Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorp aktuell plats för biogasanläggning - markanvisningsavtal godkänt av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att godkänna ett så kallat markanvisningsavtal då kommunen fått en fråga från Scandinavian Biogas Fuels AB som planerar att bygga en biogasanläggning på industrimark väster om Kronvägen.
Plan- och byggförvaltningen fick även uppdraget att handlägga det kommande planarbetet.

Kartbild som visar område där en biogasanläggning eventuellt kan komma att byggas. Kommunstyrelsen har godkänt ett markanvisningsavtal.Förstora bilden

Det aktuella området (norr om Kronägg samt väster om Kronvägen och reningsdammarna) är planlagt för industri och ligger i anslutning till andra tyngre verksamheter.

Det aktuella området (norr om Kronägg samt väster om Kronvägen och reningsdammarna) är planlagt för industri och ligger i anslutning till andra tyngre verksamheter. Detaljplanen anses fortfarande vara lämplig utifrån den tänka verksamheten men begränsningen i höjd (7 meter) behöver ändras för att tillåta en högsta nockhöjd på 35 meter för delar av området.

- Vi ser mycket positivt på en etablering där, då området har varit detaljplanelagt för industriändamål under många, många år. Äntligen finns möjligheten att få till en verksamhet som genererar ett flertal nya arbetstillfällen samtidigt som det är en möjlighet att bidra till ökad energiproduktion. Detta ligger helt rätt i tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S).

Bolaget (Scandinavian Biogas Fuels AB) avser ansöka om miljötillstånd för att bedriva biogasanläggning på området och bedömer att anläggningen resulterar i 12–14 nya arbetstillfällen i form av anläggningschef, processingenjör, processtekniker samt lagerpersonal. Därutöver kan verksamheten generera arbetstillfällen inom transporttjänster och logistik inom eget åkeri, tekniskt stöd och service samt hotell och restaurang.

Köpeskillingen för marken är bestämd till 70 kronor/kvadratmeter enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan. Bolaget bekostar detaljplanearbetet, fastighetsbildningskostnaderna samt utredningar kopplade till genomförandet. Markanvisningen gäller till och med den 31 december 2024.

Under denna tid ska en ändring av detaljplan samt en ansökan om miljötillstånd genomföras. Om anläggningen får grönt ljus vid miljöprövningen kan ett avtal om köp av mark träffas. I den efterföljande bygglovsprocessen säkerställs att den planerade anläggningen uppfyller alla krav.

- Det är en lång process med att få alla tillstånd på plats, jätteroligt att vi nu tagit det första steget! Jag tror att den här etableringen kan vara väldigt positiv för Perstorps utveckling genom de direkta och indirekta arbetstillfällen som kommer att skapas. Dessutom finns det möjligheter att samarbeta med det befintliga näringslivet i Perstorp mot en hållbar utveckling, säger kommundirektör Elin Ask.

Fakta:
Scandinavian Biogas är ett svenskt biogasbolag som bildades 2005. Bolaget äger och driftar storskaliga biogasanläggningar där man producerar biogas. Den tänkta biogasanläggningen i Perstorp planeras att främst ta emot gödsel och restprodukter från jordbruket men även annat organiskt avfall. Det organiska materialet behandlas och rötas i rötkammare och producerar då biogas och biogödsel, två förnyelsebara produkter. Hanteringen sker med slutna system och med fokus på att minimera lukt och buller. En biogasanläggning kan säkra inhemsk produktion av energi och livsmedel genom att ersätta fossila bränslen och konstgödsel.

Produktionen i Perstorp beräknas räcka till 12 000 VW Golf eller 400 tunga lastbilars årsförbrukning om den blir verklighet.

Den tilltänkta biogasanläggningen är en Sevesoanläggning (verksamhet där vissa farliga ämnen i form av kemikalier förekommer) varför Sevesoaspekten behöver ingå i en uppdaterad detaljplan. Antalet transportrörelser inom området och tillfartsvägar beräknas uppgå till 100-140 stycken per dygn främst under kontorstid vardagar.

Scandinavian Biogas är en nordisk organisation där Scandinavian Biogas Fuels International AB är moderbolaget, med dotterbolag i Sverige, Norge och Sydkorea.

Läs mer om bolaget på webbplatsen www.scandinavianbiogas.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: