Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Detaljplan för Esabvallen ute på samråd - tiden förlängd

Detaljplanens syfte är att tillskapa kvartersmark för bostadsändamål på central och stationsnära mark i tätorten. Bostadsändamålet ska möjliggöra byggande av 31 nya bostäder på attraktivt läge.

Bildcollage Detaljplan ute på samråd Esabvallen

En ny detaljplan för Esabvallen är ute på samråd. Syftet är att möjliggöra byggnation av bostäder. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen.

Kommunstyrelsen beslutade, 2021-10-13 § 128, att ge Plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av Perstorp 21:1.
Byggnadsnämnden beslutade, 2022-09-08 § 41, att sända planförslaget på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap.
Planförslaget finns, under samrådstiden från och 2022-09-14 till och med 2022-10-05 tillgängligt på www.perstorp.se samt på Plan- och byggförvaltningen, Torggatan 2, Perstorp.
(Notera att samrådstiden avseende detaljplan för Del av Perstorp 21:1 har förlängts på Länsstyrelsens begäran. Samrådet är förlängt till och med 2022-10-12, synpunkter ska inkomma skriftligen.)

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen, senast 2022-10-12, till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp alternativt via e-post: bn@perstorp.se.
Notera att synpunkter på planförslaget ska senast ha inkommit under det kommande granskningsskedet i detaljplaneprocessen, annars kan rätten att överklaga detaljplanen gå förlorad.
Eventuella frågor besvaras av Mattias Bjellvi, stadsarkitekt/plan- och byggchef eller Marcus Engström, planarkitekt.

Planområdet ligger centralt och stationsnära i Perstorps tätort i anslutning till Stadsparken väster om Allégatan. Tjäderstigen sträcker sig längs den norra delen om planen och korsar Blåbärstigen utanför planområdets östra gräns. Längs med planens södra gräns rinner Perstorpsbäcken västerut.

Perstorps kommun är markägare av Perstorp 21:1. Marken inom planområdet är avsedd att försäljas till Gösta Bengtsson Byggnads AB.

Halva grusplanen nyttjas idag som tillfällig parkering med en kapacitet upp emot 60 platser varav ca 10 nyttjas. Parkeringen användas under ombyggnaden av Centrumhuset som förväntas tas i bruk under hösten 2022. Trafiken i området bedöms inte öka nämnvärt till följd av planförslagets genomförande. Parkering ska ske inom den egna fastigheten och den tilltänkte intressenten har beräknat 40 p-platser (varav sex är anpassade för rörelsehindrade) på de föreslagna 31 bostäderna, fördelade på fem huskroppar i radhusform enligt nedan förslag, som kan komma att ändras under planprocessens förlopp. 

Skiss på planerade bostäder EsabvallenFörstora bilden

Gösta Bengtsson Byggnads AB föreslår en etablering om 31 bostäder fördelade på fem huskroppar i radhusform enligt förslag ovan.

Perstorps kommun har som mål att möta bostadsbehovet genom att ha en beredskap på 30 nya bostäder per år. Det finns idag endast ett detaljplanelagt område i Perstorp som kan möta behovet av 30 nya bostäder.
Dock är genomförandefrågorna för omfattande och kostsamma för kommunen att en etablering skulle vara genomförbar i dagsläget, varför Esabvallen ses som det enda alternativet för en nyetablering med sitt geografiskt strategiska, centrumnära läge och befintliga infrastruktur. Att marken består av en grusplan, till skillnad från annan parkmark i tätorten som är beklädd med vegetation ses detta som det självklara valet.

För att möjliggöra utbyggnaden föreslås strandskyddet upphävas då planförslaget ej bedöms förhindra strandskyddets syften. Det föreslagna planområdet ligger inte i direkt anslutning till bäcken, utan lämnar fri passage via den kvarvarande allmänna platsmarken i idag gällande plan. Kommunen åberopar det sjätte (6:e) särskilda skälet för strandskyddets upphävande då ”det område som upphävandet eller dispensen avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse”. MB 7 kap.18 c §

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra några negativa konsekvenser. Utbyggnaden resulterar i 31 nya bostäder, fördelat på fem huskroppar i radhusform. Fordonsrörelser i området bedöms inte öka betydande. Delar av befintlig parkmark tas i anspråk till förmån för den nya byggrätten. Detta bör kompenseras genom att fortsatt utveckla Stadsparken.

Planarbetet bedrivs med inriktning mot antagande i kommunfullmäktige våren 2023.

Senast uppdaterad: