Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Stor debattlust på digitalt fullmäktige

Årets sista sammanträde i kommunfullmäktige genomfördes digitalt på grund av gällande rekommendationer.
Ledamöterna som var på debatthumör beslutade bland annat om en investeringspolicy, höjning av va-taxan och en utökning av socialnämndens ram med drygt fem miljoner kronor.

Digitalt kommunfullmäktige 15 december kulturhuset.

Kommunfullmäktiges presidie leder det digitala sammanträdet från Kulturhuset där ledamöterna deltog via skärm. På bilden ses kommunstyrelsens ordförande under ett av dennes debattinlägg.

Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund där två frågor gällande hanteringen av Perstorps Fjärrvärme hade ställts till kommunstyrelsens ordförande.

Information lämnandes från:
Kommunstyrelsen:
"Vi har börjat återuppta företags besöken men kanske får de pausa beroende på coronautvecklingen. Det har även varit invigning av Apotekets och pizzerians nya lokaler i centrumhuset. Vill även passa på att gratulera företagen och företagarna i kommunen som tilldelades utmärkelsen tredje bästa tillväxtkommun i Skåne", sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Barn-och utbildningsnämnden: "Vi tillhör fortfarande toppen gällande vad vi får ut per skattekrona. Vi är duktiga på att förvalta våra skattekronor. Kan även säga lite kort om att vår nya förvaltningschef har fått en antal utredningsuppdrag med målet att vi ska få den bästa skola och förskolan i framtiden", sa ordförande Marie Gärdby (C).

Överförmyndarnämnden: Överförmyndarchef Josefine Persson visade en powerpoint där hon berättade bland annat berättade om verksamheten som styrs lagar och att överförmyndarnämnden är en myndighet som utövar tillsyn. Länsstyrelsen granskar verksamheten medan överförmyndarnämnden granskar ställföreträdare och gode män. Verksamheten finns i fyra kommuner, Perstorp, Klippan, Åstorp och Bjuv. Cirka tusen ärenden hanteras varav drygt 130 i Perstorp. Totalt finns 27 förvaltarskap trots att Perstorp är den minska kommunen. Hon berättade även om verksamhetens mål och handläggningstiden som under det gångna året legat på en månad upp till en och en halv jämfört med tidigare dryga fyra månader. Hon nämnde också om pågående satsning på e-tjänster och utbildning av ställföreträdare.

Kommundirektör: Ulf Bengtsson informerade därefter om att det är tråkigt att behöva digitala möten på grund av covidsituationen. Kommunen följer utvecklingen och har åter samlat pandemiledningsgruppen för veckovisa möten. Vidare knöt kommundirektören an till det kommunstyrelsens ordförande kring tredjeplatsen gällande bästa tillväxtkommun i Skåne: "Jättekul och jättegrattis". Avslutningsvis riktades ett stort tack till alla medarbetare i Perstorps för deras insatser under det gångna året.

Beslutsärenden var:

Investeringspolicy

Investeringspolicy är ett övergripande ramverk hur samtliga investeringar hanteras i Perstorps kommun. Investeringspolicyn har till avsikt att förtydliga investeringsprocessen och de redovisningsregler som gäller på investeringsområdet. Investeringspolicyn är kommunens uttolkning av regler och rekommendationer.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade anta investeringspolicyn

Ny va-taxa NSVA

NSVA har inkommit till Perstorps kommun med den årliga justeringen av VA- taxan för
VA kollektivet från och med 1 januari 2022. Justeringarna av Va-taxan beror på ökat behov av underhållsåtgärder samt på kommande investeringar i den kommunala Va-anläggningen. Gällande Va-taxa brukningsavgifter justeras avgifterna för dricksvatten med 44 procent och spillvatten med 0 procent, vilket innebär en snitthöjning av Va-taxan med 15 procent vilket motsvarar cirka 73 kronor för en villa med normal förbrukning.

Innan kommunfullmäktige beslutade att från och med 1 januari 2022 justera avgifterna enligt framtaget förslag fördes en lång debatt med olika inspel. Bland annat yrkades på återremiss från en ledamot och Sociademokraterna yrkade på avslag. Beslutades föranleddes även av en votering som slutade med siffrorna 17-14 .

Kompletteringsbudget

Ärendet diskuterades och socialdemokraterna yrkade bland annat på att 500 000 kronor ska ställas till förfogande förmer lokalyta och personal gällande matservering för eleverna på Parskolan och Centralskolan.

Socialnämndens ordförande Jenny Delén (M) kommenterade liggande förslag:
- Analysen i kompletteringsbudgeten stämmer. En ramökning både för detta året och på längre sikt är avgörande för den fortsatta verksamheten inom socialnämnden. Vi vill arbeta förbyggande och utvecklande. och detta kommer ge bättre resultat för våra invånare. Yrkar bifall till kommunstyrelsens hemställan.

- Tacknämligt erbjudande kunna utöka matsalsutrymmet för våra elever men det är framförallt covid som ställer till det och vi hanterar sitautioner om och när de dyker upp och tar nödvändiga beslut. Som nu senast då vi beslutade öppna upp en tredje matsal, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (C).

Beslut: Socialnämndens ram utökas med 5,2 miljoner kronor, kommunstyrelsens ram utökas med 700 000 kronor varav 200 000 kronor ska användas till en näringslivsstrategi. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. Partiet ser heller att pengar används till att finansiera kostnader för utökad personal och lokaler som möjliggör bättre lunchsituation för Centralskolans och Parkskolans elever


Naturvårdsprogram
Naturvårdsprogrammet är inget juridiskt bindande dokument utan används som ett kunskapsunderlag, bland annat innehåller programmet målsättningar och en så kallad objektskatalog med naturvärdesklassade objekt.
Utpekandet innebär i sig inget skydd och vägningar mot andra intressen kan behöva göras i ett senare skede.

Beslut: Förslaget på ett Naturvårdsprogram antogs.


Klimat och energistrategi

Programmet föreslås gälla under perioden 2022-2030, med utrymme för revidering år 2025. Förutom att uppfylla lagen om kommunal energiplanering ska programmet även innehålla kommunala ställningstaganden som syftar till att lokala, regionala, nationella och internationella klimatmål ska kunna uppnås.

Visionen är "att Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och uppvärmning sker med förnyelsebara bränslen och energikällor. Energiförbrukningen är låg och kännetecknas av en effektiv användning av förnyelsebara energikällor och elenergi.”


Trafiksäkerhetsföreskrifter östra Perstorp

Trafiksäkerhetsåtgärder utförs i östra Perstorp varför det behövs förändringar kring de lokala trafikföreskrifterna som gäller i området. Teknik- och serviceförvaltningen har därför föreslagit förändringar.
Beslut: Följande förändring av trafikföreskrifter gäller från 16 december:

Bryggaregatan- Ny föreskrift skapas. På södra sidan av Bryggaregatan får fordon parkeras under högst 4 tim i följd. Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-18.00 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-14.00.

- Ny föreskrift skapas. På norra sidan av Bryggaregatan får fordon inte stannas eller parkeras.

- Föreskrift 1275 2016:9 upphävs.

-Föreskrift 1275 2016:17 upphävs.

- Ny föreskrift skapas. Bryggaregatan ändras till enkelriktad gata med körriktning från väst till öst.

Svarvareliden

- Ny föreskrift skapas. Svarvareliden mellan Bryggaregatan och Trädgårdsgatan ändras till enkelriktad gata med körriktning från nord till syd.

- Ny föreskrift skapas. På Svarvareliden mellan Bryggaregatan ochTrädgårdsgatan, på bägge sidor, får fordon inte stannas eller parkeras.

- Föreskrift 1275 2012:0010 upphävs.

Ändrad bärighetsklass

- Gustavsborgsvägen i Perstorp från korsning Bruksvägen till korsning Risebergavägen ska tillhöra bärighetsklass 4.

Kommunfullmäktige avslutades med att presidiet önskade en God Jul

Nästa gång ledamöterna samlas för sammanträde är den 26 januari 2022

Senast uppdaterad: