Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Samverkan om fiber vidare till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade en fullmatad dagordning när man träffades för sitt senaste sammanträde.
Samverkan för fiber på landsbygden var ett av totalt 17 ärenden.

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 4 mars 2020

Klicka på bilden för att läsa protokollet från sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars.

Frågan om fiber utanför tätorten har hanterats aktivt av Perstorps kommun i enlighet med de nationella direktiven om marknadsdriven utbyggnad sedan 2017. Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2019 att avsätta 20 miljoner kronor för landsbygdsutveckling med fokus på bredbandsutbyggnad i form av fiber. Tanken är att kommunen bygger och äger kanalisationen.
Nu har ärendet diskuterats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett oenigt Ksau, två av tre ledamöter, beslutade att godkänna samverkansavtal med företaget IP-Only. Företaget har meddelat att de har för avsikt att ta byggbeslut i samband med avtalsskrivande om samtliga beslut är på plats för att teckna avtal efter fullmäktiges sammanträde i mars månad. (Totalt har hittills 473 landsbygshushåll tecknat avtal med IP-Only.)

Oppositionens representant (från socialdemokraterna) valde att inte delta i Ksau:s beslut.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering och därefter till komunfullmäktige för beslut om godkännande.

- I stort innebär detta att alla som har tecknat avtal om fiber kommer att kunna få det, säger kommunalrådet Torgny Lindau (PF).

Läs protokollet från sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade vidare även äskanden från kultur- och fritidsnämnden som vill se en ny lokal för fritidsgårdsverksamheten. På förslag är före detta postens lokaler på Blåbärsstigen. Kostnaden för den nya lokalen beräknas bli 250 000 kronor högre på årsbasis jämfört med den befintliga på Centralskolan.

- Men eftersom det redan gått en tid på året och äskandet gäller årsbasis sa ksau ja till att bevilja kultur- och fritidsnämnden 190 000 kronor för täckande av ökande kostnader för en ny lokal, säger Torgny Lindau.

Pengarna tas från anslaget för oförutsedda kostnader för 2020. Oppositionens representant (från socialdemokraterna) valde att inte delta i Ksau:s beslut. 

Ytterligare ett äskande gällande extra ekonomiska medel diskuterades också. Ärendet från barn- och utbildningsnämnden gällde förstärkning av personalorganisationen på Centralskolan. Av äskandet framgår att det behövs extra resurser för att lyckas i integrationsarbetet och för att avlasta rektorerna. En biträdande rektor och två fritidsledare med ansvar för rastaktiviteter beräknas kosta 1 400 000 kronor på årsbasis.

- Men precis som ärendet gällande ny lokal för fritidsgårdsverksamheten var äskandet på årsbasis och eftersom det gått en tid beräknas kostnaden för 2020 till 1 050 000 kronor vilket ksau beslutade att bevilja.

Pengarna tas från anslaget för att motverka segregation.

Oppositionens representant (från socialdemokraterna) valde att inte delta i Ksau:s beslut till förmån för egen inlämnad motion i samma ärende. 

Kort om ksau:s övriga ärenden den 4 mars kan nämnas:

  • Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020
  • Information om processen inför eventuell byggnation på Centralskolan och Österbo.
  • Revidering av biblioteksplan
  • Information om tomtdelning på Midgårdsgatan
  • Interna kontrollplaner
  • Anmälan om att hela Perstorps kommun ska undantas enligt den nya EBO-lagstiftningen
  • Driftsbidrag för byggnadsföreningen Framtiden från 2021
  • Information om samförläggning för bredbandsutbyggnad

Läs protokollet från sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen sammanträder 11 mars och kommunfullmäktige den 25 mars.

Senast uppdaterad: