Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Tillämpningresgler fritidshem

Person skriver i anteckningsbok

I fritidshem arbetar fritidspedagoger och barnskötare med barn från förskoleklass till och med vårterminen i åk.6. Barnet är på fritidshemmet under den tid av dagen då vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och då barnet inte är i skolan. Läs mer om tillämpningsregler nedan.

I Perstorps kommun har rektorerna ansvar för fritidshemmen.
Skolchefen har det yttersta ansvaret.

Föreskrifterna omfattar fritidshem

Fritidshem avser barn som går i skolan.

Skolbarnomsorg/fritidshem

I fritidshem arbetar lärare och barnskötare med barn från förskoleklass till och med vårterminen i åk.6. Eleven är på fritidshemmet under den tid av dagen då vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och då barnet inte är i skolan.

Feriefritidshem

Plats på fritidshem under skolloven kan erhållas efter ansökan på särskild blankett.

Ansökan

Skriftlig ansökan till fritidshemmen ska ske minst 14 dagar innan plats önskas. I ansökan ska det framgå från vilket datum plats önskas och under vilka tider barnet har behov av omsorg. Behovet styrks med intyg om sysselsättning exempelvis anställningsavtal, intyg från skola.

Vistelsetider

Fritidshemmens ordinarie öppettider under vardagar är klockan 06.30-17.30. Variationer kan förekomma i öppettiderna efter schemalagda behov, dock inte tidigare än 5.30.

Platsen får nyttjas enligt inlämnade schematider. Schemat för barnet skall utgå ifrån vårdnadshavarens sysselsättningstid inklusive skälig restid. Det är den vårdnadshavare som börjar sin sysselsättning senast som lämnar barnet och den som slutar sin sysselsättning tidigast som hämtar barnet. Vid förändring av vistelsetiden skall nytt skriftligt schema lämnas 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Tillfälliga ändringar kan göras efter samråd med personalen.

Vid nattarbete får vårdnadshavares sovtid aldrig vara efter klockan 16.00.

Vid planerade schemalagda egenstudier får studietid förläggas utifrån dokument som styrker tiden. Vid självstudier som ej är planerade och schemalagda får studietid inte förläggas efter 16.00 måndag-torsdag och aldrig efter 14.00 på fredagar.

Hänsyn tas till studietakt.

Om inte schema och intyg som styrker sysselsättningen lämnas in kan platsen avslutas.

När vårdnadshavare har semester, sommarlov eller annan ledighet har barnet inte rätt till vistelse på fritidshem.

Om vårdnadshavare/syskon är sjuka kan barnet lämnas på fritidshemmet enligt abonnerade tider, det vill säga de vistelsetider barnet har enligt inlämnat schema. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara längre tid på fritidshemmet ansöks detta om, på särskild blankett.

Om platsen inte nyttjas under en månad kan Perstorps kommun avsluta placeringen.

Under vecka 28-31 har fritidshemmen sammanslagning på ett fritidshem i Perstorps tätort.


Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs skriftligt på särskild blankett och uppsägningstiden är en månad. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny inom tre månader skall betala avgift mellanliggande tid.

Kompetensutveckling/planeringsdagar för personal

Verksamheten håller stängt fyra (4) dagar varje år för kompetensutveckling. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn erbjuds placering på annat fritidshem efter ansökan på särskild blankett senast 3 veckor innan kompetensutvecklingsdagen.

Avgifter

Avgiften betalas i förskott och förfallodag är i slutet av månaden. Avgiften för plats betalas alla månader, det vill säga tolv (12) månader/år. Frågor angående fakturan besvaras av administrativ assistent inom barnomsorgen.

Vårdnadshavaren ansvarar för att kontrollera att rätt avgift debiteras och ska snarast anmäla eventuella avvikelser. Vid ändringar av inkomst eller schema skall nya uppgifter lämnas in till fritidshemmen omgående.

Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kommer att ske årligen i samverkan med Skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer skillnader mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske tre år bakåt i tiden.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive hushålls samlade bruttoinkomst. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn, men summan får inte överstiga taket i maxtaxan.
Kommunen erbjuder inte skolskjuts.

Betalningspåminnelse skickas ut tidigast sju dagar efter förfallodatum. Endast en betalningspåminnelse går ut och betalning skall ske inom tio dagar. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Avgifter för krav och avbetalningsplan debiteras enligt inkassolagen. (Lag om ersättning för inkassokostnader mm 1981:739 (SFS 2013:56)).

Om betalning uteblir efter påminnelse skickas inkassokrav och debiteras i enlighet med inkassolagen. Inkassokrav skickas ut 11 dagar efter betalningspåminnelsen.

Om betalning inte sker efter att gäldenären har erhållit ett inkassokrav skal rättsliga åtgärder vidtas i form av betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kostnader avseende ansökningsavgift, samt arvode hos Kronofogdemyndigheten tillkommer gäldenären.

Vid upprepade betalningsförsummelser kan barnomsorgsplatsen komma att sägas upp.

Förnyad placering beviljas inte förrän skulden är reglerad.

Avgiftsgrundande inkomst skall lämnas:

 • Vid inskolningens start
 • När familjens inkomst ändras
 • Om familjeförhållandena ändras
 • Efter begäran från Barn- och utbildningsförvaltningen

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön och annan ersättning i anslutning till anställning/näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning/sjukbidrag/aktivitetsersättning
 • Livränta
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Övriga skattegrundande intäkter

Frånvaro såsom sjukdom eller semester innebär ingen reducering av avgiften. Ej utnyttjad tid kan ej tillgodoräknas vid annat tillfälle.

Rätt att överklaga

Beslut som fattas på grundval av skollagen kan överklagas av varje medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Länsrätten.

Senast uppdaterad: