Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ärenden har vunnit laga kraft

Plan- och byggförvaltningen meddelar att två ärenden vunnit laga kraft.
Det ena gäller upphävande av detaljplan för del av Perstorp 20:3 (omfattande Pannan 1) och den andra gäller detaljplan för del av Perstorp 21:1 med flera (Prästgården).

Bildcollage med kartor som visar områden där deltagjplaner vunnit laga kraft.Förstora bilden

Två ärenden har vunnit laga kraft. Detaljplanen för Perstorp 20:3 har upphävts medan detaljplanen för Prästgården har utökats till att nu också innefatta bostäder.

Planförslaget som vunnit laga kraft gällande Pannan 1 syftar till att möjliggöra upphävande av detaljplan för del av Perstorp 20:3, antagen av kommunfullmäktige 2006-03-20, laga kraft 2006-04-18.
Detaljplanen medger placering av nytt fjärrvärmeverk på platsen. Det är dock inte längre aktuellt.

I dagsläget bedriver Perstorps kommun lagring av asfalt, avbaningsmassor, betongplattor, flisbart träd, kompost, lera, makadam, sand, metall och schaktmassor. Verksamheten som idag pågår har funnits en längre tid i olika omfattning.
Ändamålet överensstämmer då inte med gällande detaljplan.
Då detaljplanen inte angränsar till andra detaljplanelagda områden och det i dagsläget inte går att utreda alternativ annan markanvändning är det enklaste att upphäva gällande detaljplan och att verksamheten prövas genom miljöbalken och eventuella bygglovspliktiga åtgärder prövas enligt Plan- och bygglagen.

När det gäller detaljplanen för ”Del av Perstorp 21:1, m.fl., (Prästgården) är detaljplanens syfte är att utöka ändamålet för markens användning inom befintlig byggrätt. Planområdet är i söder gräns beläget utmed Oderljungavägen. Parkskolan ligger söder om Oderljungavägen. Områdets västra del gränsar mot Tjäderstigen och dess intilliggande villabebyggelse. Den norra delen angränsar allmän platsmark för parkändamål. Utmed den östra gränsen ligger Perstorps kyrka och tillhörande begravningsplats.

Utöver användningen R1 – Lokal för religiösa ändamål, R2 – Kulturhus, K – Kontor, S – Skola, som återfinns i idag gällande plan, tillkommer även B – Bostäder. Skälet till den nya detaljplanens framtagande är inkommen förfrågan om att möjliggöra utökad användning för fastigheten Perstorp 21:4, som även kallas Prästgården. Prästgården har historiskt sett nyttjats som bostad, varför ändamålet bedöms som lämpligt.

Senast uppdaterad: