut vilket lett till en osäkerhet varför vi låter en kommunjurist titta på det så vi får en exit och prislapp på det. Stor osäkerhet kring flyktingtilldelningen men vi har i alla fall fått veta att vi kan räkna med 35. Vill även gratulera Celanese som firar 50 år jubileum plus att jag också vill tacka Svenska Näringsliv som varit på plats hos oss idag, berättade kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.


Beslutsärenden

1) Finans- och placeringspolicy Perstorps kommun
Sammanfattning:
Enligt kommunallagens 11 kapitel § 2 och 3 ska kommunen fastställa riktlinjer avseende
medelsförvaltning samt medel avsatta för pensionsförpliktelser. Den fastställer även att kommuner ska förvalta sina medel med god avkastning och betryggande säkerhet. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske.

Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige 2022-03-30 2022/28 §16 för klargörande av lydelser. Ett förtydligande rörande ansvarsområde har gjorts i reviderat förslag, likaså regler rörande etik. Rörande räntebindningstiden så kvarstår formuleringen då detta avser placeringar, inte finansiering. Stycket rörande derivat kvarstår då lydelsen anses begränsa användandet i tillräcklig omfattning då beslut ska fattas av kommunstyrelsen före användning.

Kommunfullmäktige föreslås att besluta att godkänna finans- och placeringspolicy för Perstorps kommun, samt
att samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som behandlas i denna policy upphävs.

- Vi hade lite synpunkter tidigare på den här policyn kring att vi behövde bli tydligare och yrkade på återremiss. Utefter de åsikter och synpunkter som arbetats fram är jag nöjd varför jag yrkar bifall, sa Ronny Nilsson (S).

Beslut: Ja till att godkäna finans- och placeringspolicyn.

2) Skolskjutsreglemente
Sammanfattning: Förslag till revidering av reglementet för rätt till skolskjuts som beslutades av kommunfullmäktige 2012-11-28 har tagits fram. Revideringen omfattar bland annat förändring i upptagningsområde till följd av vidtagna trafiksäkerhetsåtgärder.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat skolskjutsreglemente samt att delegera framtida beslut angående skolskjutsreglementet till barn- och
utbildningsnämnden.

För att få skolskjuts till och från skolan måste det vara ett visst antal km till skolan. Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen från hemmet till den skola som eleven anvisats.
Skolskjuts anordnas för elever i:
• förskoleklass samt årskurserna 1-2 med en skolväg som
överstiger 2 km
• årskurserna 3 – 5 med skolväg som överstiger 3 km
• årskurserna 6 – 9 med skolväg som överstiger 4 km
• gymnasiesärskola med skolväg som överstiger 4 km
• förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) med en
skolväg som överstiger 2 km
Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i
• förskoleklass samt årskurserna 1-2 inte överstiger 2 km
• årskurserna 3 – 5 inte överstiger 3 km
• årskurserna 6 – 9 inte överstiger 4 km
• gymnasiesärskola inte överstiger 4 km
• förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) inte överstiger 2 km
Elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas lika även om de som bor
längst bort har längre till skolan än vad grundreglerna anger. Inom stadsplanerat område eller
inom område med byggnads- eller avstyckningsplan anordnas inte skolskjuts.
Undantag från avstånd regeln görs vid trafikfarlig väg:
• när eleven är tvungen att korsa riksväg 24 till eller från hållplats Bälinge
• skolväg som behöver göras längs väg 108 som saknar cykelväg.

Beslut: Ja till bifall att godkänna det reviderade förslaget och att framtida beslut angående skolskjutsreglementet delegeras till barn- och utbildningsnämnden.

3) Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - 2021
Sammanfattning: Arbetsgivare ska utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling rörande Systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) regelbundet följa upp det arbetsmiljöarbete som bedrivs. Syftet med översynen är att systematiskt förbättra brister i arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen har genomförts på förvaltningsnivå i respektive förvaltnings övergripande samverkansgrupp (FÖSAM) som tillika är förvaltningarnas skyddskommittéer samt på enhetsnivå vid arbetsplatsträffar.
Utifrån svaren från samverkansgrupperna framkommer inga stora brister i arbetsmiljöarbetet. Det finns dock områden som identifierats i flera verksamheter som behöver beaktas i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Det som framgår är att det finns en god medvetenhet kring rutin för hot och våld och att arbetet med riskbedömningar i
stort fungerar bra.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse sammanställningen av kommunövergripande förbättringsområden som underlag för handlingsplan samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen.

Beslut: Ja till bifall

4) Årsredovisning Söderåsens miljöförbund
Sammanfattning: Årsredovisning för 2021 avseende Söderåsens miljöförbund, samt revisionsberättelse har inkommit för behandling i fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är att Kommunfullmäktige beslutar att särskilt notera att Bjuvs bristande ställningstagande gällande sitt medlemskap har åsamkat miljöförbundet stora ekonomiska och förtroendemässiga skador. Vidare föreslås att godkänna årsredovisningen samt att bevilja direktionen för Söderåsens miljöförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut: Ja till bifall


5) Årsredovisning Medelpunkten
Sammanfattning: Årsredovisning för 2021 avseende Medelpunkten har inkommit för behandling i fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningensamt
att bevilja direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut: Ja till bifall


Inkomna motioner

Ledamoten Anders Jelander som tidigare tillhörde SD men som valt att lämna partiet för att istället vara obereoende resterande tid av mandatperioden har författat två motioner som representant för det nystartade partriet Vi i Perstorp.

- Vill förtydliga att det handlar inte om innehåll eller motionär utan handlar enbart om motionen får ställas, deklarerade fullmäktigesordförande Håkan Abrahamsson.

- Jag yrkar att motionen inte för framställas in den form den ser ut. Det framgår tydligt att det är en organisation som inte finns representared i fullmäkte, sa Jenny Delén (M).

-Demokrati handlar om att alla handlar om att alla får komma till tals och bli invald i demokratiska forum. Här har vi nu under ett antal tillfällen bakåt sett ett ledamot som lämnar in i annat namn. Lämna in motioner gör man i sitt eget namn eller det parti man företräder. Jag yrkar Yrkar också att det inte går att lämna in och ställa motionesn som det framställs idag, sa Ronny Nilsson (S).

- Yrkar bifall till motionen och de ska tas upp oavsett vem som lämnat i dem. Det är två bra motioner som för Perstorp framåt, sa motionärern Anders Jelander (obereonde SD).

- Vill förtydliga för församlingen. Det handlar inte om innehållet utan handlar om formen, kommenterade Jenny Delén.

Fullmäktiges ordförande ställde proposition på om motionen inte ställas som den är skriven då det framgår att den inte är skriven av en orgnaistion representerad i fullmäktige.

Beslut: Bifall till att motionen inte får ställas.


Motionen: Kommunal kiosk på torget
Idag är torget i Perstorp ett mellanrum i samhället, något vi korsar för att ta oss vidare till andra platser. Dagtid känns torget öde, nattetid kan detupplevas otryggt.
För att ge mening till ytan och fylla det med invånare och aktivitet, tycker vi att en kommunal kiosk skulle installeras i mitten av torget. Kiosken ska inte vara en dyr luda, men ändå funktionell och estetisk.

Kiosken kan bemannas med arbetslösa ungdomar, som får en chans att komma i arbete.Tillförsäljning kan det exempelvis finnas korv och bröd för 10 kronor, kaffe och thé för 10 kronor koppen, våfflor för 25 kronor och glass. Allt till låga priser eller självkostnadspris. Kiosken bör vara kommunal och inte privat, just för att gynna invånarna och hålla en standard som lockar människor.
Runt kiosken föreslår vi bänkar där både unga och gamla kan slå sig ner och ta en paus i centrum av Perstorp, samt en liten lekplats i anslutning till kiosken. I ett senare skede kan ytorna runt kiosken utökas med andra
aktiviteter som boulebana, pingisbord i betong, klättervägg, en liten skateramp.
Verksamheten kommer att öka den upplevda tryggheten i centrum.
Vi i Perstorp yrkar på att en kommunalt ägd kiosk sätts på torget


Även kring den andra motionen blev det några besök till talarstolen:

- Jag yrkar på att motionen inte får framställas inte skett då det tydligt framgår att den ställs av en organisation som inte är representerad i fullmäktige, sa Jenny Delén.

- Vi har pratad om det i socialdemokratiska gruppen och vi ställer oss bakom yrkandet som Jenny för fram, sa Ronny Nilsson.

- Yrkar bifall till motionen. Den är bra och jag jobbar för den både före och efter valet sa Anders Jelander.

Men liksom motionen om kiosken på torget blev beslutet att motionen inte får ställas med motiveringen hur den är utformad.

Motionen: Barnens trafikskola
Perstorp har för många år sedan haft en trafikskola för barn. Den var mycket uppskattad och vi föreslår att den startas upp igen. Med enkla medel kan en öde plan göras om till en funktionell yta som skänker värde till våra invånare. Nergångna ytor som får funktion höjer standarden i byn och ökar upplevd trygghet när de får en
funktion och lockar invånare. Exempelvis hade ytan bakom Tankclean på Arons väg kunnat hyras av Perstorps
kommun för ändamålet. Tomten ägs av Ulf Malmgren AB (UMAB) och används inte idag. Planen är asfalterad men sliten och det borde vara i fastighetsägarens intresse att den underhålls. Kanske kan kommunen byta upprustning och underhåll mot fri tillgång till arealen?

Trafikvett behöver vi alla mer av i Perstorp, både stora och små.
Platsen är väl lokaliserad för Parkskolan och Solparken om pedagoger med barn vill gå dit och träna trafikregler. På helger och fritid kan föräldrar med barn gå dit och öva, ta med egna cyklar och trampbilar. Utrustning som skyltar och trafikljusen kan låsas in i byggnaden som står tom intill, förutsatt att överenskommelse görs med fastighetsägaren.
Vi i Perstorp yrkar att Perstorps Trafikskola för barn öppnar upp igen.


Kommunfullmäktige den 18 maj avslutadess med ett valärende då en ny vice ordförande till Perstorps Bostäder valdes efter Catharina Tann. Socialdemokraterna föreslog till fullmäktiges valberedning Ronny Nilsson vilken också valdes av fullmäktige.

- Därmed har vi avslutat kvälles sammanträde. Vi tackar för er närvaro i kväll och önskar samtliga ledamöter välkomna till nästa månads möte då vi fattar beslut om budget i Kulturhuset, sa ordförande Håkan Abrahamsson.

Noterbart är att sammanträdet den 22 juni börjar redan klockan 16:00

Senast uppdaterad: