Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med motioner och beslut om indikatorer

Sista onsdagen i varje månad träffas ledamöterna i kommunfullmäktige för sammanträde.
Mars månads möte äger rum onsdag 29 mars klockan 18:00 i sessionssalen, Centrumhuset.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, 29 mars 2023

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, 29 mars med start klockan 18:00.

Beslutsärenden som hanteras är följande:

  • Förslag på indikatorer för kommunfullmäktige gällande övergripande mål - (Goda uppväxtvillkor för barn och unga - KF-indikator: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel % samt deltagande i fritidsaktiviteter via hälsosamtal i grundskola i årskurs 4 och 7, andel %), egenförsörjning och tillväxt, goda livsmiljöer och levnadsvanor samt hållbar ekonomisk utveckling)

  • Ny taxa för tillsyn enligt LSO, Lag om skydd mot olyckor, samt tillsyn och tillståndsprövning LBE, Lag om brandfarlig och explosiv vara. (Räddningstjänsten i Perstorp föreslår en avgiftsmodell med en rörlig del och fast del i tillsynsärenden, medan tillståndsärenden har en fast avgift som är varierande beroende på typverksamhet/typärende. Det nya förslaget på taxebestämmelser följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer i sin helhet. De nya bestämmelserna förslås gälla från 1 maj 2023.)

  • Ny automatlarmstaxa. (5920 kronor istället för 4500 kronor. Taxan har inte blivit uppräknad sedan 2017. Förslaget innebär också att taxan hädanefter revideras till den första februari varje år enligt Konsumentprisindex, KPI, med september som referensmånad. Den nya taxan föreslås börja gälla 1 maj 2023)

  • Borgen Medelpunkten. (Åtagandet för respektive kommun motsvarar respektive kommunens andel av de tre senaste årens förbrukning. För Perstorps del motsvarar detta 1 536 513 kronor)

  • Omprioriterings- och tilläggsbeslut budget 2023 - NSVA (NSVA har två stora pågående projekt, lågreservoaren i Perstorp där tätheten i reservoaren behöver åtgärdas vilken görs genom så kallade prefabricerade volymer inuti befintlig. Det andra stora projektet är Spjutserödsvägen där spill- och dagvattenledningar bytas i etapper av ramavtalsentreprenör)

  • Fem motioner: "Prova på aktiviteter", "Fritidsbanken", "Efterlevnad av ordningsföreskrifter kopplat till försörjningsstöd och vakttjänster", "Staket vid bäcken bredvid lekplatsen", "Införande av medborgarförslag".


Utöver beslutsärenden ingår även allmänhetens frågestund, informationsärenden (räddningstjänst, överförmyndarverksamhet och kommundirektör) anmälningsärende (motion om Näringslivschef i Perstorps Kommuns ledningsgrupp) samt valärenden (val av krisledningsnämnd, val av vice ordförande i överförmyndarnämnden samt avsägelse som ersättare i överförmyndarnämnden) på dagordningen.

Sammanträdet börjar klockan 18:00 och allmänheten är välkommen att följa det på plats i sessionssalen eller via sändningen på kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: