Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige genomförs digitalt

Kommunfullmäktiges sammanträde onsdag den 15 december genomförs digitalt på grund av gällande rekommendationer.
Presidiet och några tjänstemän deltar fysiskt i Kulturhuset, övriga tjänstgörande förtroendevalda deltar via skärm.

Skärmklipp från programmet netpublicator på kallelse till kommunfullmäktige 15 december

Kommunfullmäktige den 15 december genomförs digitalt med anledning av rådande rekommendationer och smittoläge. Presidiet och vissa tjänstemän deltar fysiskt i Kulturhuset, övriga tjänstgörande förtroendevalda deltar via Netpublicators videosammanträden. Klicka på bilden för att ta del av kallelse och handlingar

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, men på grund av nuvarande situation och gällande råd med anledning av covid-19, rekommenderar vi att inte närvara på plats i Kulturhuset utan istället följa sammanträdet via kommunens sändning på Facebook. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sammanträdet som börjar klockan 18:00 innehåller bland annat:

Beslutsärenden

Investeringspolicy

Investeringspolicy är ett övergripande ramverk hur samtliga investeringar hanteras i Perstorps kommun. Investeringspolicyn har till avsikt att förtydliga investeringsprocessen och de redovisningsregler som gäller på investeringsområdet.

Investeringspolicyn är kommunens uttolkning av regler och rekommendationer. I det fall rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) förändras, ska kommunen i möjligaste mån följa dessa. Reglerna i policy gäller endast i de fall de står i överensstämmelse med RKR:s rekommendationer.

NSVA har en förtydligad investeringsprocess rörande Va-investeringar antagen 2019-12-18 §108 2019/150.

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att anta investeringspolicy för Perstorps kommun.

Ny VA-taxa NSVA

NSVA har inkommit till Perstorps kommun med den årliga justeringen av VA- taxan för
VA kollektivet från och med 1 januari 2022. Justeringarna av Va-taxan beror på ökat behov av underhållsåtgärder samt på
kommande investeringar i den kommunala Va-anläggningen. När ärendet beslutades i kommunstyrelsen valde Socialdemokraterna att inte delta i beslutet.

Nya prisnivå 2022 för vatten och avlopp blir 30,46 exklusive moms jämfört med 27,06 år 2021. Gällande Va-taxa brukningsavgifter justeras avgifterna för dricksvatten med 44 procent och spillvatten med 0 procent, vilket innebär en snitthöjning av Va-taxan med 15 procent.

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2022 justera avgifterna enligt framtaget förslag.

Kompletteringsbudget

Inför beslut kring kompletteringsbudget har de önskemål om utökning av ram som tidigare inkommit tagits hänsyn till samt den genomlysning som genomfördes av Socialnämnden. Tillkommande behov och oförutsedda kostnader har även tagits höjd för. I kompletteringsbudgeten för 2022 föreslås Socialnämnden få en utökad budgetram om 3,5 miljoner kronor för LSS-insatser, 800 000 kronor vuxen missbruk och 900 000 kronor avseende familjehem.Totalt en ramökning med 5,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ram föreslås utöka med 700 000 kronor varav 200 000 kronor avsätts för att upprätta en näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin kommer peka ut riktningen långsiktigt ochövergripande, den kommer leda till att kommunen arbetar med rätt saker utifrån näringslivets behov. Resterande 500 000 kronor föreslås läggas till kommunstyrelsens ram till förfogande.

Kommundirektören och ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelsen att kommunens verksamheter påverkas fortfarande av effekter av pandemin: "Inom Perstorp ser vi bland annat att kostnader för försörjningsstödet ökar och arbetslösheten fortsätter ligga på en hög nivå. Insatser genomförs och projektmedel kommer att sökas. Effekterna av detta är i nuläget svåra att förutse. Även ytterligare kostnader eller prioriteringar inför kommande år kan komma att ske utifrån arbetet mot segregation. Då delar av detta ännu inte är klarlagt föreslås en ökning av kommunstyrelsens ram".

Kommunstyreslen förslår kommunfullmäktige att besluta:

- att utöka socialnämndens ram med 5,2 mnkr,

- att utöka kommunstyrelsens ram med 0,7 mnkr, samt

- att då skatteintäkterna ökat, utöka ramen med 5,9 mnkr

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. Partiet ser heller att pengar används till att finansiera kostnader för utökad personal och lokaler som möjliggör bätre lunchsituation för Centralskolans och Parkskolans elever.

Naturvårdsprogram

Ett förslag till naturvårdsprogram togs fram av Söderåsens miljöförbund med konsulthjälp 2015. För arbetet erhölls medel från Naturvårdsverket, så kallade LONA-medel. Av olika skäl var programmet aldrig föremål för samråd och blev heller inte antaget av kommunfullmäktige. Underlaget har dock använts i översiktsplanearbetet och är ett värdefullt kunskapsunderlag för till exempel översikts- och detaljplanering, bygglovgivning, strandskyddsfrågor samt förvaltning av mark/naturvårdsinsatser.
Då det gått flera år sedan framtagandet har miljöstrategen reviderat programmet utifrån nya förutsättningar. Nu finns ett aktuellt program på 136 sidor som bland annat syftar till att också vara en allmän kunskapsbank över kommunens natur och en inspirationskälla.
Naturvårdsprogrammet är inget juridiskt bindande dokument utan används som ett kunskapsunderlag, bland annat innehåller programmet målsättningar och en så kallad objektskatalog med naturvärdesklassade objekt.
Utpekandet innebär i sig inget skydd och vägningar mot andra intressen kan behöva göras i ett senare skede. Det reviderade naturvårdsprogrammet har sänts på samrådsremiss och har godkänts av kommunstyrelsen och är nu redo att antas av kommunfullmäktige.

Klimat och energistrategi

Perstorps nuvarande Energi- och klimatstrategi har föråldrats och en uppdatering krävs för att det lagstadgade kravet på en aktuell kommunal energiplan ska kunna efterlevas. Kommunstyrelsen gav under 2020 plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt Energi- och klimatprogram i samråd med näringslivet och kommunens förvaltnings- och bolagschefer. Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användningav energi inom det geografiska området.

Programmet ska enligt lagstiftningen beslutas av kommunfullmäktige. I Perstorps kommun har den lagstadgade energiplanen utgjorts av kommunens Energi-och klimatstrategi, som antogs år 2010 och löpte ut år 2015. Energi- och klimatprogrammet definieras som ett program enligt definitionerna ikommunens riktlinjer för styrdokument. Kommunala program innehåller kommunenslångsiktiga mål och översiktliga anvisningar men ska inte ta slutlig ställning till metod, utförande eller detaljerade tidsplaner. Konkreta mål som avser kommunens arbete i energi- och klimatfrågor ska i stället formuleras i respektive förvaltningsverksamhetsmål, alternativt i förvaltningsspecifika planer antagna av respektive nämnd.

Programmet föreslås gälla under perioden 2022-2030, med utrymme för revidering år 2025. Förutom att uppfylla lagen om kommunal energiplanering ska programmet äveninnehålla kommunala ställningstaganden som syftar till att lokala, regionala, nationella och internationella klimatmål ska kunna uppnås.

Visionen är "att Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och uppvärmning sker med förnyelsebara bränslen och energikällor. Energiförbrukningen är låg och kännetecknas av en effektiv användning av förnyelsebara energikällor och elenergi.”

När ärendet beslutades i kommunstyrelsen valde Socialdemokraterna att inte delta i beslutet.

Trafiksäkerhetsföreskriftsändringar östra Perstorp

Då trafiksäkerhetsåtgärder utförs i östra Perstorp finns behov av förändringar kring de lokala trafikföreskrifterna som gäller i området. Teknik- och serviceförvaltningen förslår därmed förändringar.

Förslag på ändring av trafikföreskrifter från 16 december:

Bryggaregatan

- Ny föreskrift skapas. På södra sidan av Bryggaregatan får fordon parkeras under högst 4 tim i följd. Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-18.00 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-14.00.

- Ny föreskrift skapas. På norra sidan av Bryggaregatan får fordon inte stannas eller parkeras.

- Föreskrift 1275 2016:9 upphävs.

-Föreskrift 1275 2016:17 upphävs.

- Ny föreskrift skapas. Bryggaregatan ändras till enkelriktad gata med körriktning från väst till öst.

Svarvareliden

- Ny föreskrift skapas. Svarvareliden mellan Bryggaregatan och Trädgårdsgatan ändras till enkelriktad gata med körriktning från nord till syd.

- Ny föreskrift skapas. På Svarvareliden mellan Bryggaregatan ochTrädgårdsgatan, på bägge sidor, får fordon inte stannas eller parkeras.

- Föreskrift 1275 2012:0010 upphävs.

Ändrad bärighetsklass

- Gustavsborgsvägen i Perstorp från korsning Bruksvägen till korsning Risebergavägen ska tillhöra bärighetsklass 4. (Bilaga 9)

Senast uppdaterad: