Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Detaljplan för padelhall ute på granskning

Uggleområdet är ett område avsett för idrott och rekreation. Idrottshall, fotbollsplaner, badanläggning och motionsslingor erbjuder en bred variation av aktivitet.
Och nu är även en padelhall under uppförande. Detaljplan är ute på granskning. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast 30 april.

Detaljplan Padelhall Perstorp

En padelhall på Uggleområdet är under uppförande. Detaljplan är ute på granskning. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast 30 april.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt för en mindre idrottsanläggning inom redan detaljplanelagt område. Gällande plan möjliggör i dagsläget idrott- och besöksanläggning, byggrätten är dock begränsad. Detaljplaneförslaget medger en ökad byggrätt med en högsta nockhöjd reglerad till 12,5 meter vilket möjliggör byggandet av en padelhall. Perstorps kommun är markägare av Perstorp 22:1.

Byggnadsnämnden beslutade, 2021-04-08 § 21, att sända planförslaget på granskning enligt reglerna i plan- och bygglagen. Granskningstiden pågår från och med 2021-04-16 till och med 2021-04-30.
Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast 2021-04-30 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp alternativt till bn@perstorp.se. Synpunkter ska ha inkommit senast under granskningsskedet, annars kan rätten av överklaga detaljplanen gå förlorad.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Perstorps tätort, i Uggleområdet, avsett för idrott och rekreation. Det omges av fyra fotbollsplaner i dess södra och östra gräns. Norr om planområdet ligger Ugglehallen och Ugglebadet. I dess västra gräns angränsar planområdet till en parkeringsyta med över hundra parkeringsplatser.
På det aktuella markområdet har idag PerstorpBälinge IK sin loppisverksamhet i en fastighet som inte kan stå kvar. Men verksamheten blir ändå kvar i nära anslutning. Lokalen byggs om i västlig riktning med samma yta enligt överenskommelse med exploatören.

För området gäller idag 1275-P75, ”Detaljplan för del av Uggleområdet Perstorp 22:1 m.fl”. Genomförandetiden pågår fram till 2026-11-18.


Vid laga kraft ersätter den nya detaljplanen den gamla (1275-P75) över aktuellt planområde.

Planförslaget anses inte innebära någon påverkan för naturreservatet Uggleskogen eller Natura 2000-området. Planförslaget bedöms inte medföra en negativ påverkan på befintliga miljöförhållanden. Planen bedöms bidra till kommunens miljömål och visioner.


Hela processen från planering till genomförande och avslut genomsyras av hänsyn till näraliggande grundvattentäkt.

Ett arrendeavtal mellan kommunen och arrendator är framtaget där skötsel och drift ligger på arrendatorn. Entreprenören Dalshults Industrifastigheter har påbörjat arbetet. Padelhallens storlek kan jämföras med Ugglehallen. Totala ytan blir cirka 1600 kvadratmeter varav 1400 är invändig yta. Det blir fyra fullstora banor och en barnbana inomhus. Dessutom en utomhusbana och ytor för omklädning och ett mindre gym. Allstar Padel Perstorp ska driva anläggningen.


Padelhallen beräknas stå klar under hösten.

Läs också: Klartecken för padelhall Öppnas i nytt fönster.

Eventuella frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi eller planarkitekt Marcus Ekström.

Aktuella handlingar:

Senast uppdaterad: