Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Information och redovisning
på septembersammanträde

Ekonomichef Anders Ottosson redovisar halvårsbokslut och årsprognos 2019

September månads sammanträde genomfördes utan debatt eller diskussion.
Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 23 oktober.

Då ingen fråga från allmänheten inkommit gick kommunfullmäktigs ordförande Håkan Abrahamsson (M) omedelbart vidare till näste ärende på dagordningen: Information från nämnder och styrelser. Kommundirektör Ulf Bengtsson nämnde bland annat ekonomichefens kommande pensionsavgång och pågående rekrytering av ny ekonomichef samt resultatet av färskt näringslivsranking och kommande budgetberedning med nämndspresidierna.

Se septembersammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vidare berättade kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) bland annat om Arbetsförmedlings beslut att lämna Perstorp vilket innebär en stor utmaning för kommunen. Marie Gärdby (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden nämnde i sin information att lokaliteterna för verksamheten i skola och barnomsorg inte riktigt räcker till i förhållande till antal barn. Hon nämnde också ett pågående projekt tillsammans med Skolverket som involverar samtliga barn inom förskola/grundskola. Projektet syftar till att göra en nulägesanlays av verksamheten för att sedan en behovsanalys som ska resultera i förbättringar.

Den inledande informationen innehöll även korta anföranden från revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder. Ann-Christine Sandell (M), ordförande för Överförmyndarnämnden sa bland annat att verksamheten för tillfället har att hantera 1074 ärenden. Perstorps Bostäders ordförande Bo Dahlqvist (PF) nämnde att kommande utmaningar för bostadsbolaget är renovering av fastigheterna på Bäckavägen.

- Vi har fått ett kostnadsförslag som säger fjorton miljoner per hus. Det handlar om totalt fem vilket innebär sjuttio miljoner kronor som ska till för bland annat renovering av fasad, tak och balkonger.

Ekonomichef Anders Ottosson körde därefter en dragning av halvårsbokslutet och årsprognosen. För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 12,7 miljoner kronor vilket är 4,0 miljoner kronor bättre jämfört med budgeterat resultat om 8,7 miljoner kronor

- Soliditet som är ett mått på kommunens ekonomiska styrka är bra. Och vi klarar de uppsatta finansiella målen. Så vi har en god ekonomi i hela koncernen. Även de kommunala bolagen visar på bra resultat vid årets slut.

Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 8,2 miljoner kronor. Semesterlöneskulden visar under första halvåret på en ökning med 8,1 miljoner kronor vilket har belastat resultatet, men är en följd av mätmetoden och semesterförläggningen och förenlig med god redovisningssed. För helåret prognostiseras en ökning av semesterlöneskulden med 1,0 miljoner kronor.

Revisorernas översiktliga granskning av delårsrapporten redovisades av Håkan Engström. Revisorerna skriver bland annat i sin bedömning att "Tio av tio finansiella mål bedöms uppfyllas vid räkenskapsårets slut. Prognosen för helåret indikerar även att balanskravet kommer att uppnås".

Kommunfullmäktige beslutade notera revisornas bedömning av delårsrapporten och beslutade därefter i rask takt att taxan för att få göra kunskapsprov för serveringstillstånd ska vara 1000 kronor. Avgiften inkluderar även två omprov.

Därefter godkändes årsredovisningen för kommunalförbundet Medelpunkten plus att direktionen för Medelpunkten beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Avslutningsvis gjordes fyllnadsval för ledamot (Thomas Lindqvist, PF) som avsagt sig plats i kultur- och fritidsnämnden. Jan Aronsson (PF), tidigare ersättare i samma nämnd, valdes in som ledamot. Ersättarplatsen i nämnden lämnas vakant till nästa kommunfullmäktige den 23 oktober.

Se septembersammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer: Protokoll KF 25 september Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: