Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Tillämpningsregler

Fyll i beskrivning av bilden

 

Antagna av kommunfullmäktige 2015-01-14 och gäller från och med den 9 februari 2015.

I Perstorps kommun ansvarar rektorerna för förskolorna. Rektor och biträdande rektor ansvarar för fritidshemmen. Skolchefen har yttersta ansvaret i kommunen och administratörerna sköter det administrativa arbetet.

Om ni har frågor eller vill veta mer om verksamheten och det pedagogiska arbetet, kontakta rektorerna eller besök vår hemsida.

Föreskrifterna omfattar förskola och fritidshem

Förskola avser barn som inte går i skolan.

Fritidshem avser barn som går i skolan.

Omsorg avser barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Förskola

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag med barn i åldrarna 1-5 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Allmän förskola

Alla barn erbjuds Allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Det innebär att alla barn i åldrarna tre till fem år har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola. Allmän förskola innebär att barnet följer skolans terminer och stannar hemma på lov och studiedagar.

Skolbarnomsorg/fritidshem

I fritidshemmen arbetar i huvudsak fritidspedagoger och förskollärare, i arbetslag med barn i åldrarna 6 år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barnet är där under den tid av dagen då vårdnadshavare arbetar eller studerar och då barnet inte är i skolan.

Feriefritidshem

Plats på fritidshem under skolloven kan erhållas efter ansökan på särskild blankett.

Anmälan och förtur

Skriftlig anmälan ska ske minst fyra månader innan plats önskas. Av anmälan ska framgå vilket datum och under vilka tider barnet är i behov av plats, samt var placering önskas. För att beviljas plats ska behovet omfatta minst en månad.

Barn med äldre syskon kvar i förskola har förtur till placering på samma förskola som syskonet.

Vistelsetider

Förskolorna har normalt ett öppethållande under vardagar klockan 06.30-17.30,  variationer inom denna ram kan dock förekomma.
Fritidshemmen har ett öppethållande under vardagar klockan 05.30-17.30.
Under storhelger, som påsk, midsommar, jul och nyår, erbjuds normalt ej barnomsorg. Undantag kan göras endast om särskilda skäl föreligger, efter beslut av rektor. I varje ärende görs en individuell bedömning av omsorgsbehovet samt kommunens möjlighet att tillgodose detta behov.

Platsen får utnyttjas enligt inlämnade schematider. Schemat för barnet skall utgå ifrån vårdnadshavarens arbetstid inklusive skälig restid. Det är den vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast som lämnar barnet och den som slutar sitt arbete tidigast som hämtar barnet. Vid förändring av vistelsetiden skall nytt skriftligt schema lämnas 14 dagar innan förändringen träder i kraft. Tillfälliga ändringar kan göras i samråd med personalen.

Allmän förskola erbjuds 15 timmar i veckan under grundskolans terminer, omfattande 525 timmar per läsår. Förläggningen av de 15 timmarna per vecka beslutas av rektor i samråd med personal på den aktuella förskolan, beroende på situation och beläggning.

Barn (som inte omfattas av allmän förskola) till föräldralediga och arbetssökande, erbjuds plats 15 timmar per vecka och är avgiftsbelagd. Tiden fördelas på minst 3 dagar per vecka men bestäms i övrigt av förskolan i samråd med vårdnadshavaren. Vid oenighet beslutar rektor. Barnets vistelsetid i förskolan skall så långt som möjligt präglas av kontinuitet.

När vårdnadshavare har semester eller annan ledighet får platsen inte nyttjas. Det är endast vid särskilda skäl man kan lämna på förskolan vid ledighet. Särskilda skäl beror på individens situation och kan inte regleras i förväg. Rektor gör bedömningen.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs skriftligt på särskild blankett. Uppsägningstid är en månad. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny inom tre månader skall betala avgift mellanliggande tid.

Kompetensutveckling/planeringsdagar för personal

Verksamheten har möjlighet att hålla stängt tre (3) dagar varje läsår för kompetensutveckling eller planering för personalen. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn erbjuds dock placering på annan förskola eller fritidshem.

Avgifter

Avgiften betalas preliminärt i förskott och förfallodag är i slutet av månaden. Frågor angående fakturan besvaras av förskoleadministratör.

Vårdnadshavaren ansvarar för att kontrollera att rätt avgift debiteras och ska snarast anmäla eventuella avvikelser. Vid ändring av inkomst eller schema skall ny inkomst lämnas in omgående. Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kommer att ske årligen i samverkan med Skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer skillnader mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske tre år bakåt i tiden.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive hushålls samlade bruttoinkomst. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men summan får inte överstiga taket i maxtaxan.

Perstorps kommun skickar inte ut några påminnelser. Ett inkassokrav utgår 10 – 13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs. Regleras inte skulden kommer placeringen att upphöra efter datum på avstängningsbeskedet. Förnyad placering beviljas inte förrän skulden är reglerad.

Avgiftsgrundande inkomst skall lämnas:

 • vid inskolningens start
 • när familjens inkomst ändras
 • om familjeförhållandena ändras
 • efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen Som avgiftsgrundande inkomst räknas:
 • lön och annan ersättning i anslutning till anställning/näringsverksamhet
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • kontant arbetsmarknadsstöd
 • aktivitetsstöd
 • sjukpenning/sjukbidrag/aktivitetsersättning
 • livränta
 • familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • pension (ej barnpension)
 • övriga skattegrundande intäkter

Frånvaro såsom sjukdom eller semester innebär ingen reducering av avgiften. Ej utnyttjad tid kan ej tillgodoräknas vid annat tillfälle. Avdrag från barnomsorgsavgiften görs för högst 14 inskolningsdagar. Vid överflyttning mellan verksamheter görs inget avdrag. För barn som omfattas av allmän förskola och barn med behov av särskilt stöd, enligt skollagen, tas avgift ut endast den del av verksamheten som överstiger 525 timmar per år. För barn på fritidshem med behov av särskilt stöd, enligt skollagen, kan efter särskild behovsprövning avgiftsbefrias av rektor.

Rätt att överklaga

Beslut som fattas på grundval av skollagens regler om barnomsorg kan överklagas av varje medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Länsrätten.

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram