Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med voteringar och debatt

Mars månads sammanträde i kommunfullmäktige innehöll bland annat debatt och voteringar kring indikatorer och motioner.

Kommunfullmäktige 29 mars 2023. Sessionssalen, Centrumhuset, Perstorp

Information från kommundirektör Elin Ask var en av punkterna på dagordningen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars.

Kommunfullmäktige inleddes med information från Räddningstjänsten och Överförmyndarnämnden.

- Vi är mycket stolta över vår kemkompetens i Perstorp, sa räddningschef Johan Wendt bland annat.

- Vi har en samverkan med Osby och Hässleholm och ett stort område med cirka sjuttiotretusen personer, berättade han också.

Josefine Persson, Överförmyndarchef berättade därefter om nämndens arbete och verksamhet där cirka tusen ärenden hanteras inom de fyra samarbetskommunerna (Perstorp, Bjuv, Klippan, Åstorp):

- Vi utövar tillsyn. Vi är en myndighet som är ganska hårt reglerad, berättade hon bland annat och tillade:

- Vi är den verksamhet i kommunen som har den absolut högsta sekretesslagstiftningen. En trend vi ser är att betydligt fler behöver hjälp av förvaltare och att det går ner åldrarna. En av flera utmaningar vi har är att vi behöver bli fler ställföreträdare.

Informationspunkterna på dagordningen avrundades av kommundirektör Elin Ask:

- Det är tydligen många phishingmejl som florerar där man är ute och fiskar efter till exempel lösenord. Så klicka inte på okända länkar. Vidare har kommunledningen varit på besök i Osby och Östra Göinge för att bland annat lyssna till deras arbete med attraktiva bostadsområden. Avslutar med en glädjande nyhet som ni kanske sett att resultatet för Perstorps femteklassare stack ut åt det positiva hållet i Skolinspektionens enkät.


Beslutsärenden som hanterades var:

 • Förslag på indikatorer för kommunfullmäktige gällande övergripande mål - (Goda uppväxtvillkor för barn och unga , egenförsörjning och tillväxt, goda livsmiljöer och levnadsvanor samt hållbar ekonomisk utveckling)

  -
  Viktigt vi sätter indikatorer som är mätbara för att följa upp. Vi tycker sju av nio är bra. Vi föreslår att vi byter ut två till fallskador 65 plus och den andra är brukares mening hemtjänsten som besväras av ensamhet. Detta är något som berör oss invånare i Perstorp, sa Charlotta Wendt (ViP).

  -
  Bra att vi är överens om sju av nio indikatorer. Inga synpunkter det Lotta för fram i sak men svårt att se om de är kommunöergripande. Rätt indikatorer på rätt ställe. Inget fel på indikatorerna som förs fram men föreslå dem istället inom socialnämndens område, sa kommunstyrelsens orförande Ronny Nilsson (S).

Ärendet avgjordes efter votering där kommunfullmäktiges ordförande ställde yrkandet från ViP mot kommunstyrelsens förslag. Voteringen (omröstningen) slutade 15-12 i favör kommunstyrelsens förslag vilket således blev beslutet.

 • Ny taxa för tillsyn enligt LSO, Lag om skydd mot olyckor, samt tillsyn och tillståndsprövning LBE, Lag om brandfarlig och explosiv vara. (Räddningstjänsten i Perstorp föreslår en avgiftsmodell med en rörlig del och fast del i tillsynsärenden, medan tillståndsärenden har en fast avgift som är varierande beroende på typverksamhet/typärende. Det nya förslaget på taxebestämmelser följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer i sin helhet. De nya bestämmelserna förslås gälla från 1 maj 2023.)

  Beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

 • Ny automatlarmstaxa. (5920 kronor istället för 4500 kronor. Taxan har inte blivit uppräknad sedan 2017. Förslaget innebär också att taxan hädanefter revideras till den första februari varje år enligt Konsumentprisindex, KPI, med september som referensmånad. Den nya taxan föreslås börja gälla 1 maj 2023)

  Beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag

 • Borgen Medelpunkten. (Åtagandet för respektive kommun motsvarar respektive kommunens andel av de tre senaste årens förbrukning. För Perstorps del motsvarar detta 1 536 513 kronor)

  Beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag


 • Omprioriterings- och tilläggsbeslut budget 2023 - NSVA (NSVA har två stora pågående projekt, lågreservoaren i Perstorp där tätheten i reservoaren behöver åtgärdas vilken görs genom så kallade prefabricerade volymer inuti befintlig. Det andra stora projektet är Spjutserödsvägen där spill- och dagvattenledningar byts i etapper av ramavtalsentreprenör)

Efter en debatt med flera inlägg ("vi behöver ta det här beslutet för att ta itu med bekymmer vi har framför oss. Jag vill inte stoppa huvudet i sanden och leka struts", sa kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson bland annat) och diskussion ("NSVA borde se över sina kostnader. Vi är med på att åtgärder behöver göras men inte på bekostnad av ytterligare höjda avgifter", sa Lotta Wendt) kring gjorda och kommande va-åtgärder var fullmäktige redo för beslut.

Efter att ha ställt proposition på yrkandet från ViP fann kommunstyrelsens ordförande att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes som slutade med siffrorna 15-12 för bifall till kommunstyrelsens förslag.


 • Motionsdebatt kring fem motioner:

"Prova på aktiviteter"
-
Motionen om Prova på aktiviteter lämnades in under förra mandatperioden. Ser i svaret det ligger i linje med målen men tror jag tror inte målen fanns då. Tacksam ändå för att det kommer bli av. Tackar för att den går igenom, sa motionären Anders Jelander.

"Fritidsbanken"
- Tycker man kan utreda motionen bättre. Yrkar därför på återremiss. Kan ha den i mindre skala. Är ju till mindre bemedlade som kanske inte har råd att köpa till exempel skridskor, sa motionären Anders Jelander

- Vi i Vänsterpartiets tycker motionen är väldigt bra. Fina idéer. Tycker också man ha den i mindre skala. Man kan arbeta med de ideella föreningarna. Vore bra med återremiss, sa Sven-Erik Sjöstrand.

- Skulle också vilja yrka helhjärtat på återremiss. En fritidsbank skulle kunna hjälpa fler utsatta att komma in i föreningslivet, sa André Börvall.

- Intentionerna är väldigt bra med det här. Diskussioner har förts. Kultur- och fritidsnämnden kommer bevaka förutsättningarna att införa en modell. Finns tyvärr inte resurser att införa Fritidsbankkonceptet. Initialt kommer det kosta cirka en miljon kronor plus personalkostnader och lokalhyra. Jättetråkigt att säga men de här pengarna finns inte, sa kommunstyrelsens ordföranden Ronny Nilsson (s).Kommunfullmäktiges ordförande frågade fullmäktige om de yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag eller återrmiss.

För att motionen skulle återrmitteras krävdes en tredjedels majoritet vilket det också blev. Nio stycken ledmöter av 27 röstade för återremittering och 18 emot.

"Efterlevnad av ordningsföreskrifter kopplat till försörjningsstöd och vakttjänster"
- Tycker att vi i vår kommun ska läsa på mer om Växjömodellen. Kan ställa krav för försörjningsstöd. Yrkar bifall till motionen, sa Lotta Wendt.
-
Jag delar Anders uppfattning i mycket. Stadgan är ändrad. Polisen har möjlighet att göra åtgärder. Polisen är informerad om läget tillsammans med säkerhetschef och trygghetssamordnare. Polisen gör sina bedömningar och det är polisen som sköter detta. Tyvärr har vi inte möjlighet att utöka med vakttjänster, sa Ronny Nilsson.
- Tycker inte man ska ta beslut i kommunstyrelsen som inte efterlevs. Skulle vi inte kunna byta parkeringsvakten mot en ordningsvakt, sa motionären Anders Jelander.
- Är ett litet antal invånare som ofredar ett stort antal invånare. Vi kan inte fortsätta det här. Vi måste göra något åt saken, sa Lotta Wendt också.
- Jag dela din problembild Lotta Wendt. Jag lovar göra vad jag kan. Polisen har befogenheter. Hur polisen prioriterar sina resurser är inget vi som kommun kan påverka. Vi bestämmer inte över polisen, sa Ronny Nilsson.

Beslut: Avslag på motionen


"Staket vid bäcken bredvid lekplatsen"
- Det här motionen tar upp säkerheten men ni skriver i beslutet att det är falsk säkerhet, sa motionären Anders Jelander.
- Varför tror ni det finns staket runt dammar och skolor. Är väl inte en falsk säkerhet. Jag hänger inte med. Yrkar bifall, sa Lotta Wendt
- Yrkar bifall till liggande. Borde vara en skyldighet för kommunen att ha krav på sig när det gäller säkerhet kring vatten, sa Jimmu Nilsson.
- Nu har ni chansen att ligga före och inte efter som politiker brukar göra. Yrkar bifall, sa Anders Jelander också.
- Staketet gör absolut skillnad men man kommer aldrig från det ansvaret man har som vårdnashavare. Tror trots allt inte på möjligheten att stängsla in allt. Jag delar riskbilden med dig Anders men inte helt söker på att vi skapar den säkerhet med att sätta stängsel. Vi kan inte i kommunens stängsla in allt. Var drar vi gränsen?sa Ronny Nilsson
- Ska vi inte börja arbeta preventivt, undrade Lotta Wendt.

Debatten fortsatte ytterligare med ett antal inlägg innan det var dags för beslut. Men innan kommunfullmäktiges ordförande klubbade det helt begärdes votering vilken slutade med siffrorna 19-8 i favör avslag på motionen.

"Införande av medborgarförslag"
Beslut: Bifall motionen med uppdrag till kommunledningen att ta fram förslag på regelverk rörande införande av medborgarförslag.

- Tack herr ordförande. Här får jag vara glad att man bifaller rakt av, sa motionären Anders Jelander (partilös).
- Tack Anders för en bra motion. Viktigt att vi skapar bra möjlighet för medborgarna att lämna förslag, sa Ronny Nilsson.Kommunfullmäktigekvällen avslutades med:

 • Anmälningsärende motion näringsliv (Näringslivschef i Perstorps Kommuns ledningsgrupp). Skickades vidare för behandling.
 • Val av krisledningsnämnd: Ordförande Ronny Nilsson (S), vice ordförande Patrik Ströbeck (M) och andre vice ordförande Lotta Wendt (ViP)
 • Val av vice ordförande i Överförmyndarnämnden: Pernilla Nielsen (M), Åstorps kommun.
 • Avsägelse ersättare överförmyndarnämnden från Angelo Henriksen. (SD) Bifall till avsägelsen. Platsen vakansattes tills vidare.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 26 april.

Senast uppdaterad: