Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ny tobakslag gäller från 1 juli 2019

Rökförbud

Riksdagen har beslutat att införa rökförbud på flera allmänna platser utomhus för att begränsa hälsorisker och olägenheter orsakade av rök. Från och med den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på uteserveringar och att tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs.


Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är rökförbudet på uteserveringar till restauranger och caféer samt entréer utanför rökfria lokaler.
Det är fastighetsägaren, eller den som på annat sätt disponerar (till exempel hyr) en lokal, som har ansvaret för att rökförbudet följs. Vid entréer har ägaren eller den som disponerar utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Den som har ansvar för rökförbudet ska tydligt skylta och informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra tas bort. För de nya rökfria miljöerna finns inga möjligheter till avvikelser från förbudet. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis ha särskilda rökområden på uteserveringar.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas med hjälp av polis eller ordningsvakter.

Restaurang och café
Har du restaurang eller café är det du som verksamhetsutövare som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering. Genom att plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning, samt genom information till dina gäster kan du bidra till att förbudet efterlevs. Säljer du tobak på restaurangen måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Riksdagen har genom lagen beslutat att fler produkter för rökning än tobak inte längre får användas på uteserveringar. Från det att lagen träder i kraft den 1 juli 2019 får inte gäster på uteservering använda:

  • tobak
  • inhalering av tobak som t.ex. förångats
  • rökning av örtprodukter för rökning
  • e-cigaretter
  • vattenpipor, med eller utan tobak
  • annat som till användningssättet motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak

Mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller dryck ske.

Försäljning av tobak
Tillståndsplikten införs för detaljhandeln vid försäljning till konsument. Tillstånden förenas med tillståndsprövning där lämplighetskraven måste vara uppfyllda.

Du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag är registrerad som tobaksförsäljare i Perstorps kommun, måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.

Lagen gäller från den 1 juli 2019 och då är kommunen redo att ta emot och handlägga din ansökan. Om du innan den 1 juli 2019 lämnat in en anmälan om försäljning av tobak får du fortsätta med försäljningen tills kommunen fattat beslut om din ansökan. Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som tidigare anmält försäljning är den 1 november 2019.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. För att få tillstånd krävs dessutom, precis som idag, att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Spårbarhets- och säkerhetsmärkning
Genom lagen införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Kommunen får genom den nya lagen tillsynsansvar över spårbarhets- och säkerhetsmärkningen i detaljhandeln.

Lagändringen innebär i övrigt inga andra ändringar för försäljningen. Samma krav som idag ställs fortsatt på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp finns kvar. För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.

Mer information om lagen
Läs mer om lagen på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Lagen i sin helhet kan du läsa på Riksdagens hemsida om lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats..

Vid frågor, kontakta Söderåsens miljöförbund på 0435-78 24 70 eller på info@smfo.se.
Söderåsens miljöförbund har även skickat ut information till tobakshandlare Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: