Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med ekonomi i fokus

Maj månads kommunfullmäktige innehöll bland annat en votering och debatt.
Dessutom fick ledamöterna en dragning av årsredovisningen 2016.
- Det är roligt att visa att det är det trettonde året i rad med ett positivt resultat, sa ekonomichef Anders Ottosson.


Då ingen fråga inkommit från allmänheten fortsatte fullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson vidare på ärendelistan. Kommunchef Ulf Bengtsson greppade mikrofonen och berättade om vad som pågår och vad som är på gång:
- Vi jobbar bland annat med kommunövergripande mål och den 14 juni tar kommunstyrelsen budgetramarna för 2018. Vi har också samverkan med andra kommuner som utvecklas. Till exempel rekryterar vi nu en gemensam MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) med Bjuv för att minska sårbarheten. Och arbetet med digitalisering fortsätter.

Kommunchefen avslöjade också att en dialog med Arbetsförmedlingen resulterat i en ökad närvaro och ett utvecklat samarbete.

Ekonomichef Anders Ottosson tog sedan över mikrofon och talarstol för en dragning av årsedovisningen 2016 Länk till annan webbplats. (pdf, 5.3 MB). Bland annat fick åhörarna veta att kommunen har en hög amorteringsnivå. Knappt 14 miljoner kronor för 2016 och under 2017 ytterligare några miljoner. Vidare var resultatet 3,3 miljoner kronor bättre 2016 än budgeterat.

- Vi kan också notera att vi från den 1 november till den 31 december ökade med 128 personer från 7210 till 7338 invånare, sa Anders Ottosson som också begärde gjorda investeringar. Till exmpel de 3,8 miljoner som satsades på skejtpark och en förbättring av Stadsparken.

- Det är en fröjd att cykla förbi skejtparken och se hur stor aktivitet det är där, sa Anders Ottosson som också nämnde kommande satsningar som idrottshallen och renoveringsarbetet av aulan på Centralskolan.

Fyll i beskrivning av bilden

Någon debatt kring årsredovisningen var inte aktuell utan den godkändes. Fullmäktige hade sedan att ta ställning till hur överskottet på 3,3 miljoner kronor ska användas.
Ledamöterna beslutade att överföra summan till kommunstyrelsen. Dock får pengarna inte användas till ökade driftskostnader kommande år.

Vidare under fullmäktigekvällen nämnde Bo Nilsson, ordförande i revisorna att årsredovisningen är förenlig med de ekonomiska målen.
- Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar samtliga nämder och styrelser ansvarsfrihet.

Punkten 8, årsredovisning och revisionsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten avhandlades utan diskussion.

Ärende 9, årsredovisning och revisionsrapport för Söderåsens Miljöförbund, hade att behandla att 2016 års negativa balanskravsresultat på 2,972 miljoner kronor inte ska regleras med motiveringen att det negativa resultatet beror på synnerliga skäl, vilket föranleddes av extraordinära kostnader för avtal gällande avgångsvederlag. Efter en ordväxling med frågeställningar och debatt (innehållande mer än 20 inlägg) beviljades inte ansvarsfrihet för ordföranden Marianne Zackrisson och vice ordföranden Marcus Zadenius. Perstorp Framtid yrkade dessutom på en åtalsanmälan med brottsrubriceringen trolöshet mot huvudman. Sverigedemokraterna ställde sig bakom yrkandet. Efter votering (siffrorna 19-15 plus att en avstod från att rösta) avslogs yrkandet. PF reserverade sig mot beslutet.

Till sist kan också nämnas att fullmäktige fick en redovising av ej avgjorda motioner och att tre avsägelser hanterades.

Nästa kommunfullmäktige är den 20 september

Senast uppdaterad: